23
03 2021
817

(29.2.5.21) În ce mod va prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit contribuabilul care se află peste hotarele republicii ?

 Conform art.8 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal, contribuabilul are dreptul să-şi reprezinte interesele în organele cu atribuții de administrare fiscală personal sau prin intermediul reprezentantului său. 

        Potrivit prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, în cazul persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acționari ai fondurilor de investiţii), Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se completează conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor și se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. 

        Conform pct.(3) din Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET 18), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.150 din 05.09.2018, declarația poate fi completată de persoana fizică atît pe suport de hârtie, cît și în mod electronic. Respectiv, aceasta poate fi expediată prin poştă, sau în mod electronic la oricare subdiviziune teritorială a Serviciului Fiscal de Stat. 

        Astfel, aceasta se va considera recepționată de Serviciul Fiscal de Stat în cazul în care contribuabilul prezintă următoarele dovezi: un exemplar de dare de seamă fiscală cu mențiunea Serviciului Fiscal de Stat că a primit-o, o recipisă, eliberată de Serviciul Fiscal de Stat, avizul poștal, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat (art.187 alin.(5) și (6) din Codul fiscal). 

       Totodată, Declarația poate fi depusă prin următoarele metode: 

      - pe suport de hârtie, expediată prin intermediul oficiului poștal, printr-o scrisoare recomandată la adresa: Serviciul Fiscal de Stat , MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9, Declarația poate fi transmisă (completată pe suport de hârtie, care poate fi accesată pe site-ul www.sfs.md la compartimentul Contribuabili > Formulare); 

      - pe suport de hârtie la posta electronică: mail@sfs.md. Este necesar de menționat că la expediere, documentul trebuie autentificat prin semnătura olografică; 

      - pe suport de hârtie depusă la subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat; 

      - prin intermediul Declarației precompletate, care se solicită în baza actului de identitate. 

      Persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a SFS, indiferent de locul de domiciliu sau de reședință. 

      De asemenea, obligația poate fi onorată prin intermediul unui reprezentant legal al contribuabilului, împuternicit să reprezinte interesele și obligațiile fiscale în baza unei procuri.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.