Catalogul tematic
Тематический каталог

Dividendul

reprezintă o parte din profitul net care vine pentru o acțiune emisă de o societate pe acțiuni (societate de capitaluri anonimă sau în comandită pe acțiuni), care revine fiecărui acționar în raport cu acțiunile pe care le posedă.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

08
04 2022
1113

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Начисленные проценты, роялти и дивиденды

Наше издание продолжает публикацию серии статей под общим заголовком "Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах", которые высоко оценили наши читатели. Сегодня предлагаем вам  ознакомиться с деталами учета задолженности экономических субъектов по начисленным процентам, по роялти, дивидендам, а также о раскрытии соответствующей информации в балансе предприятия.

 


Detalii
28
02 2022
1468

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Dobânzile, revedențele, dividendele calculate

Veniturile entității sub formă de dobânzi reprezintă venituri din utilizarea numerarului sau a echivalentelor acestuia, precum şi din deţinerea obligașiunilor  şi a altor sume datorate entităţii.

În următorul articol, elaborat în formă de scheme, autorii Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu, oferă mai multe detalii despre particularitățile contabilității privind dobânzile, redevențele și dividendele calculate.


Detalii

21
12 2021
1020

Regimul fiscal al dividendelor achitate foștilor asociați

Asociatul unei SA а vândut cota sa de participație în anul 2021, dаr în contract а fost indicat сă acesta аrе dreрtul la profitul anului 2020, саrе nu а fost rераrtizat până la momentul plecării acestuia din societate. Care va fi cota de impozitare a dividendelor achitate acestui fost asociat pentru anul 2020? Are persoana fizică obligația de a achita impozit pe venit din veniturile obținute în urma acestor plăți?
 
Conform art. 12 pct. 3) din Codul fiscal, dividend este venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic.
Detalii
07
12 2021
1550

Ставка налога на дивиденды, соответствующие прибыли, полученной в периоды применения ставки подоходного налога на дивиденды в 15%

Предприятие осуществляет выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов, среди которых периоды, относящиеся к 2008-2011 гг. Учитывая, что выплата осуществляется в адрес физических лиц, в отношении которых применяется кассовый метод учета доходов в целях определения обязательства по подоходному налогу, просим разъяснить, в праве ли мы удерживать с дивидендов, выплачиваемых в адрес физических лиц с применением ставки подоходного налога 6%, так как данная ставка соответствует году, в котором будет иметь место фактическая выплата указанных дивидендов?


Detalii
07
10 2021
1932

Dividende: regimul fiscal

Conform art. 12 pct. 3) din Codul fiscal (CF), dividend este venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic.

În continuare o să analizăm care este impactul fiscal asupra operațiunii economice de calculare și achitare a dividendelor către persoanele juridice și persoanele fizice, atât rezidenți, cât și nerezidenți ai Republicii Moldova.


Detalii

06
10 2021
997

Regimul fiscal al dividendelor

Dacă în ultima perioadă de timp v-a apărut întrebarea ce ține de impactul fiscal asupra operațiunii economice de achitare a dividendelor către persoanele juridice și persoanele fizice (atât rezidenți, cât și nerezidenți ai Republicii Moldova), vă propunem să consultați articolul „Dividende: regimul fiscal” ce va apărea în ediția revistei „monitorul fiscal FISC.md” din luna curentă.
 
Autorul nostru fidel Victoria Belous analizează subiectul sub diferite aspecte, expunându-se asupra unor situații:
 
  • Dividende achitate persoanelor juridice și fizice rezidente ale RM;
  • Profitul repartizat fondatorului întreprinzătorului individual se impozitează sau nu similar dividendelor?

  • Detalii
11
08 2021
2104

Se aplică limita de achitare în numerar de 100 mii la plata dividendelor sau salariului?

Conform art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845/1992 cu cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, faţă de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează plăţi în numerar, inclusiv prin intermediul terminalului de plată în numerar (terminalului cash-in) în sumă ce depăşeşte cumulativ plafonul lunar de 100 000 de lei, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, se aplică sancţiuni conform legislației.

 


Detalii

23
06 2021
409

Entitățile cu cota de participare a statului vor achita dividendele până la 30 iunie

Până la data de 30 iunie 2021 întreprinderile de stat, întreprinderile municipale și societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului sunt obligate să calculeze și să achite defalcările și dividendele pentru anul 2020 în bugetul de stat. Amintim, pentru această categorie de contribuabili este obligatorie și prezentarea (în funcție de forma de organizare juridică) a dărilor de seamă aferente: forma DISM16 – de către întreprinderile de stat și municipale sau forma DPP16  – de către Societățile pe Acțiuni.
 
Potrivit Raportului privind administrarea și deetatizara proprietății publice de stat în anul 2019 (publicat de Agenția Proprietății Publice), suma defalcărilor de la profitul net al întreprinderilor de stat în buget a constituit circa 63,304 mil. lei,
Detalii
27
05 2021
606

Regimul fiscal al plăților efectuate de sucursală în favoarea nerezidentului – întreprinderii mamă

Compania nerezidentă, întru desfășurarea activității de întreprinzător pe teritoriul RM, a deschis o sucursală. Urmează sau nu sucursala nerezidentului să rețină la sursa de plată impozitul pe venit din veniturile sub formă de mijloace bănești transferate către compania nerezidentă (întreprindere mamă)? Se califică aceste venituri drept dividende?

 

În conformitate cu art. 240 Codul Civil, sucursala este o subdiviziune separată a persoanei juridice, situată în afara sediului acesteia, care are aparenţa permanenţei, propria conducere şi dotarea materială necesară pentru a desfăşura o parte sau toate activităţile persoanei juridice.
Detalii