02
07 2019
2680

SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”, aprobat

Stabilirea componenţei, formatelor şi a modului de întocmire a situaţiilor financiare consolidate ce reglementează modul de întocmire şi prezentare a acestora de către entităţile-mamă (care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate) sunt obiectivele Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”, aprobat prin Ordinul nr.93 din 7 iunie 2019 de Ministerul Finanțelor. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 28 iunie curent. Noul SNC prevede situațiile în care entitatea-mamă este obligată să întocmească situaţii financiare consolidate și care sunt exceptările de la această obligație, definește scopul şi reglementează componenţa situaţiilor financiare consolidate, stabilește regulile generale de întocmire a acestora. Astfel, dacă entitatea-mamă deţine controlul asupra entităţilor-fiice, aceasta va fi obligată să prezinte situaţii financiare consolidate (în continuare – SFC). Controlul se caracterizează prin majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă entitate și oferă: 1) dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului, organului executiv şi de supraveghere, după caz, ale altei entităţi şi este simultan acţionar sau asociat al acesteia; 2) dreptul de a exercita o influenţă semnificativă asupra unei entităţi al cărei acţionar sau asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau din statutul entităţii respective; 3) dreptul de a exercita o influenţă semnificativă asupra unei entităţi al cărei acţionar sau asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau din statutul entităţii respective; 4) faptul că este acţionar sau asociat al unei entităţi şi deţine singură controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor la entitatea respectivă, ca urmare a unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai entităţii. SFC nu vor fi prezentate în situațiile în care entitatea-mamă este o entitate-fiică în alt grup, a cărui entitate-mamă întocmeşte situaţii financiare consolidate în conformitate cu noul Standard sau dacă toate entităţile-fiice sunt excluse din consolidare (părţile sociale ale sale sunt deţinute exclusiv în vederea vânzării lor ulterioare într-o perioadă ce nu va depăși 12 luni). În componența SFC vor fi incluse cinci acte: bilanţul consolidat; situaţia consolidată de profit şi pierdere; situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu; situaţia consolidată a fluxurilor de numerar și nota explicativă. Standardul prevede că etapele de întocmire și prezentare ale SFC sunt: 1) efectuarea lucrărilor de consolidare a indicatorilor din situaţiile financiare individuale; 2) completarea formatelor situaţiilor financiare consolidate; 3) întocmirea notei explicative la situaţiile financiare consolidate; 4) aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare consolidate. Documentul stabilește și caracteristicile calitative fundamentale ale SFC (relevanţa și reprezentarea exactă) și caracteristicile calitative amplificatoare (comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea și inteligibilitatea). Bilanţul consolidat va prezenta valoarea totală (cumulativă) a elementelor similare din bilanţurile individuale ale entităţilor grupului, ţinându-se cont de ajustările specifice provenite din efectuarea etapelor de consolidare. Amintim că Ministerul Finanțelor a început elaborarea SNC noi încă în anul 2017. Tot atunci a fost propus pentru consultări publice și proiectul Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”, aprobat recent prin Ordinul nr.93. SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” va fi pus în aplicare din 1 ianuarie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.