27
06 2018
5217

Tichetele de masă – un instrument de politică socială de care beneficiază atât salariatul, cât și angajatorul

Ca urmare a viziunii strategice a Guvernului R. Moldova pe termen mediu și lung de reconciliere între necesitatea de dezvoltare economică și protecția garanțiilor salariaților în domeniul muncii în conformitate cu standardele europene în acordarea de către angajatori salariaților a alocației individuale de hrană, sub formă de tichete de masă, au fost adoptate Legea nr. 166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă (Monitorul Oficial nr. 364-370, 2017, art. 618) (în continuare − Lege) și Hotărârea de Guvern nr. 227 din 12.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă (Monitorul Oficial nr. 84-93, 2018, art. 255) (în continuare − Regulament), în urma cărora Ministerului Finanțelor i-a fost stabilit ca scop realizarea continuă a sarcinilor în domeniul vizat. Tichetele de masă pot fi emise pe suport de hârtie sau pe suport electronic conform comenzii de achiziție înaintate de către angajator operatorului cu care are încheiat contract. Angajatorii pot procura tichete de masă doar de la operatorul selectat de comun acord cu organizația sindicală sau, în lipsa acesteia, cu reprezentanții salariaților, în baza contractului încheiat cu acesta. Tichetul de masă pe suport de hârtie reprezintă un bon de valoare emis de către operator în condițiile Legii, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul. Însă tichetul de masă pe suport electronic este un card de plată prevăzut la art. 5 pct. 401 din Codul fiscal (CF), emis de către operator în condițiile Legii, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul. Numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie acordate salariatului de către angajator pe parcursul lunii trebuie să fie egal cu numărul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente. Cu referire la tichetele de masă pe suport electronic, valoarea totală a acestora transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Totodată, în numărul total de ore lucrate nu se include perioada în care salariatul este în deplasare în interes de serviciu și primește diurnă. Astfel, numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie acordate pe parcursul lunii salariatului ce desfășoară munca în schimburi trebuie să fie egal cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt. În cazul tichetelor de masă pe suport electronic, valoarea totală transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Rezultatul se aproximează, conform regulilor matematice, până la un semn după virgulă. Important: ziua lucrătoare reprezintă ziua în care durata normală a timpului de muncă constituie, în baza contractului de muncă încheiat între salariat și angajator, nu mai puțin de 4 ore. Unele din avantajele esențiale ale tichetelor de masă sunt:
 • o opțiune pentru companiile care doresc să-și păstreze personalul stabil, în condiții de eficiență fiscală maximă;
 • creșterea standardului de viață;
 • îmbunătățirea performanțelor;
 • încurajarea adoptării unor obiceiuri alimentare sănătoase;
 • valoarea tichetelor de masă reprezintă o cheltuială deductibilă din punct de vedere fiscal pentru compania care le acordă;
 • tichetele de masă nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale, atât la angajat, cât și la angajator;
 • este o măsură de protecție socială a salariaților;
 • reprezintă un instrument social, exprimat printr-un venit net suplimentar pentru angajați;
 • este netaxat din punctul de vedere al impozitului pe venit, precum și al contribuțiilor sociale sau
 • medicale;
 • o parte integrală a asigurării bunăstării salariaților, fapt ce va facilita dezvoltarea economică, competitivitatea și productivitatea agenților economici implicați în circuitul economic.
Printre cele mai importante caracteristici ale tichetelor de masă este faptul că numărul tichetelor de masă transmise salariatului este același cu numărul zilelor lucrate efectiv luna anterioară. De asemenea, tichetele de masă nu sunt transmisibile, dreptul de a le utiliza fiind deținut exclusiv de salariat. Modul de operare cu tichetele de masă se stabilește prin Regulamentul aprobat de Guvern. Important: Tichetele de masă pot fi utilizate doar la unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat contract de prestare a serviciilor cu operatorul, precum și tichetele de masă pot fi utilizate doar de salariat, la prezentarea actului de identitate. Este de reținut faptul că se interzice schimbul tichetelor de masă contra mijloacelor bănești și se interzice folosirea tichetelor de masă pentru procurarea altor produse, decât cele alimentare, procurarea articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului și a berii, precum și schimbul contra mijloacelor bănești în numerar. Beneficiile implementării tichetelor de masă pentru angajatori:
 • Principalele beneficii sunt fiscale, printre care cele salariale, patronale și deductibilitatea la impozitul pe venit. Cu referire la avantajele obținute de angajatori, pentru care tichetele de masă sunt un mecanism de micșorare a taxelor plătite la stat, o metodă de manifestare a responsabilității sociale și un instrument motivațional, în timp ce, pentru angajați, tichetele de masă reprezintă o creștere a puterii de cumpărare, un mijloc de motivație și un mijloc de îmbunătățire a calității vieții și sănătății;
 • Valoarea nominală totală a tichetelor de masă achitată operatorului de către angajatori nu reprezintă obiect impozabil cu TVA. Obligația privind plata TVA este calculată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pentru plata pentru imprimarea tichetelor de masă (cu excepția valorii nominale), precum și pentru plata serviciilor prestate de către operator, conform contractelor încheiate cu angajatorii și unitățile comerciale/de alimentație publică;
 • Cheltuielile aferente acordării tichetelor de masă salariaților, suportate de către angajator, sunt deductibile în limitele stabilite la art. 4 alin. (1) din Lege, în scopul calculării impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.
La acordarea tichetelor de masă angajatorul va trebui să:
 • achite integral operatorului valoarea nominală a tichetelor, plata pentru imprimare a tichetelor de masă și alte servicii prevăzute de contractele încheiate între operator și angajator;
 • nu reducă salariul angajaților beneficiari de tichete de masă;
 • țină evidența tichetelor de masă acordate salariaților;
 • stabilească prin contractele colective de muncă, în cazul în care este angajatorul unității private, condițiile de acordare a tichetelor de masă, actele normative la nivel de unitate, contractele individuale de muncă.
Cu referire la aspectul fiscal important pentru angajatori și anume valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie suma cuprinsă între 35 și 45 de lei. Totodată, angajatorii au posibilitatea de a acorda tichete de masă cu valoarea nominală mai mare, însă diferența dintre aceasta și valoarea nominală prevăzută de legislație fiind nedeductibilă în scopuri fiscale. Valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută de legislație, se indexează anual, după caz, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent, determinată în modul stabilit de către Guvern. În cazul cumulului de funcții, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariații în cauză își au locul de muncă de bază. Acordarea tichetelor de masă este facultativă. Angajatorul este în drept să suporte cheltuieli pentru hrană pentru un angajat, care vor fi deduse în scopuri fiscale conform art. 24 alin. (19) din CF, ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opțiune. Important: locul de muncă de bază reprezintă locul de muncă al salariatului unde durata normală a timpului de muncă constituie nu mai puțin de șase ore pe zi. În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, locul de muncă de bază se stabilește individual de către salariat, cu anunțarea angajatorului, dar nu mai des decât o dată pe lună. Rolul operatorilor în circuitul economic al tichetelor de masă: Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora poate fi desfășurată numai de operatorii care au obținut licență de activitate în condițiile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, precum și în condițiile Legii nr. 166/2017. Concomitent, activitatea specificată nu poate fi desfășurată de către operatorii aflați în procedură de insolvabilitate, precum și de cei care, la momentul depunerii cererii de eliberare a licenței, se află în procedura de reorganizare sau de lichidare. Restricțiile aplicate operatorilor:
 • capitalul social vărsat de către operatori trebuie să fie de cel puțin 10 mil. lei;
 • nu poate fi fondator, acționar (asociat), administrator al operatorul persoana care are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni economice, infracțiuni împotriva patrimoniului, infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică,precum și pentru infracțiuni de corupție în sectorul privat săvârșite cu intenție;
 • operatorul nu poate fi licențiat în cazul în care înregistrează restanțe la Bugetul Public Național mai mari de 1 000 de lei;
 • posibilitatea efectuării operațiunilor de depunere sau de retragere de numerar în sau de pe cardul de plată ori de transfer de mijloace către alte conturi ale salariaților și/sau ale angajatorului, și/sau ale terților
. Totodată, operatorul, în colaborare cu angajatorul, trebuie să permită beneficiarilor tichetelor de masă pe suport electronic accesul la informațiile privind utilizarea și soldul valorii nominale a tichetelor de masă transferate salariaților pe cardul de plată, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic. Operatorul, la fel, are obligativitatea de a transmite angajatorilor lista unităților comerciale/de alimentație publică la care pot fi utilizate tichetele de masă primite de angajatori și care urmează ulterior a fi eliberate salariaților. Operatorul își poate păstra dreptul de a nu livra tichetele de masă până la achitarea deplină de către angajator a valorii nominale a tichetelor de masă, a plății pentru imprimare, precum și pentru serviciile aferente achitate de către angajator, conform contractului încheiat între operator și angajator. Achitarea de către angajatori a valorii nominale a tichetelor de masă, a plății pentru imprimare, precum și pentru serviciile aferente achitate de către angajator, conform contractului încheiat între operator și angajator, se efectuează numai prin transfer bancar. În termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de valabilitate a tichetelor de masă, angajatorul este în drept să solicite operatorului schimbarea tichetelor neutilizate sau deteriorate cu altele noi, în limita valorii nominale, sau restituirea valorii nominale a acestora. La emiterea tichetelor noi, în caz de schimbare a celor deteriorate, angajatorul achită operatorului plata pentru imprimare. Subsecvent, atenționăm despre faptul că operatorul nu poartă răspundere pentru calitatea serviciilor prestate și a produselor vândute de unitățile comerciale/de alimentație publică. Persoanele juridice care tind să obțină licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, prezintă, suplimentar la actele prevăzute de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, următoarele documente și informații:
 • specimen al tichetului de masă, în conformitate cu art. 10;
 • act de proprietate sau contract de locațiune a imobilului unde se va desfășura activitatea licențiată;
 • adeverință emisă de către bancă, din care să rezulte că operatorul a deschis un cont bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă;
 • angajamentul operatorului că prin contul bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar.
La solicitarea licenței pentru activitatea de operare cu tichetele de masă pe suport de hârtie, operatorii urmează să facă dovada faptului că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de masă, și anume:
 1. asigurarea cu personal, angajat de către operator și/sau de furnizorii acestuia, dotarea cu software și echipament hardware, precum și alte instrumente deținute sau utilizate de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, necesare pentru emiterea tichetelor de masă pe suport de hârtie;
 2. utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularități distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de masă pe suport de hârtie (cel puțin, utilizarea cernelii fluorescente care își schimbă culoarea în cazul în care tichetul de masă este fotocopiat, a microliniei care nu se distinge la fotocopiere, a benzii cu reflexe variabile, a codului de bare al operatorului, ce conține cel puțin următoarele elemente: seria tichetului, data emiterii și valoarea nominală a acestuia);
 3. existența spațiilor separate necesare pentru producerea, depozitarea, ambalarea, rambursarea valorii tichetelor de masă pe suport de hârtie și distrugerea acestora, în cazul în care activitatea se desfășoară la sediul operatorului. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță (cel puțin, dotare cu mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de producere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);
 4. ținerea evidenței tehnico-operative și contabile a tichetelor de masă în conformitate cu legislația în vigoare;
 5. utilizarea mijloacelor tehnice necesare (rețea de calculatoare), care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de masă pe suport de hârtie pe tot circuitul acestuia (emitere, păstrare, eliberare și utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea și utilizarea frauduloasă a acestora;
 6. asigurarea transportului tichetelor de masă pe suport de hârtie utilizate și neutilizate, în condiții de securitate, de către operator și/sau de către furnizorii acestuia.
În cazul retragerii licenței, operatorul are obligativitatea de a înștiința în scris angajatorii și unitățile comerciale/ de alimentație publică despre acest fapt în termen de 10 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești privind retragerea licenței. De la data primirii înștiințării, angajatorii nu sunt în drept să acorde tichete de masă salariaților, iar unitățile comerciale/de alimentație publică – să le accepte. Operatorul este obligat să restituie angajatorilor valoarea nominală a tichetelor de masă emise și neutilizate la data primirii de către angajatori a înștiințării în cazul retragerii licenței operatorului și de asemenea acesta este obligat să ramburseze unităților comerciale/de alimentație publică valoarea nominală a tuturor tichetelor de masă emise de către acesta, valabile la data acceptării acestora de către unitățile comerciale/de alimentație publică. Conform legislației în vigoare, operatorul este scutit de obligația de a rambursa valoarea nominală a tichetelor recepționate de la unitățile comerciale/de alimentație publică după expirarea a 2 luni de la data expirării perioadei lor de valabilitate și nici a tichetelor de masă deteriorate. Criteriile conform cărora tichetele de masă se consideră deteriorate sunt reglementate de contractul încheiat între operator și unitățile comerciale/de alimentație publică. Rambursarea de către operatori a valorii nominale a tichetelor de masă, cu reținerea valorii serviciilor prestate unităților comerciale/de alimentație publică, se efectuează numai prin transfer bancar. Elementele obligatorii ale tichetelor de masă I. Pe suport de hârtie:
 1. seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de masă comandat de către angajator în baza contractului de achiziționare a tichetelor de masă;
 2. denumirea, sediul și codul fiscal al angajatorului;
 3. valoarea nominală a tichetului de masă (cu cifre și cu litere);
 4. perioada de valabilitate a tichetului de masă;
 5. numele și prenumele, precum și codul numeric personal al salariatului beneficiar;
 6. denumirea și sediul operatorului;
 7. spațiul destinat pentru semnul distinctiv, conform contractului încheiat între unitatea comercială/de alimentație publică și operator, prin care unitatea comercială/de alimentație publică confirmă utilizarea tichetului de masă.
II. Pe suport de electronic:
 • denumirea și codul fiscal al angajatorului;
 • numele și prenumele salariatului beneficiar al tichetelor de masă;
 • denumirea operatorului;
 • numărul de identificare, unic la nivel de operator, al suportului electronic;
 • perioada de valabilitate a suportului electronic;
 • elemente de siguranță a suportului electronic (PIN, CIP);
 • cuvintele „TICHET DE MASĂ ELECTRONIC”, cu litere majuscule pe rectoul suportului electronic.
Tichetele de masă pe suport de hârtie au o valabilitate de 6 luni de la data emiterii, iar termenul la care expiră valabilitatea va fi expres indicat pe tichet. Unitățile comerciale/de alimentație publică Unitățile comerciale/de alimentație publică au obligativitatea de a accepta tichetele de masă emise de către operatorii cu care au încheiat contractele de prestare a serviciilor conform Legii, precum și să execute următoarele obligații:
 • să respecte interdicțiile stabilite la art.6 din Lege;
 • să solicite actul de identitate al salariatului în cazul prezentării tichetelor pe suport de hârtie;
 • să elibereze salariaților produse alimentare, în limita valorii nominale a tichetului de masă prezentat, în baza prețurilor de vânzare afișate, fără a aplica la acestea vreun adaos sau a diminua valoarea nominală a tichetului cu eventualele sume datorate operatorului;
 • să nu acorde rest de bani la tichetul de masă pe suport de hârtie în cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate de către salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă;
 • să aplice un semn distinctiv pe tichetul de masă pe suport de hârtie ce ar confirma faptul că a fost utilizat și, concomitent, să indice pe tichet data prezentării acestuia ca instrument de plată;
 • să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor alimentare achiziționate de salariați;
 • să respecte și alte obligații stabilite de legislație și de contractul încheiat cu operatorul.
Restricțiile aplicate unităților comerciale/de alimentație publică:
 • acordarea unui rest de bani la tichetul de masă;
 • neplasarea sau lipsa la vedere, la intrarea în unitate, a informației lizibile de acceptare a tichetelor de masă pe suport de hârtie și/sau electronic și a numelui operatorului cu care a încheiat contract unitatea comercială/de alimentație publică;
 • comercializarea în baza tichetelor de masă pe suport de hârtie și/sau electronic a articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului, a berii și/sau a altor produse decât cele alimentare stabilite de lege;
 • rambursarea de către unitatea comercială/de alimentație publică a restului de bani la tichetul de masă pe suport de hârtie, în cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate de către salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă, acordarea sau schimbarea de către unitate a contravalorii tichetelor de masă pe suport de hârtie contra unei sume de bani și/sau efectuarea operațiunilor de debitare a tichetelor de masă pe suport electronic în vederea eliberării contravalorii sub formă de bani;
 • acordarea numerarului de către unitatea comercială/ de alimentație publică la returnarea produselor achiziționate în baza tichetelor de masă;
 • acceptarea de către unitatea comercială/de alimentație publică a tichetelor de masă fără a solicita prezentarea unui act de identitate a salariatului;
 • neaplicarea semnului distinctiv pe tichetul de masă ce ar confirma faptul că acesta a fost utilizat și/sau neindicarea pe tichetul de masă pe suport de hârtie a datei recepționării acestuia de către unitatea comercială/de alimentație publică.
Concomitent, unitățile comerciale/de alimentație publică care doresc să accepte ca instrument de plată pentru vânzarea produselor alimentare tichete de masă trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică (regulile și normativele sanitaro-epidemiologice de stat, cerințele profesionale față de salariați) sau, după caz, cu privire la vânzarea produselor alimentare. Condițiile și procedurile de includere a unităților comerciale/ de alimentație publică în procesul de circulație a tichetelor de masă, precum și modul de confirmare a corespunderii unității comerciale/de alimentație publică acestor condiții se stabilesc de către Guvern. Subsecvent, nu mai târziu de 2 luni de la expirarea perioadei de valabilitate a tichetelor de masă, unitățile comerciale/ de alimentație publică prezintă operatorului tichetele de masă acceptate în vederea rambursării valorii acestora. La rândul său, operatorul este obligat să ramburseze valoarea nominală a tichetelor de masă, în conformitate cu prevederile contractuale, în termen de cel mult 30 de zile de la data recepționării tichetelor de masă prezentate de către unitățile comerciale/de alimentație publică spre rambursare. Operatorul rambursează unităților comerciale/ de alimentație publică valoarea nominală totală a tichetelor de masă acceptate de operator, reținând din aceasta valoarea serviciilor prestate unităților comerciale/ de alimentație publică, potrivit contractului încheiat între aceștia. Important: Părțile implicate în întregul circuit economic al unui tichet de masă urmează să țină cont de faptul că în cadrul procesului de emitere, acordare, acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă, potrivit Legii, controlul asupra respectării legislației fiscale, precum și a legislației cu privire la contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală este exercitat de către Serviciul Fiscal de Stat. Beneficiile implementării tichetelor de masă pentru stat Implementarea sistemului tichetelor de masă în Moldova va aduce mari beneficii și dezvoltării economiei naționale, prin creșterea puterii de cumpărare de către salariați, mărirea veniturilor la bugetul de stat din colectarea TVA, reducerea muncii la negru, dezvoltarea sectorului comerțului cu produse alimentare, precum și reducerea economiei tenebre, într-o creștere a consumului care, în timp, stimulează creșterea economică. Sistemul tichetelor de masă funcționează la nivel mondial de peste șase decenii şi în peste 40 de țări de pe toate continentele, cum ar fi: Austria, Bulgaria, România, Finlanda, Belgia, Germania, Franța, Marea Britanie, Elveția, Ungaria, Cehia, Suedia, Slovacia, Spania, Portugalia, Italia, Luxemburg. Și s-a dovedit a fi foarte eficient datorită tratamentului favorabil și avantajelor sociale și economice de care se bucură toate părțile implicate: salariații, angajatorii, operatorii, unitățile comerciale/ de alimentație publică și statul. Utilizarea tichetelor de masă de către țările menționate sunt asociate cu o mărire a productivității, îmbunătățirii sănătății salariaților, precum și cu un consum mai ridicat la nivel de gospodărie și colectare suplimentară de TVA la nivel macroeconomic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.