Practica fiscală

Impozitarea veniturilor fondatorilor întreprinderilor individuale si reflectarea acestora in dările de seamă (UNIF,CET)

Întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul Întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sunt interzise de legislaţie. Întreprinderea individuală nu este persoană juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică întreprinzător individual, potrivit art.14 alin.(1) și (2) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992. Astfel, deoarece în cadrul legal Întreprinderea individuală se prezintă ca persoană fizică vom examina situația cum se va declara de către întreprinzătorul individual venitul obținut de către fondatorul întreprinderii. Potrivit prevederilor Codului fiscal,în dependență de numărul de salariați Întreprindere individuală este obligată să prezinte:
 • anual către data de 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, Darea de seamă fiscală unificată (forma UNIF14) aprobată prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1804 din 30.12.2014 (art. 92 alin. (8)) dacă numărul mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi sau;
 • nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune, Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.596 din 13 august 2012 (art.83 alin. (4), lit. d)) dacă numărul mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, depăşeşte 3 unităţi.
Menționam, că începând cu anul 2017, Întreprinderea individuală care are în subordine mai mult de cinci angajați vor prezenta dările de seamă fiscale obligatoriu în formă electronică (art.187 alin.(21) din Codul fiscal). Suma rămasă după impozitare îndreptată către fondatorul Întreprinderii individuale nu constituie dividend și nu se va supune impozitării potrivit art.901 alin.(31). Întreprinzătorii individuali potrivit art.14 alin.(1) și (2) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992 se echivalează cu Întreprinderea individuală, nu sunt acționari si nu dețin cote în capitalul social. Deoarece, deseori activînd în cadrul Întreprinderii individuale ca fondator, persoana fizică (cetățean rezident al Republicii Moldova) este încadrată în aceiaşi perioadă fiscală şi ca angajat al altei întreprinderi în bază contractului individual de muncă, și/sau obține venit din prestarea serviciilor și/sau lucrărilor altor întreprinderi în baza contractelor încheiate din numele fondatorului si nu a Întreprinderii individuale, și/sau obține venit sub formă de dividende de la întreprinderea aflată în afara Republicii Moldova, acest fondator va declara venitul obținut în cadrul Întreprinderii individuale și celelalte venituri ca persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător. Reieșind din prevederile Codului fiscal, fondatorul Întreprinderii individuale va declara veniturile obținute pe parcursul perioadei fiscale în modul următor:
 • venitul impozabil încasat din activitatea desfășurată în cadrul Întreprinderii individuale - în Darea de seamă fiscală unificată (forma UNIF14) sau Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) în dependență de numărul salariaților (art. 92 alin. (8)) sau art.83 lit. d));
 • venitul impozabil încasat din alte surse (angajat al altei întreprinderi în bază contractului individual de muncă, și/sau obține venit din prestarea serviciilor și/sau lucrărilor altor întreprinderi în baza contractelor încheiate din numele fondatorului,si nu a Întreprinderii individuale ș.a.) – în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 01.12.2015 (art. 83 alin.(2)).
Respectiv, venitul impozabil obținut din alte surse de venit, cu excepția activității în cadrul Întreprinderii individuale, va fi declarat de fondator obligatoriu în situația în care vor fi întrunite condițiile prevăzute la art. 83 alin.(2) din Codul fiscal și anume:
 • obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90, care depăşeşte suma scutirii personale de 10620 lei pe an, acordate conform art.33 alin.(1);
 • obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 31140 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;
 • obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 31140 lei pe an;
 • obţin venit impozabil care depăşeşte suma de 31140 lei pe an doar din plăţile primite conform art.90;
 • direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.
II. Dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit, verificînd astfel corectitudinea calculării impozitului și acordării scutirilor îl au toţi contribuabilii. Mărimea cotelor în anul 2017, la impozitul pe venit, potrivit art.15 lit.a) din Codul fiscal, pentru întreprinzătorii individuali și persoanele fizice (cetățeni) este stabilită în mărime de:
 • 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31140 lei;
 • 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 31140 lei.
Astfel, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15), fondatorul va include în rind.C4 din Declarație suma venitului și a impozitului calculat în Darea de seamă fiscală unificată (Forma UNIF14) sau Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) a Întreprinderii individuale. Totodată, menționăm că, în legătură cu faptul că cotele impozitului pe venit, stabilite în art.15 lit.c) din Codul fiscal pentru gospodăria ţărănească (de fermier), care este singurul tip de Întreprindere individuală în agricultură și persoana fizică (cetățean) sunt diferite, venitul obținut de fondatorul gospodăriei țărănești (de fermier) nu se va include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET). Declarația se va completa de către persoana fizică în baza ”Informației privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri” (anexa 5 la Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014), prezentată pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile de întreprinderile rezidente, care au achitat plăți în favoarea persoanei fizice (art.92 alin.(4) din Codul fiscal).

INFORMAŢIA

În continuare prezentăm schematic explicații privind completarea unor boxe din Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) de către fondatorul ÎI conform Informației menționate (anexa 5 la Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014), Darea de seamă fiscală unificată (Forma UNIF14) sau Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). Astfel, în secțiunea a doua ”Calculul obligației fiscal pentru persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova” din Declarația (CET15) fondatorul va completa următoarele coduri
Denumirea surselor de venit/
,Наименование источников дохода
Codul/ КодSuma venitului,brut obţinut,
(se indică suma,totală,pînă la,
efectuarea,reţine-
rilor)**/,Сумма,полу-
ченного
валового,дохода,(указы-
вается
сумма до,удер-
жания)
Suma,impo-
zitului,pe venit,care,
a fost,
reţinut,la sursa,de
plată/,
Сумма,подо-
ходного
налога,,удер-
жанная,у источ-
ника,выплаты
Veniturile sub formă de salariu/ Доходы в
виде заработной платы (total/
всего),
С1Suma venitului,îndreptată
spre,
achitare,
lei,(col.2 anx.5),Сумма
дохода,
направленного
на выплату (в леях)
(кoл.2 прил.5)
Suma impozitului,
pe venit
reţinut, lei,
(col.5 anx.5),
Сумма удержанного,
подоходного налога,
(в леях)
(кoл.2 прил.5)
Alte venituri impozabile/ Другие
облагаемые доходы
С4Declarația (forma VEN 12)
Anexa 9D, coloana 5Anexa
9D, coloana 6
Declarația (forma UNIF14)
Anexa 5 la tabelul nr. 1,
Coloana 5
Anexa 5 la tabel nr. 1,
Coloana 6
Indicatorii/ ПоказателиCodul/ КодSuma/
Сумма
Scutirea personală (art.33 alin.
(1) din Codul fiscal)/
Личное освобождение
(ч.(1) ст.33 Налогового
кодекса)
D1Declarația
(forma VEN 12) Anexa,3D Col. 6 (P)
Declarația
(forma UNIF14),Anexa 2 la tabelul nr. 1
Col. 6 (P)
Scutirea personală majorată (art.33 alin.(2)
din Codul fiscal)/
Льготное личное освобождение
(ч.(2) ст.33 Налогового кодекса)
D2Declarația (forma VEN12),Anexa 3D
Col. 7(M)
Declarația (forma UNIF14),Anexa 2 la
tabelul nr. 1 Col. 7 (M)
Scutirea utilizată pentru soţ/soţie (inclusiv
majorată) (art.34 din Codul fiscal)/
Освобождение, предоставленное
супругу/супруге
(в том числе льготное личное освобождение)
(ст.34 Налогового кодекса)
D3Declarația (forma VEN12),Anexa 3D
Col. 8 (S)
sau col. 9 (Sm)
Declarația (forma UNIF14),Anexa 2 la
tabelul nr. 1
Col. 8 (S) sau col. 9
(Sm)
Scutirile pentru persoanele întreţinute (art.35
din Codul fiscal)/ Освобождения
на иждивенцев (ст.35 Налогового
кодекса)
D4Declarația (forma VEN12),Col. 10 (N)
sau col. 11 (H)
Declarația (forma UNIF14),Col. 10 (N)
sau col. 11 (H)
Primele
de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală
(art.36 alin.(6) din Codul fiscal)/
Взносы обязательного медицинского
страхования (ст.36
ч.(6) Налогового
кодекса)
E1Primele
de,asigurare obligatorie
de asistenţă medicală (col.3 anx.5)
Bзносы
обязательного
медицинского страхования,(кoл.3 прил.5)
Contribuţiile de asigurări sociale de stat
obligatorii (art.36 alin.(7) din Codul fiscal)/
Взносы
обязательного государственного
социального страхования (ст.36 ч.(7)
Налогового кодекса)
E2Contribuţia
individuală de,asigurări sociale de stat
obligatorii (col.4 anx.5)
Индивидуальный взнос
обязательного государственного,социального
страхования(кoл.4 прил.5)
În cazul în care pe parcursul perioadei fiscale fondatorul a obținut venit în calitate de persoană fizică sub forma de dividend, cîstiguri sau royalty, potrivit art.901 alin.(4) din Codul fiscal beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate este scutit de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora, deoarece din aceste venituri la momentul achitării sa efectuat reţinerea finală a impozitului pe venit. Declarația se completează cu cerneală sau cu pixul, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular. Suma veniturilor se indică în lei şi bani, conform modelului: XXX,YY, unde XXX este partea întreagă (în lei) a valorii, iar YY – partea zecimală (banii pînă la sutimi de unitate). Declaraţia se prezintă obligatoriu în două exemplare de către persoanele fizice rezidente fie pe suport de hîrtie, fie în format electronic. Totodată, în cazul în care persoana fizică se confruntă cu greutăți la completarea acesteia, pînă la 30 aprilie ea se prezintă la orice subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat cu buletinul de identitate (pașaportul), unde în baza codului fiscal indicat în buletin inspectorul fiscal va prezenta ,,Declaraţie precompletată”, conform informației generate din dările de seamă prezentate lunar pe parcursul perioadei fiscale, de către agenții economici. III. Reieșind din prevederile Codului fiscal fondatorul Întreprinderii individuale și persoana fizică (cetățean) sunt contribuabili cu coduri fiscale și mod de impozitare diferit. Astfel, informația din Darea de seamă fiscală unificată (Forma UNIF14) se cumulează la contul curent al contribuabilului Întreprinderea individuală ”X”, care deține codul fiscal (IDNO), îndicat în certificatul de înregistrare a Întreprinderii individuale. Pe cînd informația din Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) se va plasa la contul curent al contribuabilului persoana fizică (cetățean), codul fiscal al căruia reprezintă codul personal indicat pe versoul buletinului de identitate (IDNP). În lipsa buletinului de identitate, drept cod fiscal servește seria şi numărul pașaportului sau adeverinței de naștere a contribuabilului ori numărul de identitate din alte documente de identitate decît buletinul (de exemplu Forma F-9 etc.). În contextul celor expuse, persoanele care practică activitatea de întreprinzător și prezintă Forma UNIF 14 urmează să achite impozitul pe venit la codul 111 210 (Impozit pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător) al clasificației economice, iar persoanele fizice (cetățeni) care urmează să prezinte Forma CET-15 vor achita impozitul pe venit la codul 111 121 (Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat) al clasificației economice, conform anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 158 din 23.12.2016 ”Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017” (publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 478-490 art. 2226 din 30.12.2016). Persoanele care nu prezintă Declarația riscă o amendă de 1000 de lei, persoanele care prezintă întârziat declarațiile riscă o amendă de 200 de lei. Prezentarea dării de seamă cu informații neautentice implică o sancțiune de o mie de lei. Darea de seamă fiscală se consideră recepţionată de organul fiscal, în cazul în care contribuabilul prezintă dovezi în acest sens: un exemplar de dare de seamă fiscală cu menţiunea organului fiscal că a primit-o, o recipisă, eliberată de organul fiscal, avizul poştal, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat etc.(art.187 alin(6) din Codul fiscal).

Concluziile

Viorica Telipiz

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

29254 vizualizări

Data publicării:

20 Septembrie /2017 15:13

Domeniu:

Legislație fiscală | Persoana fizică | Persoană juridică

Etichete:

impozit | venituri | Cod fiscal | dare de seamă | persoana juridica | persoana fizică

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon