Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Nr.7 (62) 2020 Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscal Conținutul revistei Comandă revista
21
10 2020
2112

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия

Ведение правильного учета дебиторской и кредиторской задолженности предприятия является важным аспектом деятельности для любого бухгалтера. Представленная ниже схема значительно облегчит работу специалистов и, в случае соблюдения рекомендаций, позволит исключить ошибки в дальнейшей деятельности.


Detalii
21
10 2020
3427

Правомерность оформления индивидуального трудового договора

(Продолжение. Начало в № 4 (59), № 5 (60), 2020 г.)

 

6. Чем отличаются правовые последствия срочного и бессрочного ИТД?

 

Содержание ИТД определяется по соглашению сторон с учетом положений действующего законодательства и в соответствии с п. c) ч. (1) ст. 49 ТК включает срок договора. (Схема № 4 «Регламентируемый состав элементов содержания ИТД»).

Detalii
21
10 2020
914

Неплательщики налогов. По закону

Каждое государство, формируя налоговую политику, самостоятельно определяет круг субъектов хозяйствования, а также граждан, которые не обязаны по закону участвовать в формировании доходов бюджетов, т. е освобождены от уплаты налогов полностью или частично.

 

Наличие большого количества налоговых льгот, является существенным бременем для бюджетов всех уровней. Формирование налоговой политики на 2021 г. и 3 последующих года, как это предусмотрено в Законе № 181 от 25.07 2014 г. о публичных финансах и бюджетно- налоговой ответственности, в настоящее время осложнено продолжающимся экономическим кризисом, вызванным как заморозками, засухой, градобитием в сельском хозяйстве, так и пандемией.

 


Detalii
20
10 2020
754

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor și aplicarea scutirii stabilite prin Decizia CMC nr. 6/9

Conform pct. 4 al Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/9 din 21.05.2020, subiecții impunerii cu taxa locală lunară pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul mun. Chișinău au fost scutite de plata taxei pentru perioada 01.03.2020-01.06.2020. Decizia respectivă a fost inclusă la data de 29.05.2020 în Registrul de stat al actelor locale și la data respectivă a întrat în vigoare. În acest context, ținând cont de faptul că firma pentru primul trimestru 2020 a achitat taxa respectivă și a prezentat darea de seamă până la data de 25.04.2020, cum de procedat pentru beneficierea cu scutirea stabilită prin Decizia CMC Chișinău nr. 6/9 din 21.05.2020? 


Detalii
20
10 2020
2463

Vânzarea online a mărfurilor: prevederi juridice, contabile și fiscale (continuare)

(Partea I în nr. 4 (59), 2020)

 

Una din formele de comerţ virtual răspândite pe larg la nivel internaţional, dar care cucerește teren și pe piaţa Republicii Moldova este dropshipping-ul (din engleză - livrare directă). Dropshipping-ul reprezintă un tip de activitate de întreprinzător, în special online, care constă în vânzarea mărfurilor producătorului/furnizorului de către un intermediar (denumit în cadrul acestor tranzacţii dropshipper).


Detalii

19
10 2020
3449

Limitarea legală a cuantumului reţinerilor din salariu

Se interzic reţineri din mijloacele câștigate de salariat în favoarea angajatorului sau altor persoane juridice și fizice, precum și orice alte reţineri neprevăzute de legislaţie. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la limitarea cuantumului reţinerilor din salariu. Subiecţii organizării salarizării nu au dreptul să adopte în mod unilateral hotărâri în probleme de salarizare, care înrăutăţesc condiţiile stabilite de legislaţie și de contractele colective de muncă.


Detalii
19
10 2020
715

Obligația de stingere a obligațiilor fiscale și prezentării dărilor de seamă în cazul reorganizării întreprinderii prin absorbție

Conform Deciziei privind înregistrarea reorganizării prin absorbție, întreprinderea Z a fost absorbită de către întreprinderea Y. Cui îi revine obligația de stingere a obligațiilor fiscale și prezentarea dărilor de seamă?

 

Potrivit art. 204 alin. (1) din Codul civil (CC), persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare. Conform prevederilor art. 205 alin.(2) din CC, în cazul absorbției unei persoane juridice de către alta, drepturile și obligațiile persoanei juridice absorbite trec la persoana juridică absorbantă în conformitate cu actul de transmitere. 

 


Detalii
19
10 2020
862

Экспресс-анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта

В деятельности любого хозяйствующего субъекта возникают ситуации, когда необходимо обосновать принятие правильных управленческих решений. Особенно это становится актуальным в условиях экономических кризисов и спада производства. Как правило, такие решения принимаются на основе всестороннего анализа финансового состояния и качественной оценки работы хозяйствующего субъекта.

 

На практике, процесс осуществления анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта всегда является сложным и трудоемким видом деятельности, который требует от специалистов знаний как в выборе методики анализа, так и в правильной интерпретации полученных результатов анализа.

Detalii
16
10 2020
1107

Юрий Ликий: «Государственная налоговая служба стремится к оперативному реагированию на проблемы налогоплательщиков

- Изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, список субъектов плательщиков НДС был дополнен с 1 апреля 2020 года нерезидентами, оказывающими гражданам Молдовы электронные услуги через электронные сети без оформления организационно-правовой формы в РМ. О каких результатах данного нововведения можно говорить сегодня?

 


Detalii