29
09 2017
4312

Depăşirea limitei decontărilor în numerar la prestarea serviciilor de transport internaţional

Urmează oare a fi sancționat contribuabilul care prestează servicii de transport internațional al mărfurilor în cazul în care reprezentanții acestuia efectuează decontări în numerar, costul cărora depășește limita prevăzută la art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845/1992 pentru motorină, servicii de reparație și piese de schimb procurate în afara Republicii Moldova? Conform prevederilor art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, faţă de întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ 100 de mii de lei lunar, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, organele Serviciului Fiscal de Stat aplică sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se fac venit la bugetul de stat. Sancţiunile menţionate nu se aplică la efectuarea decontărilor de către întreprinderile şi organizaţiile ale căror drepturi la acest capitol se reglementează în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor efectuării decontărilor prin intermediari. Potrivit art. 25 alin. (7) din Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, plăţile şi transferurile în cadrul operaţiunilor valutare se primesc/ efectuează de către rezidenţi şi nerezidenţi cu respectarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova ce reglementează procedurile şi modalităţile de primire/efectuare a plăţilor şi transferurilor menţionate. Art. 26 din Legea 62/2008 prevede expres cazurile în care persoanele juridice rezidente pot utiliza numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină (denumite în continuare numerar). Astfel, conform alin. (1) lit. f) din articolul menționat, persoanele juridice rezidente pot utiliza numerar în cazul achitării cheltuielilor ce ţin de deplasarea salariaţilor detaşaţi în străinătate, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, precum şi în cazul restituirii de către salariaţi a mijloacelor menţionate neutilizate. În conformitate cu pct. 18 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012, în caz de utilizare de către salariatul delegat a transportului de serviciu sau a transportului auto personal, acestuia i se compensează cheltuielile pentru combustibil şi lubrifianți, în conformitate cu ruta şi kilometrajul aprobate de conducătorul entităţii, precum şi cantitatea necesară de materiale de marca respectivă, dacă sunt prezentate documentele (chitanţele, cecurile) eliberate de staţiile de alimentare cu combustibil, care confirmă cheltuielile menţionate. Concomitent, potrivit pct. 31 din Regulamentul sus-menționat, taxele economice şi veterinare, plăţile pentru serviciile de reperfectare a documentelor de transport, cântărire a automobilelor, expediere şi alte servicii, taxele rutiere şi vamale, cheltuielile pentru asigurarea automobilelor, procurarea combustibilului, achitarea tranzitului, trecerea frontierei şi parcarea automobilelor, efectuate de către șoferii, expeditorii auto, ghizii şi alți salariaţi antrenaţi în rutele traficului auto internaţional de mărfuri şi călători, se compensează în baza documentelor primare. Totodată, atenționăm că potrivit art. 33 alin. (4) din Legea 62/2008, în cazul introducerii în /scoaterii din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoana fizică care este concomitent reprezentant al persoanei juridice, în cazul achitării în numerar a cheltuielilor ce ţin de deplasarea salariaţilor detaşaţi în străinătate, este obligată să declare în scris organelor vamale ale Republicii Moldova suma totală a mijloacelor băneşti respective care se introduce /se scoate de către persoana fizică în cauză. Ținând cont de cele menționate mai sus, comunicăm că în cazul în care cheltuielile efectuate în numerar în afara teritoriului Republicii Moldova de către persoana fizică care este concomitent reprezentant al persoanei juridice depășesc cumulativ 100 de mii de lei lunar, cu excepția cheltuielilor pentru combustibil şi lubrifianți (în conformitate cu ruta şi kilometrajul aprobate de conducătorul entităţii), urmează a fi aplicată sancțiunea pecuniară prevăzută la art. 10 pct. 5 din Legea 845/1992.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.