Catalogul tematic
Тематический каталог

Dividendul

reprezintă o parte din profitul net care vine pentru o acțiune emisă de o societate pe acțiuni (societate de capitaluri anonimă sau în comandită pe acțiuni), care revine fiecărui acționar în raport cu acțiunile pe care le posedă.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

08
09 2017
492

1. (29.2.5.16) Urmează persoanele fizice de a include în venitul brut și de a declara veniturile din care a fost efectuată reţinerea finală a impozitului pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozituluise aplică pentru următoarele tipuri de venituri:

  • 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole;

Detalii
24
08 2017
461

1. (29.2.1.14) Cum se impozitează venitul persoanei fizice cetățean străin/apatrid rezident al Republicii Moldova obținut din surse aflate în afara Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit.d) și art.14 alin.(1) lit. d) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit este venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepția venitului din investiții şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obținut de persoanele fizice rezidente cetățeni străini şi apatrizi care desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova.
Detalii
14
08 2017
184

Se caută un partener privat pentru dezvoltarea Loteriei Moldovei

Se estimează că statul va beneficia din urma implementării parteneriatului public-privat în domeniul jocurilor de noroc de venituri la bugetul public național sub formă de dividente achitate de SA Loteria Națională a Moldovei în sumă de 42 mil. euro pe perioada de executare a contractului, în sectorul loteriei cifrice, loteriei momentane și pariurilor sportive și de circa 98 mil. euro în domeniul automatelor de joc.
Detalii
06
07 2017
657

Какие ставки действуют при выплате дивидендов предприятиями левобережной Молдовы?

«Я как акционер предприятия, расположенного в Приднестровье, получил дивиденды за 2016 год. По какой ставке они облагались у источника выплаты?»


Доходы, полученные в виде дивидендов акционерами от предприятий, которые находятся в территориально-административных единицах, бюджет которых не является составной частью национального публичного бюджета, будут облагаться подоходным налогом у источника ваплаты на общих основаниях, согласно ч. (31) ст. 901 НК, по ставке 6%.
Detalii
28
06 2017
2990

Можно распределять прибыль любых прошлых лет

«У нашей компании накопилась нераспределенная прибыль с 2005 г. Можем ли мы выплатить учредителям дивиденды за все эти годы в текущем году? Должны ли мы при этом соблюдать периодичность принятия решения о распределении дохода прошлых лет, то есть распределять ее ежеквартально, раз в полгода или раз в год?»

Detalii
28
06 2017
1612

Дивиденды-2017

В начале апреля все АО и ООО посчитали доход за 2017 год, а многие даже успели распределить чистую прибыль в виде дивидендов. И у бухгалтеров снова горячая пора — нужно эти дивиденды выплатить, правильно удержав из них налоги.

На основании п. 3) ст. 12 НК, дивидендом является доход, полученный от распределения чистой прибыли между акционерами (пайщиками) в соответствии с долей участия в уставном капитале, за исключением дохода, полученного в случае полной ликвидации хозяйствующего субъекта в соответствии с ч. (2) ст. 57 НК.
Detalii