25
07 2017
549

Curtea de Conturi: în 2016 s-au înregistrat ușoare tendințe pozitive în dezvoltarea economică

Legea bugetului de stat pe anul 2016 a fost aprobată cu întârziere de 6 luni, în perioada ianuarie – iunie a anului de raportare fiind aplicată procedura bugetului provizoriu. Este una din constatările Curţii de Conturi în urma auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2016. Hotărârea Curţii cu privire la Raportul respectiv este publicată în Monitorul Oficial nr. 253-264 din 21 iulie curent. Curtea menţionează că față de anul 2015, bugetul de stat pe 2016 a fost executat în condiții de înregistrare a unor ușoare tendințe pozitive în dezvoltarea economică, evidențiate prin:
 • creșterea Produsului Intern Brut (nominal) cu 9,7%;
 • reducerea cu 11,2 p.p. a nivelului inflației, la finele anului constituind 2,4%;
 • fluctuația leului moldovenesc și deprecierea nesemnificativă față de USD cu 2,5% şi creșterea în raport cu euro cu 1%;
 • sporirea importurilor şi exporturilor;
 • creșterea cu 25,6% a activelor oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei.
În Raportul său, Curtea evidenţiază faptul că în anul 2016, indicatorii bugetari principali aprobați inițial au fost rectificați de 2 ori, în octombrie și în decembrie, iar prima rectificare a bugetului de stat a fost efectuată prin angajarea răspunderii politice a Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016. Printre cele mai semnificative aspecte aferente executării veniturilor bugetului de stat în anul 2016, Curtea de Conturi identifică irelevanța prognozelor macroeconomice, sistarea debursărilor de surse externe de către donatorii externi, achitarea, contrar prevederilor Codului fiscal, a plăților în avans din contul restituirilor la TVA și accize în sumă de 435,9 mil.lei. De asemenea, se atestă necuantificarea tuturor măsurilor incluse în politica bugetar-fiscală și, ca urmare, neevaluarea impactului real asupra încasărilor la buget, creșterea volumului facilităților fiscale/vamale în absența raportării și evaluării impactului social și economic, menținerea la un nivel semnificativ a restanțelor la plata obligațiilor contribuabililor față de bugetul public național etc. În acelaşi timp, printre cele mai esențiale constatări aferente executării cheltuielilor bugetului de stat în anul 2016, instituţia denotă:
 • estimarea cheltuielilor incluse în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu, ca și în anii precedenți, atestă rezerve de îmbunătățire;
 • reflectarea neregulamentară a operațiunilor aferente vânzării terenurilor în valoare de 11,9 mil.lei și a clădirilor în valoare de 9,9 mil.lei;
 • nerespectarea regulilor generale de bugetare pe programe, prin neatribuirea codului programului unor cheltuieli (41,9 mil. lei) și diminuarea (cu 2,0 mil.lei) cheltuielilor aferente unui program, urmare a nerespectării regulilor bugetare generale;
 • clasificarea neconformă a mijloacelor destinate subvenționării producătorilor agricoli (Fondul de Subvenționare a Producătorilor Agricoli, Fondul viei și vinului) la aprobarea, precizarea și executarea bugetului;
 • clasificarea neconformă a cheltuielilor destinate întreținerii Reprezentanței în Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale „Mir” S.A. în sumă de 2,5 mil.lei și nereflectarea în informațiile Ministerului Finanțelor a cotei de participare în capitalul străin al acesteia în sumă de 0,07 mil.lei;
 • perpetuarea problematicilor la compartimentul evidența datoriilor la plata cotizațiilor de membru în organizațiile internaționale al căror membru este Republica Moldova și nereflectarea în evidență a cotelor de membru (5958,0 mil.lei);
 • achitarea unor titluri executorii fără respectarea cronologiei de intrare din cauza lipsei unor reglementări exhaustive privind începerea curgerii termenului rezonabil de executare a documentelor executorii;
 • lipsa reglementărilor exhaustive cu referire la procedura de includere/excludere a obiectelor de investiții în/din portofoliul obiectelor de investiții capitale;
 • utilizarea contrar destinației a mijloacelor alocate din fondul de rezervă al Guvernului urmare a lipsei unor restricții în Sistemul Informațional de Management Financiar (5,4 mil. lei);
 • lipsa unor reglementări privind raportarea bazată pe rezultate în cadrul gestionării mijloacelor fondului rutier.
Totalul neconformităților menționate constituie 6955,2 mil.lei, dintre care cu impact asupra executării bugetului de stat – 500,3 mil.lei, și fără impact – 6454,9 mil. lei, inclusiv remediate de către Ministerul Finanțelor pe parcursul auditului – 79,8 mil.lei. Valoarea neconformităților și carențelor neremediate cu impact asupra exercițiului bugetar a constituit:
 1. la venituri – 15,7 mil.lei (0,05% din totalul veniturilor)
 2. la cheltuieli – 208,0 mil.lei (0,64% din totalul cheltuielilor)
 3. aferente surselor de finanțare a bugetului care nu au fost consolidate - 276,6 mil.lei
Soldul datoriei sectorului public în anul 2016 s-a majorat, comparativ cu anul precedent, cu 16,1 mlrd.lei Totodată, Curtea mai menţionează în Raportul său şi o creștere a importurilor şi exporturilor în anul 2016 faţă de anul 2015, cu $ 33,5 mil. (+0,8%) şi, respectiv, cu 78,4 mil $(+4,0%). Cât priveşte datoria externă, aceasta a crescut cu $ 127,7 mil. față de anul precedent, la finele anului 2016 însumând $ 1464,7 mil. , sau 66,9% din volumul activelor oficiale de rezervă ale BNM. Menţionăm că scopul misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016, în aspectele semnificative, este elaborat în conformitate cu prevederile legale, prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenței sistemului trezorerial şi pe datele consolidate ale rapoartelor executorilor de buget.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.