09
07 2018
2531

Practicile defectuoase în domeniul controlului de stat vor fi eliminate

În componența Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat vor fi oferite cel puţin 3 locuri reprezentanţilor asociaţiilor din mediul de afaceri cu relevanţă pentru domeniul fiscal. Prevederea este inclusă în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului, aprobat prin Ordinul SFS nr.327 din 14 iunie curent și publicat vineri, 6 iulie, în MO. Alți patru - șase membri ai organului vor fi președintele Consiliului (Directorul SFS), şefii direcţiilor cu atribuţii de elaborare sau implementare a metodologiilor de control fiscal, de management a riscurilor, de examinare a contestațiilor şi ai subdiviziunii juridice din cadrul fiscului. Scopul creării și activității Consiliului este examinarea contestațiilor și cererilor prealabile în condițiile Legii contenciosului administrativ și depuse conform prevederilor art.2741 din Codul fiscal. Astfel, în cazul în care persoana supusă controlului de către SFS se consideră vătămată într-un drept recunoscut de lege sau actele administrative emise în cadrul procedurii de control, prin acţiunile sau inacţiunile SFS sau ale funcţionarilor fiscali în cadrul procedurilor efectuate, este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la organul fiscal a unei contestaţii în formă scrisă. Acesta va fi examinată în cadrul Consiliului de soluţionare a disputelor dacă persoana supusă controlului a consemnat în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor membrilor Consiliului (care, la rândul său, semnează semnează o declaraţie de nedivulgare a informaţiilor şi a faptelor care le-au devenit cunoscute în procedura de examinare a contestaţiilor) şi contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligaţie fiscală în sumă: ­ - de peste 500 mii lei ­- pentru persoane juridice ­ - de peste 250 mii lei -­ pentru persoane fizice. Totodată, Regulamentul prevede posibilitatea examinării altor contestații, depuse cu respectarea condițiilor art. 267-274 din CF. Conform documentului, reprezentanții asociațiilor mediului de afaceri vor fi incluși în componența Consiliului prin ordinul Directorului SFS, care aprobă componența numerică și personală a membrilor Consiliului, în baza informației prezentate de Cancelaria de Stat. Membrii - funcționari fiscali vor fi persoane care au o vechime în muncă în cadrul SFS de minim 2 ani, au studii superioare în domeniul economic sau juridic, nu au antecedente penale și dispun de un nivel de calificare avansat. Statutul de membru al Consiliului presupune că fiecare persoană din componența acestui organ va aplica raționamentul profesional astfel, ca opiniile expuse în cadrul ședințelor Consiliului să aibă drept scop soluționarea obiectivă și corectă a cazului examinat și să asigure apărarea dreptului persoanei care a depus contestația. Regulamentul prevede că activitatea persoanei în cadrul Consiliului nu va fi remunerată. Contestaţia poate fi depusă în termen de 30 de zile de la data obținerii actului contestat și se examinează în 30 de zile calendaristice din data depunerii acesteia de către contribuabil. Totodată, prin decizia președintelui Consiliului, termenul poate fi extins cu încă cel mult 30 de zile calendaristice, iar persoana care a depus contestația va fi informată asupra deciziei de prelungire şi cu motivele prelungirii termenului de examinare a contestaţiei în 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Contribuabilul care a depus contestația va fi invitat la ședința Consiliului pentru a oferi explicaţii pe marginea cazului, fiind în drept să depună documente confirmative și să-și expună cerințele. Concomitent, președintele Consiliului poate solicita participarea la ședință a inspectorului implicat în control și a conducătorul subdiviziunii în care acesta activează. Acestia de asemenea vor putea prezenta poziția și argumentele sale cu referire la subiectul examinat în cadrul Consiliului. Ședințele Consiliului vor fi convocate în funcţie de contestațiile depuse și ținând cont de termenul de examinare a contestațiilor. Ședințele se consideră deliberative dacă la ele participă cel puțin 2/3 din membri și va fi desfășurată indiferent de absența la acestea a unor membri sau a persoanei care a depus cererea. Prezența președintelui Consiliului este obligatorie. După examinarea contestației, Consiliul poate adopta decizia de respingere a contestaţiei cu menţinerea deciziei contestate sau de satisfacerea cererii depuse cu anularea actului contestat. De asemenea, Consiliul poate satisface parţial contestaţia cu modificarea deciziei care a atras în urma sa depunerea contestației. O altă hotărâre a Consiliului poate fi suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat. Decizia finală pe marginea contestației, după examinarea acesteia de către Consiliu, va fi emisă de Președintele acestuia, opiniile membrilor având caracter de recomandare. În atribuțiile Consiliului, pe lângă examinarea contestațiilor în baza actelor aferente cazului, ținerea evidenței și sistematizarea deciziilor emise în către Consiliu intră depistarea situațiilor care pot constitui practici defectuoase în domeniul controlului de stat. Acestea, conform Regulamentului, vor fi prezentate spre examinare Consiliului național de soluţionare a disputelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.