22
08 2017
5139

„Prezentarea situațiilor financiare” – un nou SNC

Componența și formatul situațiilor financiare va fi reglementat printr-un Standard Național de Contabilitate nou - „Prezentarea situațiilor financiare”. Un proiect ce prevede completarea şi modificarea SNC cu prevederi ce reies din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale este propus de Ministerul Finanţelor spre consultare. Potrivit documentului, noul SNC va avea drept scop stabilirea formatelor şi a modului de întocmire a situaţiilor financiare individuale. Standardul dat va reglementa modul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare complete, simplificate şi prescurtate ale entităţilor care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate. Raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene urmează să îmbunătățească calitatea raportării, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital, se menționează în nota proiectului. În același timp, SNC nou nu se va utiliza la întocmirea situaţiilor financiare ale: • entităţilor de interes public şi altor entităţi care aplică IFRS (IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” şi IAS 7 “Situaţia fluxurilor de trezorerie”); • organizaţiilor necomerciale şi reprezentanţelor entităţilor nerezidente (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale); • instituţiilor publice (Norme stabilite de Ministerul Finanţelor); • asociaţiilor de economii şi împrumut (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii şi prezentării situaţiilor financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut). Proiectul prevede completări și asupra SNC „Capitalul propriu și datorii”. Astfel, capitalul propriu nu va mai include capitalul suplimentar, cel neînregistrat, cel vărsat, nici capitalulu retras și nici profitul nerepartizat, ci va conţine doar primele de capital şi rezervele. SNC dat va mai fi completat și cu termenul primele de capital, cele care vor apărea în operaţiunile de constituire şi majorare a capitalului social şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni și vor fi contabilizate ca majorare concomitentă a capitalului nevărsat, capitalului neânregistrat şi/sau retras şi a primelor de capital. Conform prevederilor, primele de capital decontate conform deciziei organului de conducere al entităţii se contabilizează ca diminuare a primelor de capital şi majorare a profitului nerepartizat sau diminuare a pierderilor neacoperite al anilor precedenţi. De asemenea, completări intervin şi la capitolul rezerve. Se propune ca în cazul în care entitatea incetează să creeze rezerve statutare sau alte rezerve, suma neutilizată a acestora să nu fie decontată, conform deciziei proprietarilor, la profitul nerepartizat al anilor precedenţi. SNC menționat va fi completat și cu prevederi ce țin de subvenții. În acest sens, subvenţiile aferente activelor, recunoscute după transmiterea acestora în exploatare şi suportarea altor costuri, se vor deconta la venituri curente în perioada în care subvenţiile au fost recunoscute – în mărimea şi proporţia amortizării calculate şi a altor costuri suportate, inclusiv până la recunoaşterea subvenţiilor. În perioadele ulterioare de utilizare a activelor intrate pe seama subvenţiilor se va proceda conform pct. 75-76 din standardul indicat. Se va completa și SNC „Cheltuieli”. În componenţa cheltuielilor financiare se vor evidenţia separat cheltuielile aferente ajustărilor de valoare nefavorabile privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente care apar în următoarele cazuri: • decontării diferenţei nefavorabile dintre costul de intrare (sau valoarea contabilă la începutul perioadei de gestiune) şi valoarea justă a valorilor mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; • decontării diferenţei dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor şi altor titluri de datorii cu primă (procurate la un preţ mai mare decît valoarea nominală); • recunoaşterii pierderilor din deprecierea valorilor mobiliare. Aceste cheltuieli se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a investiţiilor financiare, majorare a pierderilor din depreciere. Documentul mai prevede completarea Standardului Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale” cu prevederi referitor la investițiile imobiliare și abrogarea Standardului Național de Contabilitate „Investiții imobiliare”. Proiectul este expus pentru dezbateri publice până la 21 septembrie 2017.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.