Știri

Competențe suplimentare pentru notari

La cerere, notarul va putea înregistra în Registrul garanțiilor reale mobiliare gajul bunurilor mobile, radierea gajului acestora, preavizul de exercitarea a dreptului de gaj, leasingul financiar și alte drepturi de garanție asupra acestor bunuri. Acestea fac parte din competențele noi instituite pentru notari prin Legea privind procedura notarială. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 1 februarie 2019. Astfel, în art. 59 din lege este descrisă procedura de înregistrare în Registrul garanțiilor reale mobiliare. La efectuarea înregistrării, notarul stabileşte identitatea părților sau împuternicirile reprezentantului. La înregistrarea garanției, notarul nu verifică drepturile asupra bunurilor mobile grevate, valabilitatea temeiului garanției, acordul coproprietarilor, cuprinderea tuturor clauzelor esenţiale ale contractului şi nu este obligat să asigure înregistrarea garanției asupra bunurilor în alte registre publice. Totodată, în baza cererii de înregistrare, notarul verifică completarea tuturor rubricilor avizului de înregistrare, care se verifică şi se semnează de către solicitant. La efectuarea înregistrării, notarul eliberează o confirmare de înregistrare din Registrul garanțiilor reale mobiliare, care se înregistrează în Registrul actelor notariale. O altă atribuție nouă pentru notari se referă la desfacerea căsătoriei. În acest mod se urmărește diminuarea sarcinei asupra instanțelor de judecată în privința acestor cauze, precum și ale organelor de stare civilă. Astfel, va crește calitatea actului justiției în rezultatul diminuării ponderii acțiunilor în justiție și se vor micșora cheltuielile suportate de persoanele care se adresează pentru desfacerea căsătoriei prin intermediul procedurii notariale necontencioase. Cererea, prin acordul soţilor, poate fi depusă la oricare notar în baza acordului părților și în prezența ambilor soți sau în prezența unuia dintre aceștia. La momentul înregistrării cererii, notarul acordă soţilor, potrivit prevederilor Codului familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei, care poate fi prelungit, cu acordul soților, cu maximum 30 de zile. De asemenea, legea prevede că notarii vor mai îndeplini unele acțiuni notariale legate de publicitatea imobiliară: efectuarea înregistrărilor și mențiunilor referitoare la rezervarea înstrăinării, procedură ce va fi exercitată prin intermediul Registrului bunurilor imobile.Imediat după autentificarea actului juridic, contractului sau eliberarea certificatului notarial la un drept susceptibil de înregistrare în Registrul bunurilor imobile, notarul va efectua, prin aplicarea semnăturii electronice, notarea actelor de dispoziție în Registru. Unele modificări intervin și la capitolul instrumentarea procedurii succesorale, fiind schimbate clasele de moștenitori și instituirea termenului de 3 luni de renunțare la succesiune. Îndeplinirea procedurii succesorale este de competenţa primului notar sesizat, care a înregistrat dosarul succesoral în Registrul electronic al dosarelor succesorale şi testamentelor. Legea prevede că informaţia despre procedurile deschise se va publica pe pagina web a Camerei Notariale în termen de 5 zile lucrătoare din momentul deschiderii procedurii. După publicarea informației, notarul notifică toți moștenitorii din clasa chemată la succesiune sau moștenitorii testamentari, creditorii, alte persoane care au drepturi și obligații în legătură cu masa succesorală, cunoscute lui. În cazul succesiunii testamentare, notarul informează suplimentar despre deschiderea succesiunii atât moștenitorii testamentari, cât și toate celelalte persoane care au un interes legitim. Notarii pot oferi şi consultaţii juridice în materie notarială, altele decât cele privind conţinutul actelor pe care le întocmesc şi pot participa, în calitate de specialişti desemnaţi de solicitanți la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice, care pot fi supuse autentificării notariale. Legea intră în vigoare la 1 martie 2019, cu excepția prevederilor ce țin de publicarea informaţiei despre procedurile succesorale deschise pe pagina web oficială a Camerei Notariale, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

2139 vizualizări

Data publicării:

01 Februarie /2019 14:01

Domeniu:

Noutăți | Notar

Etichete:

Notar | succesor | dreptul de proprietate | Bunuri imobile | moştenire | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon