03
04 2017
2341

Rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova

Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 50 din15 martie 2017 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova a fost publicat în Monitorul Oficial Nr.92-102 din 31 martie curent. Prevederile Ordinului au intrat în vigoare la 1 aprilie curent. Prin Ordinul Ministerului Finanţelor au fost aprobate următoarele formulare:
  • formularul-tip Forma CCR17 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidență”
  • formularul-tip Forma 1-DTA17 „Certificat de rezidență”
  • formularul-tip Forma 2-DTA17 „Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat/reținut de nerezident în Republica Moldova”
  • formularul-tip Forma 3-DTA17 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova”
  • formularul-tip Forma 4-DTA17 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetățeni sau apatrizi care au obținut statut de rezident al Republicii Moldova”
  • formularul-tip Forma 5-DTA17 „Cerere privind restituirea impozitului pe venit reținut în plus din sursele aflate în Republica Moldova”
Totodată, prin acest Ordin a fost aprobată şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidenţa și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova. Cererea de eliberare a certificatului de rezidență Cererea este adresată Serviciului Fiscal de Stat în care se solicită eliberarea certificatului de rezidenţă, în temeiul art. 4 al Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova. În cerere contribuabilul va indica Codul fiscal, adresa juridică, datele de contact şi perioada fiscală pentru care face solicitare. Cererea se utilizează de către solicitanţi, persoane fizice şi juridice, persoane fizice cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova, pentru a obţine certificatul de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă Se utilizează de către solicitanţi, persoane fizice şi persoane juridice, pentru a atesta rezidenţa pe teritoriul Republicii Moldova. Atestarea rezidenţei solicitantului se efectuează la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Certificatul de rezidenţă se prezintă plătitorului de venit al statului străin, în original. Certificatul se eliberează o dată pe an pentru fiecare persoană fizică sau juridică rezidentă, indiferent de numărul, regularitatea şi tipul de venit achitat, în baza cererii conform Formei CCR17, depuse de către solicitant. Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat/reținut de nerezident în Republica Moldova Cererea se completează în baza contractelor sau altor documente în conformitate cu care s-a achitat venitul şi impozitul pe venit şi se prezintă la Serviciul Fiscal de Stat. La cererea nominalizată se anexează copia contractului sau a documentului care atestă obţinerea venitului în Republica Moldova, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă. În caz de necesitate, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, se vor prezenta documente ce confirmă achitarea venitului obţinut şi a impozitului pe venit. În cazul achitării dividendelor se prezintă extrasul din registrul acţionarilor şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei acţionarilor, iar în cazul societăţilor cu răspundere limitat – extrasul din procesul-verbal al şedinţei fondatorilor. Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova Este utilizat de către beneficiarul venitului pentru a atesta venitul obţinut şi impozitul pe venit achitat în Republica Moldova. Certificatul se eliberează de către Serviciul Fiscal de Stat, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii Formei 2-DTA17. În cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu prevederile Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi statul respectiv, la completarea certificatului se înscrie denumirea statului cu care Republica Moldova are încheiată convenţia pentru evitarea dublei impuneri, numărul, data şi termenul de valabilitate al documentului care atestă rezidenţa acestuia. Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statutul de rezident al Republicii Moldova Se eliberează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii Forma 2-DTA17, în cazul în care persoana fizică - cetăţean străin sau apatrid, dintr-un stat cu care Republica Moldova are încheiată convenţia pentru evitarea dublei impuneri, se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, ce se începe sau se termină în anul fiscal dat şi, respectiv, nu deţine documentul care certifică rezidenţa statului străin. Pentru obţinerea certificatului respectiv, persoana fizică - cetăţean străin sau apatrid care a obţinut statutul de rezident al Republicii Moldova suplimentar la cerere (Forma 2-DTA17) va prezenta în copie certificatul de rezidenţă, contractul care atestă obţinerea venitului în sau din statul străin, copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă. Cererea privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova Această cerere se utilizează pentru restituirea sumei impozitului pe venit reţinută la achitarea venitului din sursele aflate în Republica Moldova, care depăşeşte suma impozitului pe venit, calculat conform cotelor prevăzute de convenţiile pentru evitarea dublei impmpuneri, încheiate între Republica Moldova şi alte state. Restituirea impozitului pe venit reţinut la achitarea venitului din sursele aflate în Republica Moldova nu se va accepta în cazul când venitul din care a fost reţinut impozitul pe venit a fost obţinut prin intermediul reprezentanței permanente a beneficiarului venitului. Determinarea obligaţiilor fiscale ale reprezentanței permanente a beneficiarului venitului şi modalitatea de restituire a impozitelor plătite în plus de către aceasta nu fac obiectul prezentului ordin. Serviciul Fiscal de Stat, conform rezultatelor controlului, emite decizia prin care consemnează impozitul pe venit reţinut în plus şi întreprinde acţiunile de rigoare în vederea reflectării acestuia în contul personal generalizat al plătitorului venitului. Decizia privind restituirea se adoptă indiferent de constatarea lipsei sau existenţei restanţelor faţă de bugetul public naţional. Întocmirea documentelor de plată şi restituirea efectivă a sumei achitate în plus, confirmată prin decizie, se efectuează în modul general stabilit de Ministerul Finanţelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.