04
06 2021
499

Registrul fiscal de stat: evidența persoanelor fizice nerezidente

Actul, prin care se confirmă faptul identificării persoanei fizice nerezidente în Registrul fiscal de stat prin numărul de identificare de stat (IDNP), precum și certificatul de atribuire a codului fiscal va fi eliberat contribuabilului de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare. Autoritatea fiscală a publicat modificările în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017.
 
Necesitatea elaborării Ordinului nr.288 al SFS din 27 mai curent a fost condiționată de modificările1 operate în Codul fiscal (art.162 alin.7) prin Legea nr.257/2020 și care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021.  
 

Astfel, pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul RM sau care au obligaţii fiscale se va considera cod fiscal codul personal (IDNP), iar în cazul lipsei IDNP – seria şi numărul (fără spaţii libere) paşaportului deținut de persoană din ţara de origine, codul indicat în documente (hotărâri/decizii, inclusiv ale instanţelor de judecată etc.) sau în dările de seamă fiscale, prezentate de entităţi.

 

Totodată, la solicitarea de către persoanele fizice nerezidente a atribuirii codului fiscal pentru luarea la evidență fiscală, la cererea de atribuire a codului fiscal, pe lângă actele ce urmau a fi anexare anterior2, vor fi prezentate și copiile extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/sau a lucrărilor; a acordului de parteneriat şi a contractului de grant (pentru proiectele/programele transfrontaliere şi transnaţionale); a documentului (procura) prin care persoana este împuternicită să prezinte actele și a actului de identitate a persoanei împuternicite.

 

De rând cu alte modificări de ordin redacțional,  Instrucțiunea a fost completată și cu posibilitatea de alegere a modului de obținere a certificatului de atribuire a codului fiscal sau actului de confirmare a identificării persoanei fizice nerezidente în Registrul fiscal de stat de către contribuabilii respectivi, acestora fiindu-le oferite următoarele opțiuni: expedierea documentului format electronic cu aplicarea semnăturii electronice la adresa de email; ridicarea de la subdiviziunea SFS a documentului solicitat emis pe suport de hârtie sau expedierea actelor la adresa de domiciliu a solicitantului.

 

Reiterăm, Ordinul  SFS nr.288/2021 poate fi consultat în ediția MO de astăzi, 4 iunie 2021. Prevederile acestuia sunt puse în aplicare din 1 iunie curent.

_________________________________________________

1 Art.162 alin.7. În termen de 3 zile lucrătoare din data apariţiei obiectului impozabil sau a obligaţiei fiscale, cetăţenii străini şi apatrizii nerezidenţi, persoanele indicate la art.162 alin.(1) lit.c) depun la Serviciul Fiscal de Stat o cerere de atribuire a codului fiscal, la care anexează copia de pe actul de identitate, respectiv copiile, traduse în limba de stat, autentificate notarial şi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova, de pe documentele de identificare în cazul organizaţiilor, precum şi copiile de pe documentele ce confirmă existenţa obiectului impozabil.

 

2 a) copia acordului sau a tratatului, publicat în ediţia oficială specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova; 

b) certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene reprezentanţelor (oficiilor) sau filialelor instituţiilor internaţionale care sînt acreditate de organul respectiv; 

c) certificatul de confirmare a sediului eliberat de Ministerul Economiei şi Infrastructurii reprezentanţelor companiilor străine implementatoare a proiectelor de asistenţă tehnică; 

d) copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.