avatar

Sistemul bugetar

Contabilitatea în sistemul bugetar

În acest compartiment sunt descrise aspectele actuale cu privire la baza normativă, componența, termenii și conținutul rapoartelor financiare prezentate de către autoritățile din sistemul bugetar, metodele și cerințele calitative faţă de informația din rapoartele financiare, lucrările contabile de pregătire a rapoartelor, componența și conținutul de bază al acestora și multe alte aspecte.

21
07 2022
730

Noul catalog al mijloacelor fixe pentru autorități/instituții bugetare: comentarii și recomandări

În „Monitorul oficial” nr. 208-216 din 15.07.2022 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 77 din 29.06.2022 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale pentru  autorități/instituții bugetare (în continuare - OMF nr. 77/2022), care a intrat în vigoare din data publicării și se aplică în scopuri de evidență contabilă și raportare financiară doar pentru autoritățile/instituțiile bugetare.
Amintim,  prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2020 a  fost aprobat noul Catalog al mijloacelor fixe, care cuprinde clasificarea mijloacelor fixe şi duratele de funcționare utilă ale acestora stabilite în dimensiuni variabile. Pct. 16 și 17 din noul Catalog al mijloacelor fixe prevedea aplicarea acestuia:


Detalii

06
07 2022
2084

Secretarul consiliului local va autentifica procurile reprezentanților la CTAS

Secretarii consiliilor locale ar putea obține dreptul de a autentifica procurile pentru stabilirea și reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, pensiei de dizabilitate, pentru stabilirea și calcularea pensiei de urmaș, alocațiilor și indemnizațiilor. În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă a unui grup de deputați care prevede suplinirea atribuțiilor secretarului consiliului local stabilite în art. 39 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.
 
La momentul de față secretarul consiliului local este abilitat prin lege să autentifice procuri privind primirea pensiilor, indemnizațiilor, dar nu și autentificarea procurilor pentru reprezentare persoanelor la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS).


Detalii

20
06 2022
4552

Salarizarea în sectorul bugetar. Norme specifice

La data de 1 decembrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Legea nr. 270/2018), astfel fiind instituit un nou cadru general aferent remunerării muncii angajaților din sector.


Conform art. 2 din Legea nr. 270/2018, noile reglementări se aplică persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcționarilor publici, inclusiv cu statut special, persoanelor care ocupă funcții cu statut special specifice apărării naționale, securității statului și ordinii publice, altui personal angajat în baza contractului individual de muncă în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale, precum și personalului Casei Naționale de Asigurări Sociale (unități bugetare). Altfel spus, unitate bugetară este autoritatea/instituția bugetară finanțată din bugetul de stat sau din bugetele locale, precum și CNAS.


Detalii

08
06 2022
621

Patrimoniul public transmis în gestiune (economică, delegată), comodat și alte forme de folosință. Particularitățile contabilității

Administrațiile publice centrale și locale, instituțiile publice, în conformitate cu legislația în vigoare sunt în drept să transmită elementele patrimoniale publice (terenuri, mijloace fixe, inclusiv bunuri distincte, clădiri, edificii etc.) în gestiunea întreprinderilor de stat, municipale și altor entități similare, inclusiv entităților la autogestiune financiară și societăților comerciale cu capital public.


În acest articol ne vom expune asupra cadrului normativ și a particularităților de contabilizare de către autoritățile și
Detalii

11
04 2022
417

Contabilitatea rezervelor materiale de stat

Conform art. 2 din Legea nr. 104 din 18.06.2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare (în continuare - Legea nr. 104/2020), rezervele de stat ­reprezintă fondul special de bunuri materiale, preponderent cu destinaţie civilă, creat la depozitele Agenției Rezerve Materiale şi ale agenţilor economici în scopul asigurării necesităţilor de mobilizare pe timp de asediu şi de război, intervenirii operative a statului pentru protecţia populaţiei şi a teritoriului, asigurarea funcţionării stabile a economiei naţionale şi apărării ţării în situaţiile de urgenţă/excepţionale, în cazul apariţiei unor fenomene sociale sau economice, atentatelor teroriste, precum şi în scopul acordării ajutorului umanitar şi contribuirii la stabilitate în sectoarele economiei naţionale în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi.


Detalii

24
03 2022
507

Налоговый режим выплат при освобождении работника от занимаемой государственной должности

Должны ли облагаться налогом пособия, полученные в соответствии с ч. (6) ст. 42 Закона № 158/2008 «О государственной службе и статусе государственного служащего» государственными служащими, освобожденными от государственной должности?
 
Согласно ч.(6) ст. 42 Закона № 158/2008 (далее – Закон), в случае ликвидации органа публичной власти, сокращения штатов или ликвидации государственной должности государственные служащие, которые не могут быть переведены и/или приняты на работу, освобождаются от должности с выплатой пособия по безработице в размере одной средней
Detalii
28
02 2022
744

Regimul fiscal al plăților în cazul eliberării angajatului din serviciul public

Urmează a fi impozitate sau nu îndemnizațiile primite potrivit art. 42 alin. (6) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public de către funcționari în cazul eliberării acestora din serviciul public?
 
Potrivit art. 42 alin. (6) din Legea nr. 158/2008 (în continuare – Lege) în cazul lichidării autorităţii publice, a reducerii efectivului de personal sau a lichidării funcţiei publice, funcţionarii publici care nu pot fi transferaţi şi/sau angajaţi, sunt eliberaţi din funcţie, beneficiind de plata unei indemnizaţii de şomer în mărime de un salariu mediu lunar şi a unei indemnizaţii de eliberare din serviciu calculate în corespundere cu vechimea în serviciul public după cum urmează:
01
02 2022
965

Specificul raportării financiare anuale 2021 în entitățile bugetare

Entitățile din sistemul bugetar sunt obligate să prezinte rapoartele financiare pentru anul 2021 pe suport de hârtie și  în format electronic, prin Sistemul Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor (modulul CNFD) strict în termenele stabilite pentru autoritățile  publice centrale și direcțiile finanțe ale unităților administrativ-teritoriale în Anexele 1 și 2 la OMF nr. 144 din  09.12.2021 și variază între 14 februarie și 3 martie 2022. La  rândul lor, conform pct. 2 din ordinul menționat, conducătorii autorităților publice centrale, șefii direcțiilor finanțe ale unităților administrativ-teritoriale (UAT) pentru asigurarea  prezentării rapoartelor financiare pentru anul 2021 în termenele menționate stabilesc termenele de prezentare a rapoartelor financiare pentru entitățile bugetare subordonate.


Detalii

01
02 2022
1337

Premiul anual acordat personalului din unitățile bugetare: aspecte contabile

Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 270 din 23.11.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Legea nr. 270/2018) salariul lunar al personalului din unitățile bugetare pentru activitatea desfășurată pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege este constituit din:

a) partea fixă, compusă din:
– salariul de bază;
– sporul lunar pentru gradul profesional;
– sporul lunar pentru deținerea titlului științific și/sau științifico-didactic;
– sporul lunar pentru deținerea titlului onorific;


Detalii

29
12 2021
451

Înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea autorităților publice cu energie și servicii auxiliare

Indicația nr. 36 „Cu privire la înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea cu energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă şi canalizare” a fost emisă de către Ministerul Finanțelor la data de 23 decembrie 2021. Astfel, în scopul asigurării aprovizionării autorităţilor/instituţiilor publice cu energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă şi canalizare, autoritatea dispune:
 
1. Pentru autorităţile/instituţiile publice care pe parcursul anului 2021 au achiziţionat energie electrică de la furnizorul serviciului universal, se acceptă asumarea angajamentelor
Detalii