03
07 2014
3846

Sinteza modificărilor şi completărilor legislaţiei fiscale în luna iunie 2014.

Stimați cititori, ținem să va prezentam sinteza modificărilor şi completărilor legislaţiei fiscale aparute în luna iunie 2014.

1. În Monitorul Oficial din 25 iunie 2014, s-a publicat Legea nr. 102 din 12 iunie 2014 “Privind completarea articolului 103 din Codul fiscal” prin care alin. (1) a art. 103 din Codul fiscal a fost completat cu un nou punct 27 1 . Astfel, începînd cu 25 iunie 2014, T.V.A. nu se aplică la importul şi pentru livrarea tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi a tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437. 2. Începînd cu 20 iunie 2014 au intrat în vigoare modificările privind modul de completare a declaraţiei privind TVA, aprobate prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 854 din 30 mai 2014 “ Cu privire la operarea completărilor şi modificărilor în Anexa nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012” (publicat în MonitorulOficial nr. 160-166 din 0 iunie 2014). Prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat au fost aprobate 3 modificări la modul de completare a Declaraţiei privind TVA şi anume: Valoarea de intrare a activelor materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar (social), care se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării facturii fiscale se va reflecta în boxa 7 „Import de servicii” a Declaraţiei privind TVA. Suma TVA de la valoarea activelor materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar (social), care se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea termenului de 3 ani, se va indica în boxa 8 “Suma TVA de la import de servicii”. Suma TVA nesolicitată sau neacceptată spre restituire se va indica în boxa 17 “Trecerea în cont a TVA din perioada precedentă”. Prin art. III al Legii nr. 90 din 29.05.2014 “Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (publicat în Monitorul Oficial din 27 iunie 2014) s-a completat Codul fiscal, cu următoarele prevederi: 1. În cazul distribuirii cotelor de participaţie în capitalul părţii implicate în procesul de lichidare, unor acţionari (asociaţi) ai acestei părţi, plata respectivă nu se impozitează. 2.Dacă contribuabilul persoană juridică sau forma organizatorică cu statut de persoană fizică îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată să prezinte, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii, organului teritorial al Serviciului Fiscal de Stat informaţia despre încetarea activităţii, în forma aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. La informaţie se anexează copia de pe decizia de încetare a activităţii, adoptată de fondatori, precum şi copia de pe avizul privind iniţierea procedurii de încetare a activităţii, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat (alin. (31) din art. 187). Aceste 2 completări la Codul fiscal au intrat în vigoare de la data publicării, 27 iunie 2014. In Monitorul Oficial, nr.169-173 din 27 iunie 2014, s-a publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize” nr. 871 din 10 iunie 2014. Prin anexa la acest ordin s-a aprobat Instrucţiunea cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize. Conform actului normativ aprobat, se stabileşte că iniţierea procedurii de anulare a înregistrării statutului de contribuabil al accizelor se efectuează la iniţiativa contribuabilului sau a organului fiscal. În cazul în care subiectul impuneii cu accize îşi încheie activitatea de prelucrare şi/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor, trebuie să depună la organul fiscal unde se deserveşte, cerere de anulare a calităţii de subiect a impunerii cu accize. În termen de 5 zile de la data recepţionării cererii contribuabilului, organul fiscal unde se deserveşte contribuabilul exercită controlul fiscal la faţa locului prin metoda verificării faptice, după caz tematice, în vederea constatării faptului dacă subiectul impunerii dispune sau nu, de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc, precum şi constatării faptului de încheierea a activităţii de prelucrare şi /sau de producere a mărfurilor supuse accizelor. Organul fiscal este în drept să iniţieze de sine stătător, procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat la organul fiscal în termenul stabilit declaraţia privind accizele pentru 2 perioadele fiscale consecutive. Prin Anexa nr. 1 la Instrucţiunea cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize, s-a aprobat modelul cererii de anulare a înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu accize şi de retragere a certificatului de acciz. Începînd cu 24 iunie 2014 au intrat în vigoare noi reguli de utilizare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscal (MCC) pentru efectuarea decontărilor în numerar. Urmare a aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 467 din 16.06.2014“Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998” (publicată în Monitorul Oficial nr. 167-168 din 24.06.2014), au fost introduse următoarele modificări, care sunt obligatorii pentru toţi contribuabilii care utilizează MCC şi anume:
 • Împrumuturile în cazul în care se efectuează în numerar, urmează în mod obligatoriu să fie reflectate prin MCC;
 • Restituirea numerarului eliberat spre decontare (cu excepţia numerarului eliberat unităţilor de schimb valutar), dar neutilizat în casa (casieria) întreprinderii (contribuabilului) nu se înregistrează în MCC;
 • utilizatorii MCC sunt obligaţi să asigure păstrarea rapoartelor de închidere zilnică (lipite în Registrul MCC) şi a benzilor de control - nu mai puţin de 4 ani de la momentul emiterii acestora, nu 5 ani cum era pînă la aceste modificări;
 • utilizatorii MCC sunt obligaţi să informeze în scris organul fiscal despre sistarea activităţii unităţii structurale în care este înregistrată MCC. Unitate structurală reprezintă orice unitate de afaceri din cadrul contribuabilului, staţionară şi/sau mobilă;
 • despistarea în cadrul verificărilor efectuate de organele de control a excedentului de mijloace băneşti pînă la 20 lei, nu se va mai califică ca neutilizare a MCC;
 • în cadrul contractului de asistenţă tehnică în vigoare, centrul de asistenţă tehnică (distribuitorul exclusiv) are obligaţia să repună în funcţiune MCC în cel mult 48 ore de la momentul adresării. Centrul de asistenţă tehnică (distribuitorul exclusiv), conform clauzelor contractuale de asistenţă tehnică anuală, poate reprezenta interesele utilizatorului la organul fiscal de sine stătător, fiind reprezentantul acestuia.
Totodată a fost completată cu un nou punct, Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea MCC şi anume: “17.Încasarea taxelor de aderare, cotizaţiilor/cotizaţiilor de membru, cu eliberarea bonului de plată.”
1.În Monitorul Oficial din 20 iunie 2014, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 461 din 16 iunie 2014 „Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998”. Urmare modificărilor şi completărilor operate, au fost introduse următoarele prevederi: 1. Formularele tipizate de documente primare cu regim special tipărite de ÎS "Statistica" nu vor mai fi cu însemne de protecţie. 2. Tipărirea centralizată a borderoului de achiziţie a laptelui se va face de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 3. Formularele tipizate de documente primare cu regim special, cu excepţia facturii şi a facturii fiscale şi a anexelor la acestea, tipărite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nu vor mai fi cu însemne de protecţie. 4. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nu va mai elibera certificat de atribuire a seriei şi diapazonului de numere ale documentelor primare cu regim special pentru tipărirea de sine stătător a următoarelor documente:
 • act de achiziţie a mărfurilor;
 • act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
 • bon de plată;
 • 1-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale;
 • 2-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale;
 • factură şi anexă la factură;
 • factură fiscală şi anexă la factura fiscal
 • foaie de parcurs.
Seria şi diapazonul de numere vor fi atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în mod electronic, conform procedurii care va fi stabilită de către acesta. 5. La modificarea componenţei fondatorilor societăţilor cu răspundere limitată şi întreprinderilor individuale, se restituie Serviciului Fiscal de Stat doar formularele facturilor fiscal tipărite centralizat şi procurate de entitate, care sunt neutilizate. 6. Entităţile care utilizează facturi/facturi fiscale electronice au dreptul imprimării de sine stătător a facturilor/facturilor fiscale generate în formă electronica, pe support de hîrtie cu însemne de protecţie prevăzute de sistemul automatizat “E-factura” conform instrucţiunii aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 7. La livrarea serviciilor, semnătura şi aplicarea ştampilei beneficiarului pe exemplarul facturii sau al facturii fiscale al furnizorului, în baza cărora sînt înregistrate veniturile, nu este obligatorie. Pe exemplarul facturii sau facturii fiscale a beneficiarului, în baza căruia sînt înregistrate cheltuielile, consumurile, semnătura persoanei responsabile şi aplicarea ştampilei acestuia sînt obligatorii.” 8. Începînd cu 1 septembrie 2014 ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă ( autorităţie administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor emite, în mod obligatoriu, , facturi şi facturi fiscale ectronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „E-factura”. 2. În Monitorul Oficial din 13 iunie 2014 s-a publicat Ordinul Ministrului finanţelor nr. 71 din 30 mai 2014 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferent operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova””. Actul de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferent operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova, reprezintă un formular tipizat de document primar care se întocmeşte de către entitatea- emitent la data raportări şi are ca scop contabilizarea diferenţelor de curs valutar aferente soldurilor creanţelor, datoriilor, inclusiv avansurilor primite/acordate înregistrate în valută străină ale rezidenţilor Republicii Moldova. Subiecţi ai întocmirii acestui act sunt entităţile rezidente cărora li se permite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi transferurilor în valută străină conform art. 21 alin. (2) al Legii privind reglementarea valutară, cu excepţia băncilor licenţiate.
În Monitorul Oficial din 6 iunie 2014 , au fost publicate două ordine a ministrului finanelor prin care se fac modificări şi completări la instrucţiuni cu privire la evidenţa contabilă şi anume: Ordinul ministrului finanţelor nr. 65 din 22 mai 2014 “Privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice” aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 şi Ordinul ministrului finanţelor nr. 66 din 22 mai 2014 “Privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor, satelor(comunelor), oraşelor” aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010. Sinteza a fost oferita de compania "Consultant Fiscal" S.R.L., via consultantfiscal.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.