28
01 2022
619

Consultăm proiectul modificărilor la ONG17, SIMM20, DAJ17 și DASS19

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul cu privire la modificarea OMF nr.08/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (ONG17), OMF nr.40/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (SIMM20), OMF nr.09/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (DAJ17)  și OMF nr. 146/2019 privind aprobarea formularului DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății.

 

Autorii propun ca Anexa nr.1 la rubrica „Categoria contribuabilului” din ONG17, după categoria A „Asociația Obștească”, să se completeze cu categoria A1 „Asociația de coproprietari în condominiu”; iar după categoria F „Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă” Anexa se va completa cu categoria F1 „Asociația utilizatorilor de apă pentru irigaţii”.

 

Totodată, în condițiile aprobării modificărilor în redacția propusă, la Anexa nr.2 pct. 26 va avea o nouă redacție, care va stabili că în anexa 1D se arată utilizarea sumelor primite în urma desemnării procentuale conform destinației pe tipuri de cheltuieli conform pct. 27 din HG nr. 1286/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale și se va completa după expirarea perioadei de utilizare a sumelor primite în urma desemnării procentuale (2 ani), cu reflectarea situației la data de 31 decembrie a anului în care a expirat perioada de utilizare a sumelor, pentru întreaga perioadă, cu indicarea sumei utilizate în fiecare an, separat.

 

 

Modificările la SIMM20 prevăd expunerea în redacție nouă a denumirii indicatorului rd.2 din Anexa nr.1, și anume „Venituri neimpozabile” (actualmente – „Venituri ce nu se includ în componența obiectului impunerii”), iar noua redacție a pct. 10 din Anexa nr.2 va stabili că în rd. 2 „se indică suma veniturilor neimpozabile care nu se includ în componența obiectului impunerii”. Se propune și completarea Anexei nr. 2 cu rd. 101, conform căruia rd. 2.1–2.8, începând cu perioada fiscală de raportare 2022, nu se vor completa.

 

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor în DAJ17, în Anexa nr.1 în denumirea indicatorului rd. 120 textul „art.694” se va substitui cu textul „art.15 lit.a)”; în rd. 0304 din Anexa 1D textul „art.27 alin.(8)” se propune a fi substituit cu textul „art.261 alin.(10)”.

 

Proiectul prevede și redacția nouă la câteva rânduri din Anexa 1D. Astfel, în  rd. 0305 se vor reflecta cheltuielile aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune (art.261 alin.(11) din CF); în rd. 0306 - suma amortizării mijloacelor fixe (art.261 din CF). În Anexa nr.2, la pct. 22 textul „art.694” se va substitui cu textul „art.15 lit.a)”; în pct. 32 textul „în baza contractului de locațiune operațională” se va fi substituit cu textul „în baza contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune”; textul „art.27 alin.(9) lit.b)” – cu „art.261 alin.(11)”; iar „nr.289 din 14 martie 2007” - cu „nr.704 din 27 decembrie 2019”. În pct. 33 din aceeași anexă cuvântul „uzurii” se va substitui cu „amortizării”, iar pct. 48 va stabili că începând cu perioada fiscală de raportare 2021 col. 8 nu se completează.

 

 

Propunerile de modificare a DASS19 prevăd că în Anexa nr.1 rd. 0305 din Anexa 1D ce vor indica cheltuielile aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune (art.261 alin.(11) din CF) și la pct. 33 din Anexa nr.2 textul „contractului de locaţiune operaţională (arendă)” va fi substituit cu textul „în baza contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune”.

Totodată, Ministerul Finanțelor anunță inițierea elaborării proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea Ordinului MF nr.153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici – forma VEN12.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului sunt așteptate până la 3 februarie 2022. Cu detalii vom reveni pe măsura promovării proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.