Întrebări și răspunsuri

2. (35.1.21) Poate aplica subiectul impozabil, pentru livrarea serviciilor, semnătura electronică avansată, pe facturile fiscale întocmite electronic și eliberate pe suport de hîrtie?

Potrivit articolului 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Conform art.11 alin. (5) și (6) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, documentele primare întocmite atît pe suport de hîrtie, cît și în formă electronică au aceeași putere juridică.

În cazul întocmirii documentului primar în formă electronică, la solicitarea utilizatorului, entitatea este obligată să îi ofere copia documentului respectiv pe suport de hîrtie.

Totodată, potrivit art. 13 alin.(1) din Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr.91/2014, documentul electronic semnat cu semnătura electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hîrtie, semnat cu semnătura olografă. În aceeași ordine de idei, art.5 alin.(2) din Legea nr.91/2014, specifică că semnătura electronică avansată calificată are aceiași valoare juridică ca și semnătura ologafă. Conform anexei nr.2 pct.13 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, la livrarea serviciilor, semnătura și aplicarea ștampilei beneficiarului pe exemplarul facturii fiscale a furnizorului, în baza cărora sînt înregistrate veniturile nu este obligatorie. Pe exemplarul facturii fiscale a beneficiarului, în baza căruia sînt înregistrate cheltuielile și costurile, semnătura persoanei responsabile și, după caz, aplicarea ștampilei acestuia este obligatorie.

Astfel, în cazul respectării prevederilor legale menționate supra, facturile fiscale întocmite electronic pentru livrarea serviciilor, cu aplicarea semnăturii electronice avansate, eliberate pe suport de hîrtie, nu contravine prevederilor legale. Temei:(Explicaţiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.09/3-06/16 din 21.01.2020)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1100 vizualizări

Data publicării:

04 Februarie /2020 08:14

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon