Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (26)2015

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
03
02 2016
3467

Despre dreptul la scutirea personală pentru cetățean străin

Este oare în drept entitatea să deducă cheltuielile de combustibil, în cazul în care întreprinderii i-a fost transmis un autoturism în baza unui contract de comodat?

Prin contract de comodat o parte (comodant) dă cu titlu gratuit un bun în folosință celeilalte părți (comodatar), iar aceasta se obligă să restituie bunul la expirarea termenului pentru care i-a fost dat, potrivit prevederilor art. 859 alin. (1) din Codul civil.
Detalii
03
07 2015
1938

По какой ставке НДС облагаются яйца птиц, начиная с 1 мая 2015 года, в связи с последними изменениями положений пятого абзаца п. b) ст. 96 НК в редакции Закона № 71 от 12.04.2005 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты?

В соответствии с положениями пятого абзаца п. b) ст. 96 НК, в редакции Закона № 71 от 12.04.2005 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, начиная с 1 мая 2015 года, продукция животноводства в натуральном виде, живом весе, продукция растениеводства и садоводства в натуральном виде, указанная в товарных позициях: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100
Detalii
03
07 2015
2267

Se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. pentru mărfurile procurate, dacă achitarea se va efectua prin contract de cesiune?

Drepturile și obligațiile părților în cazul contractelor de cesiune a creanțelor și preluarea datoriilor sunt reglementate de Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002 (capitolul III). Articolul 556 „Dispoziții generale la cesiunea de creanță” al Codului Civil stabilește, că o creanță transmisibilă și sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terț (cesionar) în baza unui contract.
Detalii
03
07 2015
3674

Cînd cumpărătorul urmează să reflecte în Declarația privind T.V.A. factura fiscală pe serviciile procurate, dacă data eliberării și data livrării în factura fiscală nu coincid?

În conformitate cu prevederile art. 117 (1) din CF, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108 al CF.
Detalii
03
07 2015
2558

Cînd apare obligația de eliberare a facturii fiscale pentru serviciile de locațiune: la primirea avansului, sau la momentul semnării actului de prestare a serviciilor?

Potrivit art. 117 alin. (1) din CF, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108 al CF, cu excepția cazurilor prevăzute de CF.
Detalii
03
07 2015
3944

Conform art. 103 alin. (1) pct. 271) din CF, sunt scutite de T.V.A. tractoarele agricole și tehnica agricolă ce se atribuie la pozițiile tarifare stipulate în norma menționată. Se aplică oare scutirea în cauză și față de piesele de schimb și părțile pentru tehnica agricolă de la pozițiile tarifare menționate în art. 103 alin. (1) pct. 271) din CF?

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 271) din CF, T.V.A. nu se aplică la importul și livrarea tractoarelor agricole de la poziția tarifară 870190 și tehnicii agricole de la pozițiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437.
Detalii
03
07 2015
1753

În ce perioada fiscală se trece în cont suma T.V.A. calculată suplimentar de către Serviciul vamal în rezultatul controlului post-vămuire? În ce boxă din Declarația privind T.V.A. urmează a se reflecta sumele menționate?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (6) lit. b) din CF, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. achitat la mărfurile importate dacă dispune de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea T.V.A.
Detalii
03
07 2015
2427

Cînd urmează a fi eliberată factura fiscală pentru serviciile de arendă, care, conform contractului încheiat, se achită regulat la o anumită data stabilită?

Potrivit art. 117 alin. (1) din CF, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul tarii este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepția cazurilor prevăzute de CF.
Detalii
03
07 2015
2055

Какую информацию должен предоставить плательщик НДС в налоговую службу для подтверждения права на зачет на основании налоговой накладной по поставке, стоимость которой превышает 100 000 леев, если данная налоговая накладная не зарегистрирована продавцом в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?

В соответствии со ст. 102(10) НК, если поставщик товаров, услуг не зарегистрировал выданную налоговую накладную в Генеральном электронном регистре налоговых накладных или зарегистрировал ее с нарушением срока в 10 рабочих дней со дня выдачи, установленного в части (11) статьи 1181, покупатель (получатель) имеет право на зачет суммы НДС, при условии информирования налогового органа в порядке и сроки, установленные Главной государственной налоговой инспекцией, о несоблюдении поставщиком требований статьи 1181 НК.
Detalii