04
09 2019
1474

Politicile fiscale incluse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2019-2020

Cabinetul de miniștri a susținut Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, elaborat de către Cancelaria de Stat în baza propunerilor parvenite de la ministere și alte autorități administrative centrale. Documentul se bazează pe obiectivele din Programul de activitate al Guvernului, în care sunt stabilite autoritățile responsabile de executarea acțiunilor, termenele de realizare, indicatorii de progres. Acțiunile propuse vizează toate domeniile de competenţă ale Executivului. Un capitol aparte din Program include acțiunile ce țin de Politicile fiscale și administrare fiscală. În primul rând, este pusă sarcina consolidării finanțelor publice și stimulării activității agenților economici prin modificarea unor acte legislative, ținând cont de obiectivele politicii fiscale pentru anul 2020. Ministerului Finanțelor îi este atribuită competența examinării „posibilității atribuirii impozitului pe venitul persoanelor juridice ca sursă de reglementare a veniturilor sistemului bugetar, cu punerea în aplicare începând cu 1 ianuarie 2020”. Guvernul intenționează, până în luna octombrie a anului curent, să simplifice evidența mijloacelor fixe în scopuri fiscale prin revizuirea modalității de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe. În același context, până la finele anului 2019, urmează a fi actualizat Catalogul mijloacelor fixe (în vederea aducerii acestuia în concordanță cu realitățile economice). Tot în acest an ministerul de resort va modifica un șir de acte legislative în vederea armonizării legislației Republicii Moldova în ceea ce ține de TVA și accize la legislația Uniunii Europene. Serviciul Fiscal de Stat, după cum este prevăzut în document, către finele primului trimestru al anului 2020 va optimiza procesele de deservire a contribuabililor prin implementarea serviciului electronic de achitare a impozitelor și taxelor. Concomitent, va fi asigurată simplificarea procesului de conectare, oferire și blocare a accesului la serviciile fiscale electronice pentru contribuabili prin lansarea sistemului informațional automatizat „Cabinetul electronic al contribuabilului”. În sarcina SFS este pusă și optimizarea procesului de organizare și evidență a obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor administrate de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale prin implementarea sistemului informațional automatizat ,,Stingerea obligației fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul SCITL” (etapa II). Totodată, în prima jumătate al anului viitor, SFS urmează să ofere accesul autorităților publice locale la rapoartele privind calculările și achitările impozitelor și taxelor în bugetele locale prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect). Implementarea sistemului informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, până în decembrie 2020, va fi asigurată de autoritatea fiscală, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, Agenția de Guvernare Electronică. Se așteaptă crearea pe pagina web oficială a SFS, până la finele anului curent, a unui compartiment destinat controlului fiscal și publicarea în compartiment a planului anual de controale fiscale. Printre acțiunile de politică fiscală se regăsesc și încurajarea circuitului banilor fără numerar (prin aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale), elaborarea hotărârii Guvernului cu privire la procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public. Se preconizează că, pe parcursul semestrului I al anului 2020, Ministerul Finanțelor va modifica legislația privind cuantumul obligațiilor fiscale și vamale ale contribuabililor stabilite în cadrul procedurilor de control care sunt contestate la Consiliile de soluționare a disputelor, va perfecționa mecanismul de diseminare procentuală (Legea 2%) și evaluarea periodică a acestuia. Este pusă și sarcina elaborării Planului de acțiuni pentru asigurarea schimbului automatizat de informații cu Forumul Global privind transparența și Schimbul de informații în scopuri fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și lansarea schimbului automatizat de informații privind activele financiare cu alte state până la sfârșitul anului 2022. Suplimentar, MF în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vor elabora (până la finele anului curent) specificațiile tehnice pentru registrul electronic complex al angajaților, astfel încât acesta să devină pe deplin funcțional până la sfârșitul anului 2020. Planul mai prevede desecretizarea informației privind beneficiarii amnistiei capitalului prin modificarea Legii nr.180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (lunar); optimizarea administrării fiscale prin modificarea cadrului legislativ privind procedura de executare silită a restanțelor fiscale a persoanelor fizice, automatizarea procesului de diseminare a 2% din impozitul pe venit, procedura de stingere a restanței întreprinderilor aflate în procedură de insolvabilitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.