Catalogul tematic
Тематический каталог

ContestaţieArticolul 267. Dreptul de a contesta decizia organului fiscal sau acţiunea funcţionarului fiscal
(1) Decizia organului fiscal sau acţiunea funcţionarului fiscal poate fi contestată numai de persoana vizată în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea ori de reprezentantul ei, în modul stabilit de prezentul cod.
(2) Contestaţia împotriva deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal făcută de alte persoane decît cele indicate la alin.(1) va rămîne neexaminată de organul fiscal.
(3) Obligaţia de a dovedi incorectitudinea deciziei emise de organul fiscal se atribuie persoanei care contestează.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

21
06 2017
876

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Etapele procedurii de insolvabilitate, categoriile de creditori care participă la procedura de insolvabilitate, precum și ordinea de executare a creanțelor înaintate

Intentarea procesului de insolvabilitatepoate fi condiționată de incapacitatea de plată a debitorului sau supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.
Detalii
09
07 2014
3748

Vadim Mîțu: Unele aspecte privind procedura de examinare şi contestare a actului de control fiscal şi a deciziei emise de Organul fiscal

Potrivit art. 216 alin. (5) din CF, la finalizarea controlului fiscal la faţa locului, se întocmeşte un act de control fiscal. La posturile fiscale, actul de control fiscal se va întocmi numai în caz de depistare a încălcării legislaţiei fiscale. În cazul depistării vreunei încălcări fiscale, organul care exercită controlul ia decizia corespunzătoare.
Detalii
08
07 2014
3068

Вадим Мыцу: Некоторые аспекты процедуры рассмотрения и обжалования акта налогового контроля и решения, вынесенного налоговым органом

В соответствии с ч. (5) ст. 216 НК, по завершении налогового контроля с выездом на место составляется акт налогового контроля. На налоговых постах акт налогового контроля заполняется только в случае выявления нарушения налогового законодательства. При выявлении хотя бы одного налогового нарушения орган, осуществляющий контроль, принимает соответствующее решение.
Detalii
20
05 2013
3619

ГНС: "Аспекты обжалования актов налогового органа. Судебная практика"

В ООО «ВВВ» была проведена налоговая проверка, в результате которой был составлен акт налогового контроля. Налогоплательщик подал предварительное заявление по акту налогового контроля в Государственную налоговую инспекцию мун. Кишинэу.

Последовало обращение в судебную инстанцию с исковым заявлением об аннулировании акта налогового контроля. Каким может быть результат рассмотрения подобных заявлений? Что можно посоветовать налогоплательщикам в ситуации, описанной в этом деле?


18 января 2011 г. ООО «ВВВ» было подано исковое заявление об обжаловании административного акта против Государственной налоговой инспекции по мун. Кишинэу.
В обосновании искового заявления истец, ООО «ВВВ», указал, что 14 ноября 2008 г. ответчиком был составлен акт № 5-632532, в соответствии с которым сумма заниженного акциза (факт занижения акцизов был установлен на основании акта налогового контроля № 5-629961, 5-629912 от 10 сентября 2008 г. и решения по делу о налоговом нарушении № 677 от 1 октября 2008 г., принятого налоговым бюро Центр) была увеличена на 725 446 леев и, соответственно, пеня, касающаяся заниженной суммы акцизов, увеличена на 26 508 леев.
Detalii
28
05 2013
2458

Налогоплательщик не согласен с деятельностью налогового поста, считая, что налоговый орган не имеет достаточно оснований для его учреждения, и намерен обжаловать установленный налоговый пост. Вправе ли налогоплательщик обжаловать учреждение налогового поста? Если да, то какова процедура обжалования?

Права налогоплательщика во взаимоотношениях с Государственной налоговой службой, регламентируемые ст. 8 Налогового кодекса, включают право обжалования. В соответствии с лит. g) ч. (1) этой статьи, налогоплательщик имеет право обжаловать в установленном законом порядке решения, действия или бездействие органов, осуществляющих полномочия по налоговому администрированию, и их должностных лиц.
Detalii
28
05 2013
3078

Налогоплательщик не согласен с деятельностью налогового поста, считая, что налоговый орган не имеет достаточно оснований для его учреждения, и намерен обжаловать установленный налоговый пост. Вправе ли налогоплательщик обжаловать учреждение налогового поста? Если да, то какова процедура обжалования?

Права налогоплательщика во взаимоотношениях с Государственной налоговой службой, регламентируемые ст. 8 Налогового кодекса, включают право обжалования. В соответствии с лит. g) ч. (1) этой статьи, налогоплательщик имеет право обжаловать в установленном законом порядке решения, действия или бездействие органов, осуществляющих полномочия по налоговому администрированию, и их должностных лиц.
Detalii
28
05 2013
1815

Contribuabilul nu este de acord cu activitatea postului fiscal, considerînd că organul fiscal nu are motive întemeiate de instituire a postului fiscal, şi intenționează să conteste postul fiscal respectiv. Este în drept contribuabilul să conteste postul fiscal? Dacă da, atunci care este procedura de contestare?

Unul din drepturile de care beneficiază contribuabilii în raporturile cu Serviciul Fiscal de Stat, potrivit art. 8 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, este contestarea, în modul stabilit de legislaţie, a deciziilor, acţiunilor sau inacţiunilor organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora.
Detalii
17
05 2013
3857

Михаил Гармандир и Виктория Долги: Некоторые правовые аспекты рассмотрения налоговых нарушений

Каков порядок рассмотрения дела о налоговом нарушении, и какие обязательные элементы должны быть соблюдены налоговым органом?

В соответствии со статьей 216, частью (8) Налогового кодекса, налогоплательщик, в случае несогласия с актом налогового контроля, должен представить в письменном виде, в срок до 15 календарных дней, обоснование несогласия, приложив соответствующие документы.
Detalii
17
05 2013
2657

Mihail Garmandir și Victoria Dolghi: Unele aspecte juridice ale examinării cazului de încălcare fiscală

Care este procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală şi care elemente obligatorii trebuie să fie respectate de către organul fiscal?

Conform art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, contribuabilul, în caz de dezacord cu actul de control fiscal, este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
Detalii