monitorul fiscal FISC.md Nr.5(33)

Octombrie 2016

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Cuprinsul revistei
icon Удержания, связанные с договором об оказании услуг
icon О правильности уплаты отчислений государственным предприятием
icon Despre data de efectuare a calculărilor facilității acordate de angajator pentru transportul angajaților
icon Despre dreptul de a utiliza scutirea pentru persoana întreținută
icon О вычете расходов в виде выплат, связанных с имущественным наймом, понесенных судебным исполнителем
icon Cu privire la documentarea transmiterii spațiilor în locațiune
icon Об отражении в Декларации о подоходном налоге общественной организации доходов, полученных от найма
icon О документах, подтверждающих осуществление благотворительной деятельности
icon Cu privire la înregistrarea unui contract de locațiune a bunului imobil
icon О праве физического лица на представление исправленной декларации
icon О сроке извещения налогового органа об изменении юридического адреса хозяйствующего субъекта
icon Referitor la procedura de stingere a obligațiilor fiscale
icon Despre regimul fiscal aferent locațiunii, cu titlu gratuit, a unui automobil
icon Cu privire la determinarea costului unor servicii de locațiune
icon О налогообложении дохода, полученного от выполнения работ разными категориями налогоплательщиков
icon О порядке налогообложения дохода физического лица от продажи недвижимого имущества, который задекларирован в двух и более налоговых периодов
icon О вычете расходов физического лица, сдающего квартиру в наем, на ремонт этой квартиры
icon Referitor la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) a unui avocat
icon О налоговом режиме для приобретения капитального актива юридическим лицом у физического лица–гражданина
icon О налогообложении физического лица, осуществляющего дарение в виде денежных средств
icon Cu privire la obligațiile fiscale care apar în cazul majorării capitalului statutar din contul profitului nerepartizat
icon О предоставлении затребованных освобождений физическому лицу, уходящему в декретный отпуск
icon Cu privire la acordarea scutirilor personale contribuabilului în cazul plecării acestuia în concediu de maternitate
icon О налоговом режиме для расходов на проведение и для выигрышей от рекламных кампаний
icon Despre regimul fiscal pentru cheltuielile de publicitate în cadrul desfășurării campaniilor promoționale
icon О налоговых обязательствах, возникающих при увеличении уставного капитала за счет нераспределенной прибыли
icon О режиме налогообложения основных средств, полученных безвозмездно субъектом сектора малых и средних предприятий
icon Despre regimul fiscal pentru cîștigurile persoanei fizice, care nu cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională
icon О налоговых обязательствах, возникающих при увеличении уставного капитала за счет нераспределенной прибыли
icon Despre regimul fiscal pentru mijloacele fixe transmise cu titlu gratuit entității, subiect al sectorului intreprinderilor mici și mijlocii
icon О некоторых аспектах применения права на освобождение от уплаты подоходного налога для работников IT-компаний
icon О праве физического лица на освобождение на иждивенца-студента
icon О налоговом режиме для услуг по передаче электрической энергии на экспорт
icon Privind aplicarea TVA la energia electrică procurată de la agentul economic aflat în regiunea din partea stîngă a Nistrului care nu are relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova
icon О налоговом режиме для поставок услуг, предоставляемых предприятием на основании разрешения на осуществление сбора, передачи и обработки путем стерилизации медицинских отходов
icon О применении положений ч. (5) и (6) ст. 124 НК
icon Privind regimul TVA în cazul prestării serviciilor (poștale) de trimitere contra ramburs
icon Urmează a fi eliberată factura fiscală în cazul transmiterii bunului în contul datoriei la efectuarea livrării impozabile cu TVA?
icon О порядке представления подтвердительных документов при запросе возмещения НДС хозяйствующим субъектом – производителем хлебобулочных изделий
icon О применении налогового законодательства по исчислению НДС согласно ч. (3) ст. 102 НК
icon Privind participarea la restituirea TVA a sumelor achitate prin intermediul conturilor de decontare conform contractelor de cesiune a creanțelor
icon Care este procedura/modalitatea de anulare a facturilor (fiscale, de expediție) în cazul facturilor deteriorate?
icon Despre determinarea proratei definitive
icon Cu privire la eliberarea facturii fiscale pentru documentarea hranei de producție proprie livrate în folosul angajaților
icon Privind trecerea in cont a TVA
icon Privind dreptul la stornare a TVA in cazul serviciilor de import
icon О режиме по НДС при предоставлении займа одним юридическим лицом другому юридическому лицу
icon О режиме по НДС для издательских услуг
icon Cu privire la eliberarea facturii fiscale cumpărătorului (beneficiarului) pe livrările în adresa proiectelor de asistență tehnică, impozitate la cota zero a TVA
icon Despre obligația de prezentare a facturii fiscale cumpărătorului
icon Cu privire la dreptul antreprenorului la trecerea în cont a TVA aferente procurării materialelor în procesul de construcție
icon Referitor la trecerea în cont a TVA achitate de prestatorii serviciilor de publicitate
icon Despre aplicarea TVA la transmiterea gratuită a pungilor ca ambalaj pentru marfă
icon Regimul TVA la certificatele-cadou și documentarea comercializării acestora
icon О режиме по НДС для услуг, предоставляемых резидентом Республики Молдова нерезиденту, и наоборот
icon Reflectarea cheltuielilor aferente serviciilor comunale în Declarația privind TVA, în cazul transmiterii în locațiune a spațiilor comerciale
icon Cu privire la TVA aferentă dreptului de autor
icon Должен ли быть восстановлен зачет НДС по сгоревшим материалам, которые не были использованы в производственном процессе?
icon Despre data eliberării facturii fiscale
icon О зачете суммы ущерба, выплаченного по решению суда
icon Об НДС на услуги инженеров по разработке конструкторской документации, оказанные резидентом Республики Молдова нерезиденту
icon Cu privire la condițiile de sistare a unui control fiscal inițiat
icon Cu privire la acțiunile organului fiscal în cazul neînregistrării unor obiecte cadastrale pe numele unui agent economic restanțier
icon О налоговом режиме для выигрышей физического лица, которые не подпадают под понятие рекламной кампании
icon Referitor la înlesnirea fiscală la impozitul pe venit pentru angajații agenților economici din sectorul IT
icon О взаимодействии налогового органа с налогоплательщиком-должником в целях взыскания обязательств в бюджет
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon