06
07 2018
7015

Impozitul pe venit: Obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice

Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei din 4 iulie 2018 Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător. Documentul este unul din cele trei regulamente elaborate cu scopul integrării normelor ce țin de determinarea obligațiilor fiscale a impozitului pe venit într-un singur act. Prin optimizarea numărului de acte normative şi integrarea normelor într-un singur document se urmăreşte excluderea cazurilor de admitere a erorilor la etapa de determinare a impozitului pe venit prin diminuarea acestuia. Proiectul are ca scop sistematizarea cadrului normativ fiscal secundar privind determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, în acest sens se prevede comasarea a 10 acte normative, a menționat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu. Astfel, obiectivul regulamentului este stabilirea modului de determinare şi achitare a impozitului pe venit, a principiilor evidenţei, constatarea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor ce se deduc în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Regulamentul oferă explicaţii cu privire la modul de determinare a impozitului pe venit în contextul referinţelor stabilite în CF pentru contribuabilii care practică activitate de întreprinzător. Subiecţii impunerii sunt prevăzuţi la art.13 din CF. Aceștia îşi determină obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit după contabilitatea de angajamente și contabilitatea de casă, după caz. Pentru determinarea venitului impozabil, rezultatul financiar obţinut de către subiecţii ce practică activitate de întreprinzător, determinat în conformitate cu cerinţele SNC sau IFRS, se corectează cu sumele aferente unor tipuri de venituri şi cheltuieli. În cazul în care o tranzacţie este declarată nulă şi părţile sunt readuse la poziţia iniţială, întreprinderea care a reflectat la venit valoarea activelor livrate sau a serviciului prestat urmează să corecteze cu suma respectivă suma veniturilor şi cheltuielilor aferente perioadei în care a avut loc constatarea. Potrivit Regulamentului, la determinarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit, agenţii economici pot utiliza facilităţile sub formă de reducere parţială sau totală a venitului impozabil; scutire a unui anumit cuantum al venitului sau reducere a cotei de impozitare sau scutire totală ori parţială de plata impozitului. Donațiile Regulamentul prevede că venitul nu este recunoscut spre impozitare în cazul în care compensaţia primită este reinvestită pentru construcţia sau procurarea altei proprietăţi de acelaşi tip ori, în cazul pierderii parţiale a proprietăţii, este investită pentru reparaţia proprietăţii deteriorate pe parcursul perioadei permise pentru înlocuire. Dacă suma îndreptată pentru înlocuirea proprietăţii de acelaşi tip (reparaţia proprietăţii deteriorate) este mai mică decât suma compensaţiei primite, această diferenţă se constată ca venit impozabil în anul în care a avut loc înlocuirea proprietăţii (reparaţia proprietăţii deteriorate). Contribuabilul care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării. Donaţia se poate efectua sub forma transmiterii mijloacelor fixe, activelor de capital și altor active circulante (producţie finită, materiale, mărfuri, mijloace băneşti etc.). Venitul rezultat din efectuarea donațiilor și supus impozitării se determină în funcție de categoria activelor donate: • pentru mijloacele fixe şi activele de capital – ca diferenţă dintre valoarea de piaţă la momentul donării şi baza lor valorică ajustată • pentru activele materiale circulante – ca diferenţă dintre preţul de piaţă al acestor active şi cheltuielile suportate legate de procurarea sau producerea acestor active. În cazul efectuării donaţiei sub forma transmiterii mijloacelor băneşti, suma lor nu se permite spre deducere şi urmează a fi ajustată, dacă aceste cheltuieli au fost reflectate drept cheltuieli curente ale întreprinderii. Donațiile efectuate sub formă de mijloace bănești în scopuri fiscale se califică drept venit. Deduceri Capitolul 5 din Regulament se referă la deduceri. Potrivit ministrului Finanțelor, acesta se va completa cu norme ce permit deducerea cheltuielilor pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională prin intermediul învățământului dual. Documentul prevede că, la determinarea venitului impozabil, din venitul brut se deduc cheltuielile suportate în scopul desfășurării activității de întreprinzător, ce ţin de fabricarea (executarea, prestarea) şi desfacerea producţiei (lucrărilor, serviciilor), producerea şi desfacerea mărfurilor, mijloacelor fixe şi altor bunuri, precum şi cheltuielile legate de obţinerea altor venituri, bazate pe prevederile SNC și IFRS, care nu contravin prevederilor CF. Persoanele fizice ce desfășoară activități profesionale în sectorul justiției au dreptul de a deduce cheltuielile aferente activității profesionale achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale conform prevederilor stabilite la cap. 3 și 4 ale titlului II din CF, similar agenților economici. Se permite deducerea cheltuielilor, în limita de 0,15% din fondul de retribuire a muncii, sub formă de alocații financiare destinate activității sindicatelor pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă. De asemenea, se permite deducerea cheltuielilor suportate de către partenerul privat pentru obiectele construite şi transmise gratuit partenerului public conform contractului de parteneriat public-privat. Deducerea cheltuielilor privind transportul organizat al angajaţilor. Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaţilor în limita maximă a plafonului mediu de 35 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată. La solicitarea mediului de afaceri, se propune majorarea plafonului maxim permis spre deducerea cheltuielilor privind transportul organizat al angajaților, de la 25 lei la 35 fără TVA, a menționat ministrul. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaţilor şi numărul de angajaţi transportaţi în decurs de o lună, înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaţilor. În cazul depăşirii plafonului stabilit, suma depăşirii se va considera drept recompense şi facilităţi acordate de către angajator angajaţilor. Deducerea cheltuielilor aferente asigurării cu hrană a angajaților. Angajatorul este în drept să suporte cheltuieli pentru hrana organizată a angajaților, care vor fi deduse conform art. 24 alin. (19) din CF, ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opţiune. Angajatorul ai cărui angajați au salariul mediu lunar brut egal sau mai mare de ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor. Limita maximă permisă spre deducere a cheltuielilor pentru hrana organizată a angajaților nu va depăşi 45 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată. Deducerea cheltuielilor pentru studiile profesionale ale angajaţilor. Documentul prevede că angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale/de perfecţionare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul perioadei fiscale, cu condiţia că asemenea cheltuieli sunt suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător şi că se ține cont de necesitatea acestor studii/perfecţionări pentru categoria şi specificul de activitate a angajaţilor. Deducerea cheltuielilor privind amortizarea. Deducerea amortizării imobilizărilor necorporale se determină prin aplicarea metodei liniare cu termenul de utilizare limitat. La stabilirea sumei deducerii amortizării, valoarea iniţială a imobilizărilor necorporale se distribuie pe perioada ce nu depăşeşte termenul funcţionării utile, începând cu data recunoaşterii iniţiale a activului. Deducerea cheltuielilor de reprezentanţă şi de delegaţii. Deducerile se raportează doar cheltuielilor suportate pentru primirea delegaţiilor, atât în RM, cât şi în afara ţării, ce contribuie la buna desfăşurare a activităţii de întreprinzător. Deducerea cheltuielilor de asigurare. Se permite deducerea primelor de asigurare plătite în baza contractelor de către agenţii economici şi, după caz, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, din venitul provenit de la activitatea de întreprinzător, pentru asigurările obligatorii, cele de răspundere civilă auto, care acoperă daunele ce rezultă din folosirea autovehiculelor, inclusiv răspunderea transportatorilor asigurări de răspundere civilă avia, maritimă, lacustră şi fluvială și feroviară, care acoperă răspunderea transportatorilor. Deducerea cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale irecuperabile. Mărimea deducerii se determină prin înmulțirea bazei valorice a resurselor naturale cu rezultatul obţinut din împărţirea volumului extracției resurselor naturale pe parcursul perioadei de gestiune la volumul total al extracției prognozat pentru zăcământul respectiv. Deducerea cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului. Deducerea se efectuează în mărimea sumelor defalcate în aceste rezerve, obţinute ca rezultat al calculelor trimestriale şi anuale, efectuate în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare emise în acest sens şi se efectuează în perioada fiscală de gestiune. Deducerea cheltuielilor privind donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare. Acestea pot fi efectuate atât în formă bănească cât şi nebănească. Agenții economici care pe parcursul perioadei fiscale au efectuat donaţii în scopuri filantropice sau de sponsorizare trebuie să confirme cheltuielile suportate pentru a primi dreptul de a deduce aceste cheltuieli. Deducerea oricăror donaţii efectuate în decursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare se permite în cuantum ce nu depăşeşte 5% din venitul impozabil. Drept bază pentru acordarea donaţiilor filantropice sau a sponsorizărilor o constituie contractul de donație și cererea în formă scrisă din partea beneficiarilor care doresc să primească astfel de ajutor şi care, în cadrul CF, au acest drept. Deducerea cheltuielilor din investiții. Investiţia constituie activul deţinut de întreprinderea investitoare în scopul ameliorării situaţiei financiare prin obţinerea veniturilor (dobânzilor, dividendelor, redevenţelor etc.), majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri. Proprietate investiţională constituie investiţii în terenuri, clădiri, obiecte de preţ care nu se utilizează şi nu se exploatează la întreprinderea-investitor sau la altă întreprindere din aceeaşi categorie. La calcularea venitului impozabil din activitatea de investiţii se deduc cheltuielile legate de investiţiile ce ţin de cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale în scopul obţinerii venitului din investiţii. Deducerea cheltuielilor pentru acordarea burselor private. Regulamentul prevede că angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pe parcursul perioadei fiscale pentru acordarea burselor private. Cuantumul bursei private acordate lunar nu poate depăși trei salarii minime pe țară din luna respectivă și se stabilește în contractul de acordare a bursei private. Totodată, documentul stabileşte expres cheltuielile care nu vor fi permise spre deducere: • personale şi familiale; • sumele plătite la procurarea terenurilor; • sumele plătite la procurarea proprietăţii pentru care se calculează amortizarea şi faţă de care se aplică prevederile art. 26, 261 , 28 şi 29 din CF; • sumele pentru compensaţii, remuneraţii, dobânzi, plăţi pentru închirieri de bunuri şi altor cheltuieli efectuate în interesul unui membru al familiei contribuabilului, al unei persoane cu funcţii de răspundere, al unui membru al societăţii sau al altei persoane interdependente, • pierderile în urma vânzării sau schimbului proprietăţii, îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, efectuate, în mod direct sau mijlocit, între persoanele interdependente; • cheltuielile pentru care s-au format obligaţiuni privind persoanele interdependente care folosesc metoda de casă; • cheltuielile legate de obţinerea venitului scutit de impozitare; • cheltuielile neconfirmate documentar, ce depăşesc limita stabilită de Cod din venitul impozabil al contribuabilului; • sumele achitate sau suportate în folosul titularului patentei de întreprinzător și persoanelor fizice care desfășoară activități independente; • plăţile pentru eliminările supranormative de substanţe poluante în mediul înconjurător şi folosirea supralimită a resurselor naturale; • cheltuielile legate de investigaţii şi cercetări ştiinţifice referitoare la terenuri sau alte bunuri supuse amortizării • impozitele pe venit, penalităţile şi amenzile aferente lor, precum şi a amenzile şi penalităţile aferente altor impozite, taxe şi plăţi obligatorii la buget, amenzile şi penalităţile aplicate pentru încălcarea actelor normative; • impozitele achitate în numele unei persoane, alta decât contribuabilul; • sumele din reevaluarea, deprecierea mijloacelor fixe şi altor active, precum şi din modificarea valorii investiţiilor imobiliare până la valoarea justă. Documentul a fost elaborat cu scopul de a explica modul de determinare a obligaţiei fiscale aferente impozitului pe venit, atât pentru contribuabilii care practică activitate de întreprinzător cât şi persoane cetăţeni, precum şi aspectele care se referă la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte venituri decât cele obţinute sub formă de salariu. Actualmente, modul de determinare a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile titlului II din Codul fiscal este de reglementat de Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr. 77 din 30 ianuarie 2008, însă prevederile acestuia sunt depăşite în timp de normele stabilite în Codul fiscal, se spune în nota informativă a documentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.