Știri

Corectarea erorilor comise la atribuirea terenurilor în intravilan

Proiectul modificărilor la Regulamentul privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 437/2019, este elaborat și propus pentru consultări publice de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

 

Autorii documentului precizează că, având în vedere existența normelor ce reglementează modul de corectare a erorilor în cazul terenurilor agricole, planul cadastral al cărora a fost elaborat în baza proiectelor de organizare a teritoriului din extravilan, modificările propuse vin să completeze Regulamentul cu prevederi ce se referă la modul de corectare a erorilor din intravilanul localităţilor.

 

Astfel, proiectul vine cu ajustări la pct.55 din Regulament, potrivit cărora după finalizarea corectării erorilor de identificare, autoritatea administraţiei publice locale eliberează titularului de drept extrasul din decizia consiliului local şi titlul nou perfectat de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, după caz, extrasul corect din registrul de evidență a gospodăriilor.

 

Totodată, Regulamentul poate fi suplinit cu pct. 191-193, conținutul acestora fiind oferit în continuare:

 

191. Dacă în cadrul lucrărilor cadastrale de identificare a terenului la fața locului (cu excepția terenurilor agricole al căror plan cadastral a fost elaborat în baza proiectului de organizare a teritoriului), executate conform Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin Ordinul Directorului General al Agenției Relații Funciare și Cadastru nr.70/2017, s-a constatat depășirea limitei admisibile a toleranței de poziție liniară planimetrică reciprocă dintre punctele de hotar ale posesiei de fapt a terenului identificat, în raport cu punctele de hotar din planul cadastral al terenului respectiv sau al terenului adiacent (în cazul elaborării planului pentru înregistrarea primară), se procedează după cum urmează:

1) dacă hotarele terenului identificat nu generează suprapuneri grafice cu hotarele terenului înregistrat/ recepționat, executantul lucrării cadastrale preia coordonatele punctelor de hotar noi măsurate, întocmește planul geometric care se semnează de către proprietarul terenului, reprezentantul autorității administrației publice locale și executantul lucrării cadastrale. Lucrarea cadastrală se depune către Agenția Servicii Publice spre recepție, cu anexarea raportului lucrării și a pachetului digital. Raportul lucrării va conține: nota explicativă, copia documentului ce conforma dreptul, actul de constatare, planul geometric, raportul măsurărilor terestre;

2) dacă hotarele terenului identificat generează suprapuneri grafice cu hotarele terenului înregistrat/recepționat, autoritatea publică locală în comun cu proprietarul terenului și executantul lucrărilor cadastrale, examinează actul de constatare întocmit în cadrul etapei de identificare (rezultatele confruntării elementelor individuale a terenului și contrapunerii datelor măsurate din teren cu datele din planul cadastral), examinează materialele cartografice și documentul de atribuire a terenului în proprietate privată și, în cazul constatării erorii:

a) se va solicita acordul scris al proprietarului terenului adiacent ale cărui interese sunt atinse. În cazul în care, proprietarul terenului adiacent își exprimă în scris acordul (prin contrasemnare în actul de constatare), suprafața terenului identificat este mai mică sau corespunde cu suprafața din documentul de proprietate, executantul lucrării cadastrale preia coordonatele punctelor de hotar noi măsurate, întocmește planul geometric care se semnează de către proprietarul terenului, reprezentantul autorității administrației publice locale și executantul lucrării cadastrale. Lucrarea cadastrală se depune către Agenția Servicii Publice spre recepție, cu anexarea raportului lucrării și a pachetului digital. Raportul lucrării va conține: nota explicativă, copia documentului ce conforma dreptul, actul de constatare, planul geometric, raportul măsurărilor terestre;

b) în lipsa proprietarului terenului adiacent sau în cazul refuzului acordului, executantul lucrării cadastrale întocmește planul lotului (în care se reprezintă hotarele identificate și hotarele conform planului cadastral, suprafața terenului din documentul de proprietate și suprafața conform hotarelor identificate), care se semnează de către proprietarul terenului, reprezentantul autorității administrației publice locale și executantul lucrării cadastrale.

Actul de constatare întocmit în cadrul etapei de identificare și planul lotului se transmit organului deliberativ al autorității publice locale pentru emiterea deciziei privind corectarea erorii.

După emiterea deciziei autorității publice locale privind corectarea erorii, executantul lucrării cadastrale întocmește planul geometric în hotarele aprobate, care se semnează de către proprietarul terenului, reprezentantul autorității administrației publice locale și executantul lucrării cadastrale. Lucrarea cadastrală se depune către Agenția Servicii Publice spre recepție, cu anexarea raportului lucrării și a pachetului digital. Raportul lucrării va conține: nota explicativă, copia documentului ce conforma dreptul, raportul măsurărilor terestre, planul geometric, decizia Consiliului local privind corectarea erorii cu anexarea actului de constatare și planului lotului.

 

192. Dacă în cadrul lucrărilor de corectare a erorilor se constată că suprafața terenului identificat este mai mare decât suprafața din documentul de proprietate și, potrivit parametrilor și amplasării, această suprafață:

1) nu poate crea de sine stătător un bun imobil și nici nu poate fi separat ca, împreună cu alte suprafețe să creeze un bun imobil, atunci această suprafață se vinde sau se dă în arendă persoanei în a cărei posesie de fapt se află. Executantul lucrării cadastrale întocmește planul geometric (în care se reprezintă hotarele identificate și surplusul de teren, cu indicarea suprafeței conform documentului de drept și suprafeței surplusului). Planul geometric, semnat de către proprietarul terenului, reprezentantul autorității publice locale, executantul lucrării cadastrale și Actul de constatare se transmite autorității publice locale pentru organizarea înstrăinării în modul stabilit. După întocmirea actului juridic privind vânzarea/ cumpărarea/ arenda surplusului de teren, lucrarea cadastrală se depune către Agenția Servicii Publice spre recepție, cu anexarea raportului lucrării și a pachetului digital. Raportul lucrării va conține: nota explicativă, copia documentului ce conforma dreptul, raportul măsurărilor terestre, actul de constatare, planul geometric, decizia consiliului local, actul juridic asupra surplusului de teren;

2) poate forma de sine stătător un bun imobil, surplusul de suprafață se va crea ca obiect de drept independent în proprietatea unității administrativ-teritoriale și se va înstrăina în modul prevăzut de legislația privind prețul normative și modul de vânzare-cumpărare a pământului.

 

193. În cazul în care hotarul la care se constată erori este totodată și hotarul terenului proprietate publică, modificarea acestui hotar se va efectua numai cu acordul autorității publice care administrează terenul în cauză. În acest caz, planul geometric se semnează de către proprietarul terenului supus corectării, reprezentantul împuternicit al autorității publice care administrează terenul proprietate publică și executantul lucrării cadastrale.”

 

Opiniile și propunerile asupra proiectului sunt acceptate până la data de 13 martie 2023 și pot fi expediate în adresa persoanei responsabile: Mindov Lilian (Şef Direcţia cadastrul bunurilor imobile), număr telefon 022881252 / Email : lilian.mindov@arfc.gov.md.

Instituții:

Guvernul Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1168 vizualizări

Data publicării:

28 Februarie /2023 07:56

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

intravilan | corectarea erorilor | proiect hotarire guvern | agentia relatii funciare si cadastru

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon