Доступные
услуги

Для оформления заказа выберите из списка необходимую услугу

Monitorul Fiscal FISC.md №3 (7)

Май 2012

Ключевые слова:

Содержание журнала
icon Care categorii de bunuri imobile, în rezultatul modificărilor şi completărilor realizate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 în titlul VI al Codului fiscal şi Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, apar ca obiecte, impozitarea cărora în anul 2012 se realizează reieşind din valoarea estimată?
icon Какие объекты недвижимого имущества в результате изменений и дополнений, произведенных Законом № 267 от 23.12.2011 г. в разделе VI Налогового кодекса и Законе о введении в действие раздела VI Налогового кодекса № 1056-XIV от 16.06.2000, являются объектами, налогообложение которых в 2012 году осуществляется, исходя из оцененной стоимости?
icon Reieşind din modificările şi completările realizate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 în art. 281 şi 282 ale Codului fiscal, întreprinzătorii individuali ai căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă darea de seamă unificată şi achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 31 martie al perioadei fiscale următoare perioadei de gestiune.
icon Исходя из дополнений, произведенных Законом № 267 от 23.12.2011 г. в ст. 281 и 282 НК, индивидуальные предприниматели, среднегодовая численность работников которых на протяжении налогового периода не превышает трёх единиц и которые не зарегистрированы в качестве плательщиков НДС, представляют единую налоговую отчётность и уплачивают налог на недвижимое имущество в срок до 31 марта налогового периода, следующего за отчётным налоговым периодом.
icon În anexa la Titlul VI al Codului fiscal este indicată valoarea bunurilor imobiliare în limitele căreia, conform art. 283 alin. (2) al Codului fiscal, se acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare. Totodată, în tabelă nu este prevăzută valoarea în limitele căreia se acordă scutiri pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, amplasate în localităţile din componenţa municipiilor şi oraşelor, precum şi pentru bunurile imobiliare amplasate în satele (comunele) ...
icon О предельной стоимости объектов недвижимого имущества, предназначенных для жилья
icon În cazul în care după 01 ianuarie al anului calendaristic (perioada fiscală pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată), în rezultatul modificărilor tehnico-economice a bunului imobil, valoarea acestuia s-a modificat, iar în legătură cu acest fapt, organul cadastral teritorial a realizat reevaluarea specială a bunului cu referință ...
icon В случае, когда после 1 января календарного года (налогового периода для объектов недвижимого имущества, облагаемых налогом на недвижимое имущество исходя из оцененной стоимости), в результате изменений технико-экономического характера объекта недвижимого имущества стоимость его существенно изменилась, и в этой связи территориальными кадастровыми органами в течение налогового периода произведена специальная переоценка объекта ...
icon Care obiecte urmează a fi considerate clădiri şi care construcţii în scopul impozitării cu impozitul pe bunurile imobiliare?
icon Какие объекты следует считать зданиями и какие – сооружениями для целей налогообложения по налогу на недвижимое имущество?
icon Dacă pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele impozitul pe bunurile imobiliare se calculează reieşind din valoarea estimată, la care cont al clasificaţiei bugetare urmează a fi achitat impozitul respectiv?
icon Если для сельскохозяйственных земель с расположенными на них строениями исчисляется налог на недвижимое имущество, исходя из оцененной стоимости, на какой счёт бюджетной классификации необходимо перечислить исчисленную сумму налога?
Modificările şi completările realizate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 în titlul VI al Codului fiscal au intrat în vigoare din 13 ianuarie 2012. Urmează a se considera că pentru bunurile imobiliare care au trecut, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2012, la categoria bunurilor ale căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată, calcularea impozitului pe bunurile imobiliare, conform acestei valori, se va realiza începînd cu 13 ianuarie 2012?
Изменения и дополнения, произведенные Законом № 267 от 26.12.2011 г. в разделе VI НК, вступили в силу с 13 января 2012 года. Следует ли понимать, что по объектам недвижимого имущества, перешедшим с налогового периода 2012 года в категорию объектов, налогообложение которых должно осуществляться, исходя из оцененной стоимости, исчисление налога из оцененной стоимости должно осуществляться с 13 января 2012 года?
Care este termenul de prezentare a dării de seamă şi de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru situaţiile în care subiectul impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată, dobîndeşte bunuri imobiliare după data de 01 iulie al anului gestionar?
Каков срок представления отчёта и уплаты налога на недвижимое имущество в случае, если после 1 июля соответствующего налогового периода субъект налогообложения приобретает недвижимое имущество, налогообложение которого осуществляется, исходя из оцененной стоимости?
Companiei i-a fost înaintată pretenţie din partea clientului nerezident pentru volumul necorespunzător de mărfuri. Se va supune sancţiunilor pecuniare suma mijloacelor valutare netransferate, în cazul în care volumul mărfurilor exportate de către rezidentul RM nu corespunde cu volumul mărfurilor primite şi confirmate de nerezident?
Compania a fost amendată pentru nerepatrierea mijloacelor băneşti provenite din exportul de mărfuri. Care este modul de apreciere a sumei (valorii) mijloacelor nerepatriate exprimate în valută străină luată ca bază pentru amendare?
Declaraţia privind T.V.A. corectată pentru luna noiembrie 2011 a fost prezentată la 01.02.2012, concomitent cu prezentarea acesteia a fost achitată T.V.A. ca obligaţie fiscală suplimentară. Va fi sancționată în acest caz prezentarea declarației corectate?
icon Cu privire la procedura de înregistrare fiscală a întreprinderilor, inclusiv celor nerezidente
icon О процедуре налоговой регистрации предприятий, в том числе нерезидентов
icon Privind utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală în activitatea magazinelor duty-free
icon Об использовании контрольно-кассовых машин с фискальной памятью в деятельности магазинов duty-free
icon Sancţiunile fiscale aplicate contribuabililor începînd cu 13 ianuarie 2012 pentru neutilizarea maşinilor de casă şi control
icon Налоговые санкции, действующие с 13 января 2012 года, за неприменение контрольно-кассовых машин
icon Sancţiunile aplicate pentru nedepunerea sau depunerea tardivă a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică cetăţean
Об ответственности физического лица за непредставление или несвоевременное представление декларации о подоходном налоге
icon Unele aspecte privind aplicarea în practică a executării silite a producţiei agricole nerecoltate (viitoare)
icon Некоторые практические аспекты, касающиеся принудительного исполнения в отношении несобранной (будущей) сельскохозяйственной продукции
icon Налоги на недвижимое имущество и на землю в 2012 году
icon Льготы по уплате налога на недвижимое имущество для физических лиц-граждан
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon