Monitorul SFS

SFS: ajustări în vederea implementării politicii fiscale pentru anul 2023

Serviciul Fiscal de Stat informează despre intrarea în vigoare a modificărilor efectuate în mai multe acte normative, în vederea implementării prevederilor Legii nr. 356/2022 (politica fiscală și vamală).   

   

Astfel, au fost aduse în concordanță normele Hotărârii Guvernului nr. 697/2014 cu prevederile Codului fiscal ce țin de utilizarea scutirii personale de către angajații din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi și angajații parcurilor pentru tehnologii informaționale proporțional lunilor de activitate în regimul general de impozitare.

 

De asemenea, au fost racordate prevederile Regulamentului ce țin de determinarea impozitului pe venit în mărimea de 12% din venitul impozabil, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capitolul 4 din Titlul II de către persoanele care exercită activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri).

 

La fel, a fost majorat plafonul deductibil în scopuri fiscale pentru transportul organizat al angajaților/ zilierilor, de la 65 de lei la 75 de lei (fără TVA), și plafonul pentru hrana organizată a angajaților/ zilierilor, de la 45 de lei la 70 de lei (fără TVA).

 

De asemenea, în Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale s-au adus precizări în partea ce vizează aplicarea amortizării accelerate, stabilindu-se expres că prin primul an de utilizare se va înțelege 12 luni consecutive din durata de funcționare utilă a mijlocului fix.

 

A fost completat Regulamentul privind restituirea TVA cu un capitol nou XI1 care specifică modul de determinare a sumelor TVA aferente procurărilor de mărfuri și servicii pasibile restituirii, precum și consecutivitatea stingerii sumelor TVA calculate pentru livrările efectuate cu TVA spre deducere.

 

Astfel, suma TVA pasibilă restituirii conform art.1016 din Codul fiscal se determină pentru fiecare perioadă fiscală şi reprezintă valoarea cea mai mică dintre următoarele sume:

 

1) 20% din totalul sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate acestora documentate prin:

a) SIA "e-Factura"; şi

b) bonurile de casă emise de echipamentele de casă şi control conectate la Sistemul informaţional automatizat "Monitorizarea electronică a vânzărilor", pentru care nu au fost emise facturi fiscale prin SIA "e-Factura";

 

2) suma depășirii determinată pentru perioada fiscală ca diferența dintre sumele specificate la lit.a) şi b), fără a fi luată în considerare suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru luna decembrie 2022:

 

a) suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri şi servicii, precum şi importului de mărfuri aferent perioadei fiscale:

- achitată furnizorilor pentru mărfurile, serviciile procurate;

- achitată pentru mărfurile importate;

- achitată la buget pentru valorile materiale procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar;

- achitată la buget pentru proprietatea procurată de la întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012;

- achitată la buget pentru proprietatea gajată, ipotecată, sechestrată procurată.

 

În scopul determinării depăşirii sumei TVA, stingerea sumelor TVA aferente livrărilor de mărfuri şi servicii se efectuează conform următoarei consecutivități:

 

- sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară, începând cu luna ianuarie 2023, neachitate;

- sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară, începând cu luna ianuarie 2023, achitate;

- sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară, începând cu luna decembrie 2022.

 

Totodată, în scopul micșorării sarcinii administrative și eliminarea barierelor aferente documentelor confirmative, care urmează a fi prezentate de către agenții economici, au fost operate modificări în Regulamentul privind restituirea TVA. Unele din aceste modificări vizează excluderea necesității prezentării:

 

  • în cazul energiei electrice, energiei termice şi gazelor livrate la export:
  • documentelor ce atestă transportarea energiei electrice, termice şi a gazelor în adresa importatorului, în cazul;
  • confirmării Serviciului Vamal privind veridicitatea operațiunilor de export efectuate de subiectul impozabil sau brokerul vamal care a depus la organul vamal declarația vamală în formă electronică în numele subiectului impozabil;
  • declarației vamale – în cazul livrărilor efectuate conform art.7 alin.(3) din Legea nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere şi art.4 alin.(2) din Legea nr.178/2008 cu privire la Aeroportul Internațional Liber „Mărculești”.

 

Concomitent, în scopul aducerii în concordanță a actelor normative secundare cu prevederile Codului fiscal, Regulamentul a fost completat cu prevederile privind restituirea TVA aferent serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pentru bunurile imobile cu destinație locativă, care începând cu anul 2023 se scutesc de TVA cu drept de deducere.

Instituții:

Serviciul Vamal al Republicii Moldova | Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

549 vizualizări

Data publicării:

08 Iunie /2023 09:52

Domeniu:

Activitatea SFS

Etichete:

politica fiscală | activitatea sfs

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon