20
10 2017
2104

Legislaţia muncii exclude protecţionismului faţă de unele categorii de salariaţi

Legea ce prevede modificarea şi completarea a 36 de articole din Codului Muncii a fost publicată în Monitorul Oficial de astăzi, 20 octombrie. Angajatul va fi oligat să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu și să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare după reluarea activității de muncă, documentele care justifică absența. Documentul va obliga angajatorul să aprobe, în decurs de o lună de la începerea activităţii unităţii, iar ulterior – pe parcursul primei luni a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unității. Totodată, în cazul în care angajatorul a emis ordinul de angajare, acesta se aduce la cunoştinţă salariatului, contra semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual de muncă. La cererea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o copie de pe ordin legalizată în modul stabilit, la fel, în termen de 3 zile lucrătoare. Documentul conţine modificări şi la capitolul concediere. Astfel, deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă va servi drept temei de concediere, însă acestea vor putea fi angajate pe o durată determinată. Modificări au survenit şi la articolul ce reglementează munca de noapte. Persoanele care au copii până la 4 ani vor presta muncă de noapte numai cu acordul lor scris. Anterior, legea prevedea că persoanele vor scrie un acord în acest sens dacă au copii până la 6 ani. De asemenea, vârsta de 6 ani a fost modificată cu 4 ani şi în cazul limitării muncii suplimentare, muncii în zilele de repaos şi în zilele de sărbătoare. Conform noilor prevederi, pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu este egală cu cuantumul salariului mediu lunar, dacă persoana concediată nu a fost plasată în câmpul muncii. Legea în vigoare prevede că aceasta este egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă în calitate de şomer şi nu a fost plasat în câmpul muncii. Codul Muncii este completat cu un nou articol ce reglementează încălcările grave ale obligațiilor de muncă. Acestea sunt: • primirea şi eliberarea bunurilor, precum şi a mijloacelor băneşti fără perfectarea documentelor corespunzătoare; • acordarea serviciilor prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, unui serviciu sau altor beneficii; • folosirea în scopuri personale a banilor încasaţi; • folosirea în scopuri personale a bunurilor angajatorului și a bunurilor aflate în gestiunea angajatorului (mijloace fixe aflate în proprietate, arendă, comodat) fără acordul în scris al acestuia; • nerespectarea clauzei de confidențialitate; • încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, constatată, în formă scrisă, de conducătorul unității, de lucrătorul desemnat, de serviciul intern ori extern de protecție și prevenire sau de Inspectoratul de Stat al Muncii, dacă această încălcare a atras consecințe grave (accident de muncă, avarie) sau a creat un pericol real și iminent al survenirii unor asemenea consecințe; refuzul de a trece examenul medical, în cazul în care acesta este obligatoriu, iar salariatul a fost informat de către angajator, în formă scrisă, despre obligația de a trece examenul medical; • cauzarea unui prejudiciu material mărimea căruia depășește cinci salarii medii lunare pe economie prognozate. Legea a fost elaborată în scopul perfecţionării legislaţiei muncii în vigoare, excluderii protecţionismului faţă de unele categorii de salariaţi, reducerii poverii administrative şi financiare asupra angajatorilor, dar şi în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri şi climatului investiţional din ţară. Reamintim că Legea dată a fost returnată de către Preşedintele ţării spre reexaminare în Parlament, iar în şedinţa din 21 septembrie, deputaţii şi-au reconfirmat votul, astfel, Preşedintele a fost obligat, prin lege, să o decreteze.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.