Știri

Principiile controlului ulterior efectuat de organele vamale, aprobate de Guvern

Regulamentul cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale a fost susținut de membrii Cabinetului de miniștri în cadrul ședinței de ieri, 17 octombrie curent. Activitatea de analiză a riscurilor, de planificare şi realizare a controlului ulterior, conform prevederilor documentul, constă într-un ansamblu de metode şi operaţiuni de organizare şi realizare a controlului, precum şi de valorificare a rezultatelor acestuia şi se exercită de autoritatea vamală prin subdiviziunea de control ulterior din cadrul Autorității Centrale a Serviciului Vamal (SV) şi prin subdiviziunile teritoriale din cadrul birourilor vamale, precum şi la necesitate în comun cu alte subdiviziuni şi/ sau organe de control. După publicarea Regulamentului în Monitorul Oficial, activitatea de control ulterior se va organiza şi desfăşura exclusiv în baza Politicii de control anuale şi a planurilor anuale de control, realizate în urma aplicării studiilor de analiză de risc şi aprobate de conducerea SV, precum şi în baza controalelor inopinate. La elaborarea Politicii, precum și a Planului anual de control, se vor lua în considerare domeniile de control determinate de obiectivele naţionale prioritare, stabilite de conducerea Ministerului Finanţelor, a SV, inclusiv în domeniul promovării politicilor conformării voluntare, propunerile parvenite din partea subdiviziunilor teritoriale de profil, ale altor subdiviziuni din Autoritatea Centrală a organului vamal, coeficientul total de risc atribuit de sistemul informațional de analiză a riscurilor, sesizările recepţionate de la alte instituţii în cadrul activităţii de cooperare interinstituţională, dar și/ sau informaţiile şi datele obținute în cadrul cooperării şi asistenţei mutuale internaţionale în domeniul vamal. În conformitate cu principiile stabilite de Regulament, subdiviziunile de control ulterior vor desfăşura activitatea în următoarele situaţii: 1) exercitarea controalelor ulterioare în cazul solicitării şi/ sau utilizării procedurilor simplificate de vămuire la declararea mărfurilor; 2) exercitarea controalelor ulterioare, rezultate în urma activităţii de analiză de risc; 3) reverificarea declaraţiilor vamale validate pe culoarul albastru de control vamal. Activitatea de analiză de risc constă în identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor, în scopul selectării agenților economici pentru exercitarea controlului ulterior. În vederea realizării activității de analiză de risc, în noile condiții autoritatea vamală va utiliza inclusiv principalele domenii și criterii de risc specifice activității vamale, stipulate în Regulament. În scopul realizării analizei de risc pe domeniile și criteriile stabilite, se vor utiliza bazele de date şi informaţiile de care dispune sau la care are acces autoritatea vamală, și/ sau raporturile anterioare ale agentului economic cu autoritatea vamală (istoricul activității de control în privința agentului economic). Analiza riscurilor se va materializa prin identificarea următoarelor tipuri de riscuri: 1) riscuri determinate - stabilite în cadrul subdiviziunii de control ulterior în urma analizei de risc proprii, stabilite din informațiile recepţionate de la alte subdiviziuni ale SV, de la alte instituţii în cadrul activităţii de cooperare interinstituţională privind existenţa unor fenomene de fraudă vamală, sau din informaţiile şi datele deținute în cadrul cooperării şi asistenţei mutuale internaţionale în domeniul vamal. Acestea reflectă fapte consumate sau riscuri cunoscute, iar organele vamale deţin informaţii concrete despre acestea; 2) riscuri potenţiale - stabilite în urma analizei de risc a informaţiilor disponibile autorității vamale, prin comparare cu datele statistice ale activității vamale, ale agenților economici, ale altor autorități și instituții. Riscurile potenţiale sunt riscuri care nu s-au manifestat, dar există premise pentru presupunerea apariţiei acestora. Coeficientul total de risc, prevăzut de Regulament, este o metodă de identificare a riscurilor potențiale, care constă în atribuirea unui punctaj corespunzător după o scară prestabilită ca urmare a efectuării analizei de risc automatizate a informaţiilor, prin însumarea scorurilor aferente domeniilor raportate la ponderea fiecărui domeniu, în funcție de relevanța lui pentru nivelul general de risc (scopul controlului). Aplicarea punctajelor aferente fiecărui coeficient se va efectua pentru fiecare agent economic. În funcție de valoarea punctajului obținut urmează a fi elaborat clasamentul, în ordine descrescătoare, a agenților economici, corespunzător valorilor cuprinse între 10 și 0. Documentul prevede aplicarea analizei de risc automatizate. Ea va consta în aplicarea unor seturi de reguli, prin care se acordă un scor total domeniului de risc analizat și însumează punctajele corespunzătoare fiecărui indicator de risc. În funcţie de regimul vamal utilizat de agentul economic și analizat prin prisma riscurilor, scorul total acumulat pe domeniul de risc va fi raportat la procentul corespunzător ponderii domeniului de risc. Produsul dintre scorul total pe fiecare domeniu și procentul ponderii domeniului de risc analizat, va fi ajustat printr-un procedeu informatic specific, la o scară de coeficienţi de risc cu valori cuprinse de asemenea de la 10 la 0. Suma coeficienților de risc corespunzători domeniilor analizate va constitui parte a bazei de selectare spre planificare și control a agentului economic corespunzător. Acţiunile de control ulterior prin audit post-vămuire se vor desfăşura în următoarele forme: 1) control general, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor operaţiunilor vamale pentru o perioadă determinată; 2) control parţial, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor operaţiuni vamale pentru o perioadă determinată. În scopul confirmării sau infirmării aplicării corecte şi unitare a reglementărilor vamale şi a altor dispoziţii legale, controlul se poate extinde asupra tuturor operaţiunilor vamale; 3) control repetat, care reprezintă activitatea de verificare în cazul în care rezultatele controlului ulterior exercitat anterior sunt neconcludente sau incomplete, ori dacă ulterior au fost depistate circumstanţe ce atestă existenţa unor semne de încălcare vamală/fiscală şi prin urmare, se impune un nou control ulterior.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

1895 vizualizări

Data publicării:

18 Octombrie /2018 08:01

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Audit | Serviciul Vamal | regulament | Hotarire de Guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon