27
02 2020
1512

Costul patentei de întreprinzător în cazul procurării acesteia de o persoană asigurată la BASS și AOAM

Persoana angajată în câmpul muncii, la moment, se află în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. Respectiv, aceasta are statut de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale și în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Concomitent, ea dorește să activeze, în perioada concediului de îngrijire a copilului, în bază patentei de întreprinzător. Este obligată această persoana să achite, la procurarea patentei, sumele fixe ale contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?
 
După cum reiese din întrebare, persoana menționată are un loc de muncă. Respectiv, angajatorul are obligațiunea de a calcula și achita atât contribuțiile de asigurări sociale de stat (18% sau 23% din fondul de salarizare și la alte recompense, în funcție de tipul întreprinderii și, respectiv, contribuții individuale în mărime de 6% din salarii și alte recompense ), cât și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală (câte 4,5% din salariu și alte recompense pentru angajator și angajat). Astfel, persoana este asigurată social și medical. Despre aceasta vorbește și faptul că, aceasta a primit concediu pentru îngrijirea copilului pentru termenul de 3 ani (persoanelor neasigurare asemenea concediu se oferă doar pentru perioada de 2 ani).
 
Concomitent, în perioada concediului pentru îngrijirea copilului, persoana dată dorește să activeze în temeiul patentei de întreprinzător. Este de menționat că, la eliberarea patentei de întreprinzător persoanelor neasigurate, în costul patentei se includ contribuțiile de asigurări sociale de stat și primele de asigurare de asistență medicală. Să examinăm, se includ sau nu aceste contribuții și prime în cazul în care patenta de întreprinzător se procură de către o persoană asigurată în sistemul social și medical la locul de muncă.
 
În conformitate cu pct. 1.8. din anexa nr.1 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999 (în continuare – Legea nr.489/1999), sunt obligați să achite suma fixă a contribuțiilor de asigurări sociale de stat titularii patentei de întreprinzător, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dezabilităţi, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1–1.7. În cazul examinat, persoana indicată în întrebare se încadrează în categoria de plătitori prevăzută în pct.1.1 al anexei nominalizate.
 
De aici rezultă, că persoana în cauză nu este obligată să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat în sumă fixă. Respectiv, aceste contribuții nu pot fi incluse în costul patentei. Să examinăm, este oare obligată persoana să achite primele de asigurare de asistență medicală în sumă fixă. În pct. 1 d) din anexa nr.2 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593/2002 este stabilit că, sunt stabiliți în calitate de plătitori a sumei fixe a primelor de AOAM doar persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în RM, care se includ în categoria de titulari de patentă de întreprinzător.
 
Respectiv, persoanele angajate asemenea obligațiune nu au. Deci, în costul patentei de întreprinzător, în cazul dat, nu poate fi inclusă nici suma fixă a primelor de AOAM.
 
Mai mult ca atât, perioada concediului pentru îngrijirea copilului, în conformitate cu art.37 al Legii nr.489/1999 și a art. 5 alin.(2) din Legea privind sistemul public de pensii nr.156/1998, perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi prezintă perioada necontributivă ale asiguratului, asimilate stagiului de cotizare. Respectiv, și în perioada îngrijirii copilului până la 3 ani, persoana indicată în întrebare este persoană asigurată social. În ce ține de asigurarea medicală, în conformitate cu pct. i) din alin. (4) al art. 6 lin Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585/1998, statutul de persoană asigurată se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia suspendării contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului în caz de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la doi ani, conform certificatului medical, şi în caz de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani.
 
Deci, această persoană continuă a fi asigurată și în sistemul medical.
 
Astfel, normele expuse anterior dispun că, la procurarea patentei de întreprinzător de către persoanele angajate, care se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în costul patentei nu pot fi incluse sumele fixe ale contribuțiilor la BASS și ale primelor de AOAM, deoarece în perioada menționată aceste persoane, conform legislației, beneficiază de ambele tipuri de asigurare (socială și medicală).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.