13
12 2018
832

Codul Vamal: precizarea originii mărfurilor

Dacă până la acordarea liberului de vamă există îndoieli justificate cu privire la autenticitatea dovezii de origine a mărfurilor sau cu privire la originea lor, organul vamal suspendă acordarea tratamentului tarifar preferențial și efectuează un control suplimentar prin inițierea unei cereri de asistență administrativă internațională. Punerea mărfurilor în liberă circulație se efectuează doar după constituirea unei garanții suficiente, potrivit procedurii stabilite de către Serviciul Vamal. În Monitorul Oficial din 12 decembrie 2018 a fost publicată legea ce conține modificări la un șir de acte legislative, inclusiv în Codul Vamal. Astfel, art. 33 din Codul vamal ce reglementează constatarea originii mărfurilor, va fi completat cu 2 alineate noi. Garanţia suficientă menționată supra reprezintă diferenţa dintre drepturile de import calculate fără aplicarea tratamentului tarifar preferențial şi drepturile de import calculate cu aplicarea tratamentului tarifar preferențial. Totodată, în cazul în care, în urma efectuării controlului suplimentar cu privire la stabilirea originii mărfurilor, se atestă apariția obligaţiei vamale, aceasta se încasează din contul garanţiei constituite, imediat după aducerea la cunoştinţa plătitorului vamal a deciziei de regularizare. În acest caz, nu se calculează majorare de întârziere. O altă modificare ține de acordarea statului de agent economic autorizat (AEO). Aceasta prevede că, dacă titularul autorizației AEO depune o declarație vamală sau o declarație sumară, organul vamal îl va notifica în cazul în care mărfurile au fost selectate pentru un control vamal. Notificarea respectivă se efectuează înainte de prezentarea mărfurilor către organul vamal și nu se efectuează atunci când poate compromite controalele vamale care urmează a fi efectuate sau rezultatele acestora. Totodată, Legea prevede precizarea unei condiții pentru acordarea statutului de exportator aprobat, care va fi oferit dacă solicitantul nu a comis încălcări repetate ale legislaţiei vamale cu privire la originea preferențială a mărfurilor, precum și nu a comis, în ultimele 12 luni anterioare datei prezentării cererii pentru acordarea statutului de exportator aprobat, infracţiuni economice în legătură cu activitatea de export al mărfurilor de origine preferențială, constatate conform unei hotărâri definitive a instanţei de judecată. Tot în acest sens, cu titlu de excepţie, Serviciul Vamal poate acorda statutul de exportator aprobat dacă determină, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că încălcările repetate respective au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale, precum şi dacă acestea nu creează suspiciuni cu privire la buna-credinţă a solicitantului. În acest caz, se ia în considerare: • examinarea cumulativă a neregulilor • frecvenţa încălcărilor, pentru a stabili dacă există probleme sistematice • dacă solicitantul a informat din proprie iniţiativă organul vamal despre încălcările admise sau neregulile descoperite • dacă solicitantul a întreprins măsuri pentru a preveni sau a minimiza efectul eventualelor nereguli sau încălcări. O altă modificare prevede că, prin derogare de la prevederile alin. (4) art.10, se permite plasarea sub regim vamal de import, până la data de 31 ianuarie a anului următor, a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702, a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20 etc., care au fost introduse pe teritoriul RM în regim vamal de tranzit sau care se află în zona de control vamal a posturilor vamale de la frontieră, în ultima lună a anului în care intervine prohibiția.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.