Știri

Curtea de Conturi: situațiile financiare ale Internatului psihoneurologic din Bălți

Raportul Curții de Conturi în urma realizării unei misiuni de audit la Internatul psihoneurologic din Bălți va fi expediat Guvernului, Parlamentului Republicii Moldova și Procuraturii Generale. Misiunea de audit la a fost efectuată în scopul evaluării situațiilor financiare ale instituției vizate. Raportul Curții cu concluziile și recomandările de rigoare a fost publicat în Monitorul Oficial din 19 ianuarie 2018. Evaluările auditului denotă că adminsitrația entității nu a asigurat implementarea conformă a sistemului de management financiar și control, precum nici nu a elaborat și aprobat politici contabile în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar. Curtea indică faptul că raportul Internatului a fost denaturat cu 14,2 mii lei la venituri și cu 3632,7 mii lei la cheltuieli, ceea ce a depășit nivelul de 7 ori. De asemenea, bilanțul contabil a fost denaturat cu 3798,6 mii lei, depășind nivelul materialității de 4 ori. Au fost depistate și neconformitățile ce țin de desfășurarea achizițiilor publice, care au dus la denaturări semnificative prin majorarea cheltuielilor cauzate de prezența indicilor de fraudă în sumă de 414,9 mii lei, generate de contractarea și achiziționarea neregulamentară a bunurilor, de lipsa planificării și executării neconforme a achizițiilor publice, încheierea nejustificată a contractelor de valoare mică, precum și de neevaluarea prețurilor de piață și a necesităților reale - 21 de contracte în sumă de 1408,3 mii lei, nerespectându-se principiile de transparență și tratament echitabil al ofertelor. Curtea mai menționează în raportul său că, la capitolul remunerarea muncii, Internatul nu a dispus de procese scrise ale controlului intern, ca rezultat fiind denaturați indicatorii plăților salariale, suportarea neregulamentară și nejustificată a cheltuielilor aferente unor plăți cu caracter stimulator în sumă totală de 3119,4 mii lei. Alte neconcordanțe stabilite în procesul auditului: • denaturarea informațiilor din bilanțul contabil prin neânregistrarea și neraportarea valorii terenurilor și a mijloacelor fixe (3685,9 mii lei); • deformarea veniturilor încasate, cauzate de necalcularea și neincasarea veniturilor din transmiterea în locațiune a unor spații (14,2 mii lei); • denaturarea cheltuielilor prin suportarea cheltuielilor nejustificate aferente consumului de energie electrică utilizată de către doi operatori economici, achitată de Internat și nerecuperată (467,3 mii lei); • falsificarea valorii uzurii mijloacelor fixe (52,7 mii lei); • denaturarea valorii datoriilor (59,0 mii lei) și a valorii creanțelor (44,3 mii lei), precum și a soldului de produse alimentare (cu 6,2 mii lei), condiționată de lipsuri (1,2 mii lei), surplusuri de produse (2,6 mii lei), produse alterate (1,4 mii lei); • denaturarea cheltuielilor (95,2 mii lei), inclusiv a celor aferente subalimentației beneficiarilor (42,6 mii lei), precum și a celor ce țin de alimentația angajaților și nerecuperarea lor (52,6 mii lei); • denaturări ale indicatorilor plăților salariale, rezultate din suportarea neregulamentară și nejustificată a cheltuielilor aferente unor plăți cu caracter stimulator (1605,6 mii lei). Instituția nu a înregistrat și nici nu a raportat valorea mijloacelor fixe în sumă de 1059,9 mii lei, precum și transmiterea acestora în locațiune fără încasarea conformă și deplină a veniturilor aferente în sumă totală de 21,7 mii lei. Echipa de audit mai menționează că în procesul auditului nu i-au fost prezentate rapoartele privind situațiile financiare pe 9 luni ale anul 2017. Totuși, echipa a dispus de posibilitatea de a audita rapoartele prezentate pentru primul semestru, iar unele elemente și tranzacții au fost auditate pentru 9 luni ale anului trecut. Misiunea de audit a formulat o serie de recomandări ce se referă la implementarea sistemului de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază și stabilirea persoanelor responsabile, planificarea și justificarea fundamentată a necesităților reale de resurse bugetare, a achizițiilor publice necesare pe tipuri de bunuri și produse, organizarea și desfășurare a inventarierii, monitorizarea și controlul asupra realizării conforme a muncii prin cumul, casarea mijloacelor fixe. De asemenea, se recomandă instituției să-și ajusteze Politica de contabilitate conform prevederilor normative și să asigure elaborarea și aprobarea reglementărilor privind calcularea și achitarea unor plăți cu caracter stimulator, a ajutorului material ținând cont de normele legale în vigoare. O altă solicitare este să asigure restabilirea de către persoanele responsabile a mijloacelor financiare în cuantumul lipsurilor constatate în cadrul inventarierii în sumă de 61,7 mii lei. Notă: Resursele financiare ale Internatului se constituie din alocații de la bugetul de stat, pensiile beneficiarilor, servicii și mijloace speciale.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Curtea de Conturi a Republicii Moldova

805 vizualizări

Data publicării:

24 Ianuarie /2018 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon