08
04 2019
1497

Proiectul Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții

În scopul pregătirii și administrării procedurilor de achiziție publică, autoritățile contractante vor putea apela la furnizori de servicii de achiziție sau la autoritatea centrală de achiziție în scopul pregătirii și administrării procedurilor de achiziție publică. Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, care va oferi o claritate privind activitatea grupului de lucru în procesul de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziții publice, examinare și evaluare a ofertelor. Proiectul Regulamentului prevede că grupul de lucru se formează printr-o decizie specială sau dispoziţie din cel puţin 5 membri, iar în cazurile justificate, din cel puțin 3 membri. Președintele grupului de lucru este persoana care deţine dreptul de prima semnătură în instituţia corespunzătoare sau persoana desemnată prin ordin de conducătorul entității, iar în calitate de secretar se stabilește persoana din cadrul compartimentului specializat sau specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice. Autoritatea va include obligatoriu în componența grupului reprezentanți ai societății civile (în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens) cu două zile până la data-limită de depunere a ofertelor. Aceștia au drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului de lucru. Membrul grupului de lucru este obligat să semneze, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, prin care se angajează să respecte necondiţionat prevederile legislației. Acesta mai confirmă că nu este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe persoane angajate ale ofertantului ori cu unul sau mai mulți fondatori ai acestora, că în ultimii 3 ani nu a activat în baza contractului individual de muncă sau a altui înscris care demonstrează relațiile de muncă cu unul dintre ofertanți, ori nu a făcut parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de administrație al acestora și că nu deține acțiuni sau cote-părți în capitalul social subscris al ofertanților. Documentul prevede că autoritatea contractantă poate crea mai multe grupuri de lucru pentru achiziţii, în funcţie de domeniul în care se efectuează achiziţia. Grupul de lucru examinează necesitățile autorității contractante și estimează valoarea acestora, întocmește și înaintează spre publicare anunțul de intenție privind achizițiile publice, elaborează, modifică și publică planurile anuale de efectuare a acestora, elaborează anunțul de participare, Documentul Unic de Achiziții European și le înaintează spre publicare în Buletinul Achizițiilor Publice. Tot grupul de lucru desfășoară procedurile de achiziție conform prevederilor Legii privind achizițiile publice și cadrului secundar de reglementare, asigură participarea largă a operatorilor economici în scopul dezvoltării concurenței, adoptă decizii privind atribuirea contractelor, întocmește decizia de atribuire a contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire, decizia de modificare a contractului de achiziții etc. Totodată, se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr.667/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții. Proiectul poate fi consultat până la 16 aprilie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.