16
11 2018
657

2. (29.4.33) Poate fi efectuată atestarea rezidenței pentru cetățenii străini care au devenit rezidenți în scopuri fiscale ai Republicii Moldova pe formularele eliberate de alte state?

În temeiul art.793 din Codul fiscal și a pct.23 din Anexa nr.7 a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017, în cazuri speciale, în scopul aplicării prevederilor Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, contribuabilii - rezidenți ai Republicii Moldova urmează să completeze formularele emise în conformitate cu legislația fiscală a statelor solicitante, anexînd la acestea Certificatul de rezidență al Republicii Moldova (Forma 1-DTA17), autentificat prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova. Suplimentar la formularul eliberat de alt stat, contribuabilii urmează să prezinte:
  1. Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
  2. Copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;
  3. Documentul în original, eliberat de Poliţia de Frontieră, despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv;
  4. Copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, tradusă în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.