Știri

În cadrul achizițiilor publice va fi aplicată procedura de negociere

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere. Documentul descrie procesul prin care autoritatea contractantă se consultă şi negociază clauzele contractuale cu unul sau mai mulți furnizori, executanți sau prestatori. Procedura de negociere în cazul achizițiilor publice se va desfășura exclusiv prin utilizarea Sistemului Informațional Automatizat ”Registru de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP). În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, răspunsurile autorităţii contractante la solicitările operatorilor economici sunt publicate în SIA RSAP și transmise operatorilor economici care au depus cereri de participare, nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Pentru realizarea achizițiilor publice cu aplicarea procedurii de negociere, autoritatea contractantă utilizează formularele și modelele de documente stabilite în lista documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice folosind procedura respectivă, aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelor. Totodată, autoritatea contractantă este obligată, după finalizarea procedurii de negociere, să elaboreze și să publice Anunțul de atribuire în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data finalizării procedurii. Pentru procedurile de negociere cu o valoare estimată mai mare de 800 mii lei (fără TVA) la bunuri și servicii şi de 2 mil. lei (fără TVA) la lucrări, se solicită în mod obligatoriu în documentația de atribuire, odată cu depunerea ofertelor finale, și prezentarea garanției pentru ofertă de către operatorii economici participanți. Cuantumul garanției pentru ofertă nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertei, aferentă cantităţii minime specificate în cuprinsul documentaţiei de atribuire, estimată pentru achiziţionare pe întreaga durată a procedurii de negociere (fără TVA). Proiectul mai prevede că autoritatea contractantă are dreptul să aplice procedura de negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cazul achiziționării bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, dacă necesitățile includ soluţii de proiectare sau soluţii inovatoare și dacă contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanţe specifice legate de natura, complexitatea sau structura juridică şi financiară ori din cauza riscurilor legate de acestea. Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare, trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de trei. După finalizarea etapei de preselecţie, autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru, transmite simultan tuturor candidaţilor preselectaţi invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire. Invitaţia trebuie să cuprindă referinţe la anunţul de participare publicat, adresa juridică la care vor avea loc negocierile, precum data şi ora lansării acestora, limba/limbile în care se vor derula negocierile. Dacă este cazul, în invitație se vor nota și precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice sau profesionale, precum şi a celei economice și financiare, precum și informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1030 vizualizări

Data publicării:

27 Mai /2019 11:01

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon