21
01 2019
682

Curtea de Conturi: situațiile financiare ale SSA

Serviciul de Stat de Arhivă (SSA) a aplicat necorespunzător metodologia de calcul a plăților salariale, ce a generat diminuarea transferurilor la bugetul public național pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale în valoare totală de 13,3 mii lei. În Monitorul Oficial din 18 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Serviciului de Stat de Arhivă încheiate la 31 decembrie 2017. Astfel, Curtea menționează că rapoartele financiare ale SSA nu oferă o imagine corectă, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova. Serviciul Arhivă nu a respectat regulile generale privind contabilitatea elementelor patrimoniale, precum și a principiilor specifice de aplicare privind recunoaşterea, evaluarea şi contabilizarea elementelor de activ și pasiv nu au permis raportarea fidelă a situaţiilor patrimoniale şi financiare ale Serviciului de Stat de Arhivă, se spune în Raport. De asemenea, în raport se menționează despre neasigurarea pe parcursul mai multor ani a documentării adecvate și la timp a tranzacțiilor aferente procurării mijloacelor fixe, ceea ce a cauzat imposibilitatea confirmării soldurilor valorii mijloacelor fixe raportate în sumă de 14 760,1 mii lei. O altă neregulă se referă la neefectuarea, pe parcursul mai multor ani, a inventarierii anuale a elementelor de mijloace fixe și a stocurilor de materiale circulante, în sumă de 16 384,1 mii lei, ceea ce a determinat imposibilitatea auditului în obținerea probelor de audit suficiente și adecvate privind existența, exactitatea și exhaustivitatea informațiilor aferente elementelor patrimoniale de activ. Din aceste considerente, echipa de audit a fost limitată în identificarea mijloacelor fixe nefuncționale care urmau a fi supuse casării sau a celor uzate integral, dar care continuă să fie utilizate în procesul operațional, însă nu au fost supuse reevaluării conform prevederilor cadrului regulator relevant. De asemenea, auditul a fost limitat în obținerea probelor de audit suficiente și adecvate privind existența stocurilor de materiale circulante, raportate la 31 decembrie, în sumă de 1 624,0 mii lei, din cauza neefectuării, pe parcursul a mai multor ani, a casării acestora. Conform estimărilor efectuate de echipa de audit, valoarea stocurilor de materiale circulante raportate la finele anului a fost majorată cu circa 1 451,6 mii lei. SSA nu a înregistrat în evidența contabilă a unui teren cu suprafața totală de 0,0811 ha, prețul normativ al căruia, conform estimărilor efectuate de echipa de audit, constituie 104,7 mii lei. Totodată, conform calculelor efectuate de echipa de audit, doar pentru mijloacele fixe procurate în anii 2016-2017 uzura mijloacelor fixe a fost diminuată cu 148,6 mii lei, iar ca urmare a stabilirii neconforme a duratei de funcționare utilă a unei clădiri, uzura a fost diminuată cu 493,0 mii lei. De asemenea, Curtea menționează despre contabilizarea necorespunzătoare a uzurii activelor ieșite cu titlu gratuit, ce a determinat diminuarea cheltuielilor perioadei cu 3 319,1 mii lei. Curtea de Conturi recomandă SSA să asigure: • elaborarea prevederilor politicii de contabilitate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare • organizarea și evidența contabilă în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, precum și restabilirea evidenței contabile a mijloacelor fixe și a uzurii mijloacelor fixe • organizarea și restabilirea evidenței contabile a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale în corespundere cu prevederile normative în vigoare • desfășurarea anuală a inventarierii exhaustive, cu respectarea obligatorie a cerințelor cadrului regulator, a elementelor patrimoniale ale instituției și, în special, a stocurilor de materiale circulante, în scopul prezentării reale a valorii acestora în rapoartele financiare, precum și casarea stocurilor de materiale circulante; • autoevaluarea complexă și implementarea tuturor elementelor sistemului de management financiar și control intern, în conformitate cu prevederile regulamentare, precum și să emită anual Declarația privind buna guvernare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.