24
02 2021
792

Facilitarea tranziției de la patentă la activitate independentă

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat un proiect de lege pentru completarea și modificarea Legii nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Legea nr.93/1998), inclus pe ordinea de zi a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, ce prevede că desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei se va permite cu condiţia respectării unor limite.
 
Astfel, pentru desfășurarea activităților indicate în secțiunea 1 din anexă la Legea nr.93/1998 (Comerţul cu amănuntul prin unități de comerț ambulant - a mărfurilor industrial și produse alimentare şi mărfuri ușor alterabile (perisabile) autohtone), valoarea totală a mărfurilor titularului de patentă prezente pe raft și în stoc nu va putea depăşi limita de 300 mii lei într-o perioadă de un an calendaristic. Pentru desfășurarea activităților indicate în secțiunea 2 din anexă la Legea prenotată (Producerea de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii), veniturile din activitatea titularului de patentă, de asemenea, nu vor depăși 300 mii lei într-un an calendaristic.
 
Justificând inițiativa, autorii afirmă că, în condițiile actuale (limita stabilită de 300 mii lei venituri din vânzări în 12 luni consecutive), Serviciul Fiscal de Stat nu poate efectua controale fiscale, întâmpină dificultăți la estimarea venitului prin metode indirecte și formularea unor potențiale învinuiri pe încălcări fiscale/ contravenționale etc.
 
Proiectul propune ca valoarea totală a mărfurilor la patentari să fie determinată conform prețurilor și cantităților din documentele primare de proveniență a mărfii, iar în cazul lipsei acestora – în baza cantității de facto și a prețurilor de piață. În scopul stabilirii limitei de 300 mii lei, document primar de proveniență a mărfii se va considera factură fiscală; actul de achiziție; contractul civil sau act juridic care urmează să conțină date de identificare a bunului, prețul și datele de identificare ale părților (numele și INNP/IDNO).
 
În cazul depistării depășirii limitelor stabilite pe parcursul a unui an calendaristic cu minimum 10%, SFS va fi în drept să suspende desfășurarea activității întreprinzătorului pe o perioadă de 3 luni, în procedura stabilită de art. 17, alin (2) al Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de reglementare a activității de întreprinzător. În același timp, sumele care depășesc valoarea stabilită se vor impozita conform prevederilor lit. a) a art. 15 din CF, cu achitarea în bugetul public național.
 
O altă completare prevede că titularul patentei va fi pasibil controalelor de stat efectuate în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, controalelor fiscale, precum și altor verificări stabilite de legislație.
 
De asemenea, MEI propune completarea Legii nr.93/1998 cu un articol ce stabilește obligațiile titularului de patentă. Printre acestea, pe lângă respectarea cerințelor de siguranță a alimentelor și sanitar-veterinare, normelor de protecţie contra incendiilor, drepturilor şi intereselor consumatorilor, aceștia vor fi obligați să respecte și prevederile legislației fiscale, de asigurare socială și medicală de stat aplicabile.
 
În opinia autorilor, modificările propuse la legislație vor asigura atractivitatea „migrării de la patenta în comerț spre activitatea independentă”. În acest context, sunt propuse și modificări la Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, una dintre care prevede introducerea conceptului de întreprinzător în locul celei de antreprenor, acesta cuprinzând activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice. Persoanele fizice pot activa în calitate de întreprinzător individual sub (a) una din formele juridice de organizare cu statut de persoană fizică, (b) titular de patentă și (c) cea de activitate independentă.
 
Proiectul conține și propuneri de modificări la Codul fiscal. Astfel, capitolul 102 („Regimul fiscal al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente”) se propune a fi supus revizuirii integrale în vederea asigurării completării cu articole noi, prin care se prevede dublarea sumei maxime de profit în baza activității de la 600 mii la 1,2 mil. lei per an. Redacția propusă a art. 696 din CF prevede că „prezentul regim fiscal se aplică activității de întreprinzător desfășurate în domeniul: a) comerțului cu amănuntul (comerțul); b) dării locuințelor (precum sunt definite în Legea nr.75/2015 cu privire la locuințe) proprii în locațiune sau uzufruct (închiriere) (locuințele pot fi date în locațiune sau uzufruct per oră sau zi, dar nu mai mult de 30 zile consecutive, în baza actului juridic întocmit în formă verbală dacă valoarea obiectului actului juridic nu depășește 1000 lei, sau în baza contractului în formă scrisă, dacă valoarea contractului depășește 1000 lei)”.
 
MEI propune ca cota impozitului pe venit să constituie 1% din obiectul impunerii pentru activitatea prevăzută la lit. a) și 7% pentru activitatea prevăzută la lit. b), dar nu mai puţin de 3000 lei pentru ambele cazuri.
 
Dispozițiile finale și tranzitorii ale proiectului prevăd că patentele de întreprinzător valabile la data intrării în vigoare a modificărilor propuse (în termen de 2 luni din data publicării), vor rămâne valabile până la expirarea termenului pentru care au fost eliberate. Încă o prevedere este scutirea de calcularea și achitarea impozitului pe venit pentru primul an de activitate independentă în comerțul cu amănuntul, conform prevederilor cap. 102 din CF, a persoanelor care, pe parcursul anilor 2021-2022, vor înregistra activitatea urmare a încetării activității similare desfășurate în bază de patentă. Totodată, în perioada menționată controalele fiscale a întreprinzătorilor care își vor înregistra activitatea independentă vor putea fi efectuate doar în scop de asistență, instruire și/sau consultanță fiscală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.