Întrebări și răspunsuri

1. (28.15.9) Care este modalitatea de documentare a operațiunilor legate de transmiterea activelor în cadrul unui contract de leasing financiar?

În temeiul art.11 alin. (l) - (4) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, aprobate de Ministerul Finanțelor, documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective. Concomitent, conform art.12 alin. (l) din Legea menționată, documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate şi se utilizează în cazul: a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare; b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut; c) transportării activelor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate; d) achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizori cetăţeni; e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau cu drept de uzufruct. Potrvit prevederilor art.93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision. Potrivit art.1326 alin. (3) din Codul civil, în cazul exercitării opţiunii de dobîndire a proprietăţii, locatarul este ţinut să plătească partea neachitată din valoarea totală. De asemenea, în conformitate cu prevederile pct.15 subpct. 5) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc., fără transmiterea dreptului de proprietate, agentul economic eliberează acestuia factura fiscală cu indicarea mențiunii „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări". Prin urmare, luînd în considerație faptul, că la transmiterea bunului în leasing până în momentul stingerii depline a datoriilor de către locatar, nu are loc transmiterea dreptului asupra bunului, această operațiune se va documenta prin emiterea facturii fiscale cu indicarea mențiunii „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări". Trebuie de menționat, că pentru fiecare rată de leasing achitată sau care urmează a fi achitată, stabilită conform condițiilor contractului de leasing, se va elibera o factură fiscală cu indicarea sumelor TVA. În cazul în care, conform condițiilor contractuale este stabilit că pînă la primirea activului și pînă la efectuarea plăților periodice (ratelor de leasing), locatarul are și obligația achitării unei plați prealabile stabilite în contract la o anumită dată, factura fiscală aferentă plății prealabile primite, în temeiul art.1171 alin. (9) din Codul fiscal de către locator nu se eliberează. Așa dar, operațiunea de transmitere a bunului în leasing financiar pînă la efectuarea plăților periodice (ratelor de leasing), se documentează prin emiterea facturii fiscale cu indicarea mențiunii „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări", cu indicarea valorii bunului transmis în leasing. La suma plății prealabile stabilite în contract, pînă la transmiterea bunului în leasing financiar, locatorul eliberează locatarului factura fiscală concomitent cu factura fiscală care se eliberează pentru transmiterea activului. De menționat faptul, că în conformitate cu prevederile art.1326 alin. (9) din Codul civil, în cazul bunurilor imobile sau al bunurilor mobile asupra cărora dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrare într-un registru de publicitate, locatarul dobîndeşte dreptul de proprietate la data înregistrării în registrul corespunzător, în temeiul contractului de leasing şi al actului eliberat de către locator care confirmă executarea integrală a obligaţiilor de către locatar. În cazul în care dreptul de proprietate al locatarului a fost înregistrat provizoriu conform art.432 alin. (2) lit. b), înregistrarea provizorie se justifică prin actul eliberat de către locator care confirmă executarea integrală a obligaţiilor de către locatar.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1111 vizualizări

Data publicării:

13 Decembrie /2019 07:57

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon