12
12 2019
751

1. (29.1.1.24) Beneficiază de facilitatea acordată conform prevederilor art.51/3 din Codul fiscal agenții economici care prestează servicii de instruire tematică?

În conformitate cu prevederile art. 513 din Codul fiscal, instituţiile de învăţământ publice, prin derogare de la art. 51, şi instituţiile de învăţământ private se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei. Potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, tipurile instituţiilor de învăţământ în conformitate cu structura învăţământului sunt: a) instituţie de educaţie antepreşcolară – creşă, centru comunitar de educaţie timpurie; b) instituţie de învăţământ preşcolar – grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie; c) instituţie de învăţământ primar – şcoală primară; d) instituţie de învăţământ secundar, ciclul I – gimnaziu; e) instituţie de învăţământ secundar, ciclul II – liceu; f) instituţie de învăţământ general cu programe combinate – complex educaţional (şcoală primară-grădiniţă, gimnaziu-grădiniţă); g) instituţie de învăţământ profesional tehnic secundar – şcoală profesională; h) instituţie de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – colegiu; i) instituţie de învăţământ profesional tehnic cu programe combinate – centru de excelenţă; j) instituţie de învăţământ secundar vocaţional de arte, sport etc. – şcoală; k) instituţie de învăţământ superior – universitate, academie de studii, institut, şcoală superioară, şcoală de înalte studii etc.; l) instituţie specializată de învăţământ de formare continuă – institut; m) instituţie de învăţământ extraşcolar – şcoală (de arte: arte plastice, muzică, teatru; de sport etc.), centru de creaţie, club sportiv; n) instituţie de învăţământ special – instituţie specială, şcoală auxiliară. Conform prevederilor art. 15 alin. (3) din Codul educației, în funcţie de tipul de proprietate, instituţiile de învăţământ se clasifică după cum urmează: a) instituţie de învăţământ publică; b) instituţie de învăţământ privată. Luînd în considerare cele expuse, prin procesul de învățământ se va înțelege totalitatea activităților de instruire realizate conform planurilor educaționale elaborate și aprobate în conformitate cu planul-cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Activitățile realizate și serviciile prestate în afara planurilor educaționale nu vor cădea sub incidența prevederilor art. 513 din Codul fiscal. În contextul celor expuse, agenții economici care prestează servicii de instruire tematică (ex.: cursuri de limbi străine, instruire auto etc.) nu vor fi în drept să beneficieze de prevederile art. 513 din Codul fiscal, și respectiv, își vor determina obligațiie fiscale privind impozitul pe venit conform modului general stabilit. [Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 14/3-07/141 din 25.03.2016]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.