12
04 2021
1359

Transmiterea în locațiune a imobilelor de către persoanele fizice. Noi prevederi

Serviciul Fiscal de Stat a operat modificări în Ordinul nr.622/2018 privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal1. Astfel, de rând cu intervenții redacționale, autoritatea fiscală vine și cu precizări ce țin de modul de înregistrare, evidență a contractelor de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie a imobilelor, precum și termenii de onorare a obligațiilor fiscale obținute în urma acestor acțiuni.
 
Conform Ordinului nr.180 din 31 martie 2021, anexa nr.1 la Ordinul nr.662/2018 este redenumită din „recomandări metodologice” în Regulamentul privind particularităţile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, unele prevederi ale acestuia fiind actualizate. Astfel, dacă anterior persoana ce prezenta la SFS Declarația-cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare era obligată să anexeze la aceasta copia buletinului de identitate, din 9 aprilie curent proprietarul este în drept să anexeze orice documentul ce confirmă identitatea sa.
 
Totodată, Regulamentul prevede că, în cazul în care bunul imobil se oferă în posesie şi/sau în folosinţă pe o perioadă mai mică de 24 ore (ca și în cazul transmiterii pentru o perioadă de până la o lună), în calitate de perioadă de referință se va indica „ziua”, iar obligațiile fiscale ale proprietarului vor fi calculate din venitul obținut de către persoana fizică, iar perioada de declarare și achitare a impozitului pe venit va data de 25 a lunii în curs (dacă contractual este încheiat până la această dată) sau data de 25 a lunii următoare (dacă contractual a fost întocmit după data de 25 a lunii în curs).
 
Prevederile noi ale Regulamentului sunt cele ce țin de înregistrarea contractului la SFS. Aceste stabilesc că, la solicitarea contribuabilului, autoritatea fiscală va aplica ștampila pe Confirmarea privind înregistrarea contractului de locațiune, pentru a fi prezentată instituțiilor solicitante. De asemenea, în cazul în care contribuabilul va solicita înregistrarea unui contract de comodat (cu valoarea zero), SFS va fi obligat să îl înregistreze.
 
Toate modificările operate în Ordinul ne.622/2018 pot fi consultate în MO din 9 aprilie 2021 (subiectul nr.388).
__________________________________________
1 Amintim persoanelor fizice prevederile acestuia: Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.
În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.