Știri

Regulamentul de funcţionare a SFS, aprobat

În cadrul şedinţei Guvernului din 26 aprilie curent a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat, care reglementează statutul juridic, misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi modul de organizare a activităţii acestuia. Astfel, SFS va funcţiona ca autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanţelor, care va avea drept misiune administrarea impozitelor, taxelor şi a altor plăţi în interesul statului. Potrivit Regulamentului, funcţiile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat sunt:
 • elaborarea strategiilor şi organizarea sistemului de management în domeniul administrării fiscale;
 • administrarea impozitelor, taxelor şi altor venituri la bugetul public naţional date în competenţa sa, inclusiv expunerea poziţiei oficiale a Serviciului Fiscal de Stat referitoare la aplicarea legislaţiei fiscale;
 • acordarea de servicii pentru contribuabili;
 • prevenirea şi combaterea încălcărilor fiscale, inclusiv a evaziunii fiscale;
 • controlul fiscal;
 • constatarea contravenţiilor;
 • constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 241, 242, 244, 2441 , 250-253 şi 3351 din Codul penal al Republicii Moldova;
 • executarea silită a restanţelor şi a altor plăţi neachitate în termen la bugetul public naţional;
 • examinarea contestaţiilor;
 • emiterea actelor normative care reglementează aplicarea legislaţiei fiscale în limitele competenţei acordate prin actele legislative;
 • coordonarea, îndrumarea şi controlul aplicării reglementărilor legale în domeniul de activitate, precum şi funcţionarea subdiviziunilor sale;
 • managementul resurselor umane, financiare şi materiale, susţinerea activităţilor specifice prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, reprezentarea juridică, auditul intern, precum şi comunicarea internă şi externă;
 • cooperarea internaţională în domeniul administrării fiscale.
SFS va gestiona Registrul fiscal de stat şi dosarul contribuabilului, de asemenea, efectuează înregistrarea unor categorii de contribuabili şi va aplica, de sine stătător sau prin entităţile abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale şi a altor plăţi la bugetul public naţional. De asemenea, printre atribuţiile SFS în domeniul administrării fiscale se enumeră şi promovarea conformarea fiscală voluntară, inclusiv prin modernizarea şi furnizarea serviciilor menite să faciliteze îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către contribuabili, emiterea decizii asupra cazurilor de încălcare fiscală stabilite în urma aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale etc. Totodată, va organiza activitatea de valorificare a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită a obligaţiei fiscale. Potrivit Regulamentului, Serviciul Fiscal de Stat va avea atribuţii şi în domeniul constatării infracţiunilor. În acest sens, SFS va putea reţine făptuitorul, ridica corpurile delicte, solicita informaţiile şi datele necesare pentru constatarea infracţiunilor, evaluarea pregudiciilor, precum şi alte competenţe. Cât priveşte organizarea activităţii SFS, specificăm că Serviciul Fiscal de Stat va fi condus de director, care va fi asistat în activitate de patru directori adjuncţi. Ocuparea funcţiei publice vacante de director al Serviciului Fiscal de Stat se face prin concurs, iar directorul Serviciului Fiscal de Stat se numeşte în funcţie de către ministrul finanţelor pe un termen de 5 ani. Efectivul-limită al Serviciului Fiscal de Stat va fi de 1892 unităţi. În acelaşi timp, pe lângă Serviciul Fiscal de Stat urmează a fi creat Consiliul consultativ, a cărui sarcină de bază constă în soluţionarea chestiunilor de ordin metodologic prin aplicarea prevederilor stipulate la art. 11 alin. (1) din Codul fiscal. Pe lângă Serviciul Fiscal de Stat va mai fi creat şi Consiliul de conformare, în scopul consultării acţiunilor privind conformarea contribuabililor. Finanţarea Serviciului Fiscal de Stat se va asigura din bugetul de stat, în limitele anuale de alocații bugetare, precum și din alte surse, în modul stabilit de legislație. Mijloacele financiare primite de Serviciul Fiscal de Stat din buget vor fi gestionate prin sistemul trezorerial, care se asigură prin conturi trezoreriale bazate pe clasificația bugetară și pe planul de conturi contabile. Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, a menţionat că Regulamentul urmează a fi completat cu o prevedere ce se referă la competenţele directorului SFS. Directorul SFS stabileşte parcursul-limită a autoturismelor de serviciu ale subdiviziunilor SFS. Totodată, ca urmare a consultărilor şi discuţiilor cu alte autorităţi, am ajuns la concluzia că este necesar a completa Regulamentul cu următorul conţinut - atribuţiile în domeniul de constatare a infracţiunilor vor intra în vigoare la data aprobării prevederilor la Codul de procedură penală. Aprobarea proiectului nu va afecta relaţiile cu contribuabilii sau cu alte autorităţi, a specificat ministrul. Reamintim că la 1 aprilie Serviciul Fiscal de Stat a fost creat prin reorganizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi absorbţia inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2768 vizualizări

Data publicării:

27 Aprilie /2017 11:00

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Noutăți

Etichete:

regulament | SFS | autoritate administrativă | obligaţie fiscală | administare fiscala | contribuabili

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon