Știri

Reglementarea activităţii Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social

Proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social ce va reglementa atribuțiile și componența Comisiei, drepturile și obligațiile membrilor ei, procedura de examinare a solicitării privind atribuirea statutului de întreprindere socială, controlul privind conformarea la statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție este propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Atribuțiile Comisiei Potrivit Regulamentului, Comisia: • elaborează studii și rapoarte în domeniul antreprenoriatului social, invitând, după caz, experți, pentru analiza unelor probleme ce ţin de activitatea organizațiilor necomerciale (asociațiilor obștești, fundațiilor, cultelor religioase și instituțiilor private), societăților cu răspundere limitată și cooperativelor de producție cu statut de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție • participă la elaborarea politicilor publice și a actelor normative în domeniul antreprenoriatului social • examinează dosarele și rapoartele organizațiilor necomerciale și aprobă raportul de activitate a acestora • decide asupra atribuirii, suspendării sau retragerii statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție al organizațiilor necomerciale • efectuează controlul privind respectarea statutului de întreprindere socială de către organizațiile necomerciale • avertizează organizațiile în cazul în care acestea încalcă legislația în domeniul antreprenoriatului social • examinează petiții și aprobă răspunsurile la ele în aspecte ce țin de competențele Comisiei • promovează sectorul antreprenoriatului social și înaintează recomandări privind îmbunătățirea cadrului de dezvoltare. În componența Comisiei vor fi incluși 11 membri, reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției, Asociației Primarilor din Republica Moldova și ai organizațiilor necomerciale. Mandatul Comisiei este de 3 ani. Ședințele Comisiei sunt publice. Una din funcțiile Comisiei vizează controlul privind respectarea statutului de întreprindere socială / întreprindere socială de inserție de către organizaţiile necomerciale. Temei pentru efectuarea controlului pot servi sesizările şi adresările organelor de drept şi fiscale, petiţiile persoanelor fizice şi juridice privind încălcările comise de deţinătorii statutului respectiv. Regulamentul stipulează că dacă întreprinderea nu înlătură abaterile depistate, Comisia are dreptul de retragere a statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție. Acest fapt va fi consemnat în registrul unic de evidență publicat pe site-ul Ministerului Economiei și Infrastructurii. Membrii Comisiei Spre consultare este propus și Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului privind ocuparea poziției de membru al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social de către reprezentanții societății civile. În componența Comisiei vor intra 4 reprezentanți ai organizațiilor necomerciale. Selectarea acestora se va efectua în bază de concurs. Candidații la funcția de membru al Comisiei trebuie să întrunească următoarele condiții: • deţine cetăţenia Republicii Moldova; • are capacitatea de exerciţiu deplină; • are studii superioare; • nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere; • nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă; • în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor; • în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate; • nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al unui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică; • cunoaşte limba de stat. Persoanele selectate vor fi numite în calitate de membru al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social prin Hotărâre de Guvern. Crearea și funcționarea Comisiei, modul de organizare și desfășurare al concursului privind ocuparea poziției de membru al acesteia de către reprezentanții societății civile se va efectua în limita mijloacelor bugetare planificate și alocate anual Ministerului Economiei și Infrastructurii. Notă: Potrivit Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, antreprenoriatul social este realizarea activităților din domeniul educației, culturii, ocrotirii sănătății, mediului, turismului, creșterii bunăstării, dezvoltării comunitare, protecției și asistenței sociale – dacă aceste activități sunt îndreptate exclusiv spre consolidarea coeziunii economice și sociale și creșterea incluziunii sociale.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

1197 vizualizări

Data publicării:

27 Iunie /2018 11:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

antreprenoriat social | regulament | proiect HG | ministerul economiei | societate civila

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon