14
08 2018
3503

Noi modificări în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar

Ministerul Finanțelor a publicat modificările și completările în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015. Conform documentului, este precizată noțiunea de mijloace fixe. Acestea reprezintă ”active materiale cu durata utilă de exploatare mai mare de 1 an, deținute în vederea utilizării pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii pentru a fi folosite în scopuri administrative sau pentru a fi închiriate terților” (pct. 1.1.1 din Anexa nr.1). Și mai detaliat noțiunea este redată în pct.3.3.3 al aceleiași anexe, conform căreia, suplimentar, ”recunoașterea mijloacelor fixe are loc în cazul respectării simulante a următoarelor condiții: - este probabilitatea că în urma utilizării activului autoritatea/instituția bugetară va obține beneficii economice viitoare care îi aparțin; - costul sau valoarea justă a activului poate fi evaluat în mod credibil. Autoritățile/instituțiile bugetare apreciază de sine stătător criteriile suplimentare de atribuire a activului la mijloace fixe în politica sa de contabilitate”. Totodată, documentul prevede că uzura se determină şi se ține în evidentă pe clădiri şi construcții speciale, instalații de transmisie, mașini şi utilaje, mijloace de transport, unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc și alte mijloace fixe și se va determina în ultima zi lucrătoare a anului, pentru lunile anului de gestiune următoare lunii punerii în funcțiune sau transmiterii în exploatare a acestora. Documentul în redacție nouă indică că amortizarea activelor nemateriale se înregistrează anual, pentru lunile anului de gestiune următoare lunii punerii în funcțiune sau transmiterii în exploatare a acestora, în corespundere cu normele stabilite. Ordinul publicat prevede excluderea prevederii că conducătorul autorității/instituției bugetare este obligat, prin ordin, să asigure constituirea comisiei permanente pentru atribuirea bunurilor la mijloace fixe sau la stocuri de materiale (pct. 1.4.1.13), dar și din lista Formularelor de evidență contabilă (an.nr.3), a procesului verbal de atribuire a bunurilor la mijloace fixe sau stocuri de materiale (formularul 35). În același timp, este introdus la capitolul II „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar”, la pasive, un subcont de nivelul II – 391600, cu denumirea „Uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc”. În pct. 3.3.173, după descrierea subcontului de nivelul II 391500 „Uzura mijloacelor de transport”, se introduce descrierea contului 3916: „Contul 3916 „Uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc” cuprinde următorul subcont de nivelul I: 39160 „Uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc”. Subcontul de nivelul I 39160 cuprinde următorul subcont de nivelul II: 391600 „Uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc”, la care se reflectă uzura calculată pentru acestea. Prevederile intră în vigoare în diferite perioade de raportare, fapt pentru care recomandăm examinarea Ordinului nr. 127 din 16 iulie 2018, publicat vineri, 10 august, în MO.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.