27
11 2018
1015

Fiscalizare on-line

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor” ( SIA „MEV”). Conceptul prevede scopul, obiectivele, funcţiile şi arhitectura SIA „MEV”, stabileşte posesorul, deţinătorul, furnizorii de date şi utilizatorii acestuia, precum şi descrie procesele de coordonare şi schimb de informaţii între autorităţile publice, furnizorii datelor fiscale şi alţi actori implicaţi. Astfel, SIA MEV reprezintă un spațiu informațional unic pentru recepționarea informației despre tranzacțiile efectuate de către agenții economici prin intermediul echipamentelor de casă și de control, precum și eficientizarea și automatizarea proceselor de înregistrare a modelelor echipamentelor de casă și control (ECC), fiscalizare online, deservire tehnică, monitorizare și analiza riscurilor. Potrivit proiectului, proprietarul SIA MEV este statul, posesor - Serviciul Fiscal de Stat, iar funcția de operator tehnico-tehnologic este deținută de Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF). Operatorul tehnico-tehnologic al sistemului are acces deplin la toate funcţionalităţile sistemului, fişierele şi bazele de date aferente sistemului. Conform conceptului, funcțiile specifice ale SIA MEV sunt: 1. Colectarea datelor fiscale de la fiecare ECC 2. Confirmarea recepționării datelor fiscale; 3. Formarea băncii de date privind eliberarea actelor permisive eliberate prin importul de date din Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP); 4. Formarea băncii de date pentru etaloanele ECC; 5. Schimbul de informații între modulele SIA MEV, precum și interconectarea cu sistemele externe; 6. Administrarea și monitorizarea utilizatorilor sistemului; 7. Rolurile predefinite pentru utilizatori. Restricții privind accesul la anumite părți ale sistemului sau tipuri de rapoarte privind rolurile utilizatorilor; 8. Asigurarea protecției datelor; 9. Stocarea versiunilor electronice ale actelor pe suport de hârtie; 10. Funcționalitatea pentru a urmări statutul cererii în procesul de aplicare; 11. Interacțiunea cu serviciile guvernamentale (Mpay, Mpass, Mlog, Msign, Mconnect, etc.); 12. Oferirea posibilității de păstrare și acces la informația privind actele permisive eliberate; 13. Notificarea solicitanților actelor permisive privind eliberarea permiselor referitor la statutul cererilor; 14. Verificarea tuturor datelor primite cu semnătură electronică; 15. Generarea rapoartelor statistice; 16. Generarea codurilor de bare 2D, imprimate pe fiecare bon fiscal, cu informația aferentă acestui bon. Potrivit notei informative a proiectului, implementarea sistemului va asigura transferul în timp real a datelor fiscale de la ECC către serverul SFS, posibilitatea de analiză a datelor financiare (bonurilor fiscale/documentelor fiscale, rapoarte zilnice, rapoarte lunare) în timp real, automatizarea proceselor de evidență, administrare și monitorizare a vânzărilor, simplificarea procesului de fiscalizare, precum și posibilitatea verificării on-line de către consumatorii finali a veridicității și integrității bonurilor fiscale primite. Totodată, se vor exclude evaziunile fiscale și vor fi automatizate procedurile de fiscalizare on-line, evitând cheltuielile suplimentare ale agenților economici pentru aplicarea ECC pe piață. SIA MEV va asigura interacțiunea dintre Guvern și business și va oferi servicii pentru antreprenori, autorități publice și cetățeni, cu acoperirea tuturor aspectelor organizaționale, funcționale și tehnice în domeniul evidenței și monitorizării vânzărilor în Republica Moldova. Sistemul va fi integrat cu serviciile guvernamentale comune, precum MPay, MSign, MPass, MConnect şi va fi plasat pe platforma guvernamentală MCloud. Conceptul poate fi consultat până pe 7 decembrie 2018. Notă: Ce genuri de activitate vor fi scutite de utilizarea echipamentelor de casă și control.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.