06
11 2017
2590

SNC nou: Entitatea-mamă va întocmi și situațiile financiare consolidate

Ministerul Finanțelor a propus spre consultare publică proiectul Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”. Conform Acordului de Asociere, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. În acest sens a fost elaborat proiectul Legii contabilității și raportării financiare, care prevede că entitatea-mamă, suplimentar la situațiile financiare individuale, întocmește situațiile financiare consolidate. Astfel, proiectul Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” are la bază Directiva UE, Cadrul general conceptual pentru raportarea financiară şi IFRS 10 ”Situaţii financiare consolidate”. Proiectul SNC propus spre consultare prevede că entitatea-mamă este obligată să întocmească situaţii financiare consolidate dacă deţine controlul asupra entităţilor-fiice, prin majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă entitate, dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului, organului executiv şi de supraveghere ale altei entităţi şi este, simultan, acţionar sau asociat al acesteia. De asemenea, entitatea-mamă realizează situaţiile financiare consolidate dacă deține dreptul de a exercita o influenţă semnificativă asupra unei entităţi al cărei acţionar sau asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză, precum și dreptul de acţionar sau asociat al unei entităţi în care deţine singură controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor la entitatea respectivă, ca urmare a unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai entităţii. În același timp, SNC stipulează și cazurile când entitatea-mamă este scutită de elaborarea situațiilor financiare consolidate. Entitatea nu le va întocmi dacă ea însăşi este o entitate-fiică în alt grup, a cărui entitate-mamă întocmeşte situaţii financiare consolidate, precum și dacă toate entităţile-fiice ale ei sunt excluse din consolidare din motivul că părţile sociale sunt deţinute exclusiv în vederea vânzării lor ulterioare într-o perioadă nu mai mare de 12 luni. Scopul situaţiilor financiare consolidate constă în prezentarea informaţiilor privind poziţia financiară, performanţa financiară, modificările capitalului propriu şi fluxurile de numerar la nivelul grupului. Ele conțin bilanţul consolidat, situaţia consolidată de profit şi pierdere, situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu, situaţia consolidată a fluxurilor de numerar și nota explicativă. Obiectivul standardului constă în stabilirea componenţei, formatelor şi a modului de întocmire a situaţiilor financiare consolidate, de asemenea, reglementează modul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare consolidate ale entităţilor-mamă care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate. Raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene urmează să îmbunătățească calitatea acestora, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital și o încredere a fondatorilor, proprietarilor, investitorilor, creditorilor în situațiile financiare consolidate întocmite de grupuri de entități, se menționează în nota proiectului. Intrarea standardului în vigoare este preconizată pentru 1 ianuarie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.