04
08 2017
6813

Unele aspecte ce țin de procedurile de lichidare a agenților economici

Prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 104 din 9 iunie 2017 (în continuare – Lege) (MO, nr. 229-243/370 din 07.07.2017) au fost efectuate modificări și completări la prevederile unor acte legislative, în partea ce ține de procedurile de lichidare a aghenților economici. Potrivit art. V alin. (1) din Lege, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, noile prevederi introduse prin Legea nr. 104 intră în vigoare la data publicării – 07.07.2017. Modificările și completările respective au fost elaborate în vederea stabilirii unor norme şi reguli mai transparente și exacte, ce țin de aspectul fiscal și contabil al operațiunilor legate de lichidare (încetare a activității) benevolă a afacerii, ce urmează a fi aplicate de către contribuabili, activitatea și acțiunile cărora trebuie să ducă la onorarea deplină și la timp a obligațiilor fiscale fașă de bugetul statului. Ca urmare a modificărilor și completărilor operate în Codul fiscal (în continuare Cod), conform cărora art. 121, alin. (3) a fost expus în redacție nouă, conform căreia pentru agentul economic care a adoptat decizia de lichidare pe parcursul anului calendaristic, perioadă fiscală se consideră:
 1. perioada de la începutul anului calendaristic până la data întocmirii bilanţului provizoriu de lichidare;
 2. perioada de la începutul anului calendaristic până la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare
. Concomitent, articolul respectiv a fost completat cu un alineat nou (31) care prevede că, pentru întreprinderile reorganizate, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic până la data radierii întreprinderii din Registrul de stat. În contextul modificărilor operate la art. 121, a fost modificat și alin. (3) din art. 541/1 din CF, conform căruia pentru agenţii economici lichidaţi sau reorganizaţi, perioadă fiscală se consideră perioada stabilită conform art. 121 alin. (3) şi (31). Totodată, conform prevederilor alin. (22) cu care a fost completat art. 24 din CF, se permite deducerea cheltuielilor suportate de agentul economic în legătură cu lichidarea sa, cu excepţia cheltuielilor/pierderilor ce ţin de reevaluarea activelor, de casarea activelor care nu pot fi lichidate, precum şi de casarea creanţelor care nu pot fi recuperate. Respectiv, în cazul lichidării agentului economic, conform modificărilor operate la art. 90 alin. (1) din CF nu se reține în prealabil suma, ca partea a impozitului, din plățile la lichidare efectuate în formă nemonetară. Totodată, conform noului alin. (2) al acestui articol, prin derogare de la alin. (1), în cazul plăţilor la lichidare, impozitul pe venit se reţine din diferenţa dintre suma îndreptată spre achitare şi valoarea nominală a cotei de participare în capitalul social al agentului economic aflat în proces de lichidare. Urmează de menționat că, conform completărilor operate la art. 113 alin. (6) din CF, începând cu 7 iulie 2017, în cazul lichidării, anularea înregistrării ca contribuabil al TVA se efectuează în baza cererii depuse de contribuabil până la data începerii controlului fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic. Dacă contribuabilul nu depune cererea respectivă, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în temeiul alin. (2) lit. d) din art. 113 din CF. Conform Legii a fost abrogat alin. (6) de la art. 83 din CF care prevedea obligația contribuabilului care își încetează activitatea de a informa Serviciul Fiscal de Stat despre acest fapt și de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit. Concomitent, Codul a fost completat cu articolul 1881, care reglementează aspectele ce țin de prezentarea dărilor de seamă fiscale şi termenul de plată a obligaţiilor fiscale în legătură cu lichidarea agentului economic, și anume:
 1. Agentul economic aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte în prealabil Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală stabilită la art. 121 alin. (3) lit. a) în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării.
 2. Agentul economic aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală stabilită la art. 121 alin. (3) lit. b) în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare.
 3. Agentul economic aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat toate dările de seamă fiscale cel târziu la data prezentării conform alin. (2) din prezentul articol a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.
 4. Dacă procesul de lichidare durează peste perioada anului fiscal în care a fost iniţiată procedura de lichidare, agentul economic aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte darea de seamă cu privire la impozitul pe venit conform art. 83.
 5. Dacă în procesul de lichidare, pe parcursul anului fiscal, apare necesitatea de prezentare a unei dări de seamă fiscale corectate, aceasta va substitui darea de seamă anterioară pentru perioada fiscală respectivă.
 6. Termenul de plată a obligaţiilor fiscale, calculate în baza dării de seamă cu privire la impozitul pe venit, prezentată conform alin. (1) sau (2) din prezentul articol, se consideră data prezentării dării de seamă respective.
 7. Dacă în urma controlului fiscal se constată lipsa datoriilor faţă de creditori şi bugetul public naţional, precum şi lipsa activelor pasibile repartizării, darea de seamă privind impozitul pe venit prezentată în prealabil se consideră a fi finală şi se prezintă bilanţul de lichidare.
De asemenea în Codul fiscal au fost operate modificări privind reglementarea controlului fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic specificate la art. 2241, și anume:
 1. Serviciul Fiscal de Stat efectuează controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic în baza criteriilor de risc de neconformare fiscală în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării în prealabil a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.
 2. În cazul în care controlul fiscal nu este efectuat în termenul stabilit la alin. (1), obligaţiile fiscale înregistrate în contul curent al contribuabilului la data zilei imediat următoare expirării acestui termen se consideră recunoscute şi acceptate.
 3. Dacă agentul economic nu dispune de active pasibile repartizării între asociaţi/acţionari/membri/fondatori, Serviciul Fiscal de Stat efectuează controlul fiscal cameral în legătura cu lichidarea acestuia în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării conform art. 1881 alin. (2) a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.
 4. În cadrul controalelor fiscale în legătură cu lichidarea, verificarea stingerii obligaţiilor fiscale ale agentului economic faţă de bugetul public naţional se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat prin recepţionarea informaţiilor în cauză de la autorităţile competente potrivit principiului ghişeului unic. Organele vamale, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi alte autorităţi sunt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind obligaţiile fiscale ale contribuabilului faţă de bugetul public naţional, privind contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurări medicale, după caz, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării.
 5. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data controlului fiscal efectuat conform alin. (1) şi (3) şi a stingerii de către contribuabil a tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public naţional, Serviciul Fiscal de Stat prezintă informaţia cu privire la lipsa restanţelor contribuabilului faţă de buget către organul care a efectuat înregistrarea de stat a contribuabilului.”
Modalitatea de stingere a obligațiilor fiscale în cazul lichidării agentului economic este specificată la art. 2271 din CF care prevede:
 1. Obligaţiile fiscale ale agentului economic aflat în proces de lichidare, restante după lichidarea activelor, se sting de către asociaţi/acţionari/membri/ fondatori în limita răspunderii patrimoniale stabilite de legislaţie.
 2. Achitarea datoriilor faţă de bugetul public naţional de către agentul economic aflat în proces de lichidare se efectuează în ordinea de executare a creanţelor stabilită la art. 36 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
 3. Suma plătită în plus, apărută ca rezultat al achitării de către contribuabil a obligaţiilor fiscale, urmează a fi îndreptată la stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare conform art. 175 din CF. Dacă contribuabilul nu are restanţe faţă de bugetul public naţional, suma plătită în plus se restituie contribuabilului conform art. 176 din CF.
Concomitent, au fost operate modificări și completări:
 • La art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (MO, 2000, nr. 1–4, art. 2), care prevăd obligația angajatorilor, în cazul lichidării, de a prezenta declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare.
 • La art. 37 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (MO, 2007, nr. 184–187, art. 711), prin completarea cu alin. (6) care prevede că certificatul privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional în cazurile stabilite de legea respectivă se emite de către Agenţia Servicii Publice în baza informaţiei obţinute din sistemul informaţional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.