16
06 2017
3582

Unificarea raportării financiare este o acţiune logică

Ieri, 15 iunie, a avut loc şedinţa grupului de lucru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, care a examinat realizarea Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 966 din 09.08.2016. Tema pusă în discuţie a fost simplificarea procesului de raportare financiară şi statistică, prin elaborarea şi lansarea unei platforme unice de raportare. În prezent fiecare agent economic care are persoane angajate deţine şi obligația să prezinte rapoarte ce se referă la plățile salariale și impozitele aferente acestora. Nu lipsesc nici unele aspecte privind relațiile de muncă. Este vorba despre următoarele cinci rapoarte: • IRV14 „Darea de seama privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reținut din acesta” (date agregate, la nivel de întreprindere) – se prezintă lunar către Serviciul Fiscal de Stat; • MED08 „Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală” (date agregate, la nivel de întreprindere) – se prezintă trimestrial către Serviciul Fiscal de Stat; • REV5 „Declarația persoanei asigurate” (include un formular pentru fiecare angajat), inclusiv forma REV-2 (un formular include până la 50 de angajați) – se prezintă lunar către Casa Națională de Asigurări Sociale; • BASS „Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii” (date agregate, la nivel de întreprindere) – se prezintă lunar către Casa Națională de Asigurări Sociale; • Formularul 2-03/l – se prezintă la modificarea relațiilor de muncă dintre angajator și salariat către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Mai mult ca atât, regimul de raportare implică fluxuri de informații diferite, datele din rapoarte se dublează, iar contabilii trebuie să interacționeze cu 3 entități de raportare diferite (SFS, CNAS, CNAM), în termeni diferiţi, deoarece rapoartele au diferite perioade de prezentare (lunar, trimestrial, până la data de 25 a fiecărei luni, până la data de 7 a fiecărei luni). Proiectul de lege pentru modificărea actelor legislative, scopul căruia este simplificarea relaţiilor businessului cu insituţiile de stat şi diminuarea volumul de date raportate, a fost elaborat de către Ministerul Economiei cu suportul proiectului BRITE, la iniţiativa membrilor Consiliului Economic al Prim-ministrului. A urmat aprobarea acestuia de către Cabinetul de ministri şi votarea în legislativ, în prima lectura, a Proiectului de lege cu privire la raportarea unificată. Proiectul prevede că agenții economici vor interacționa doar cu o singură autoritate publică la depunerea rapoartelorServiciul Fiscal de Stat, iar raportul FSIC 16 va fi prezentat de către contribuabili până pe data de 25 a fiecărei luni. Avantajele pentru mediul de afaceri vor fi: • diminuarea timpului și costurilor pentru întocmirea și prezentarea rapoartelor către autoritățile publice; • interacțiunea agenților economici cu o singură autoritate publică (SFS), față de situația actuală în care agenții economici interacționează cu 3 autorități diferite în vederea prezentării rapoartelor (SFS, CNAS, CNAM); • eliminarea dublării acelorași date în diferite rapoarte și, drept consecință, diminuarea volumului de date raportate cu circa 40%. În scopul optimizării de mai departe a domeniului de raportare, se consideră binevenită încorporarea în același sistem și a rapoartelor prezentate Biroului Național de Statistică. Această decizie a fost luată la ședința grupului de lucru anterioară, în contextul discuțiilor cu privire la îmbunătățirea indicatorului clasamentului Băncii Mondiale Doing Business 2017 “Lansarea afacerii” / “Starting a business”. Simplificarea procesul de raportare financiară şi statistică urmează să se producă prin lansarea unei platforme unice de raportare, de elaborarea căreea este preocupată Întreprinderea de Stat “Fiscservinform”, administratorul căreea, Vitalie Coceban, a informat grupul de lucru privind termenii de realizare, testare şi punere în aplicare a platformei de raportare. În principiu, este vorba despre crearea unui “ghişeu unic” – platformă care va concentra toate rapoartele ale situaţiilor financiare, cu redirecţionarea lor către entitaţile utilizatoare de aceste informaţii, a menţionat Vitalii Coceban. Raportarea statistică de asemenea poate fi incorporată în această platformă. Ce tine de unificarea rapoartelor, formularul FSIC 16 este deja elaborat de sătre SFS şi urmează să fie pus în aplicare. De asemnenea, grupul de lucru a fost informat cu privire la pilotarea serviciilor e-Cerere, semnătura electronica şi alte aplicaţii, care deja sunt funcţionale şi vor deveni absolut necesare din momentul întroducerii raportării unificate. Incontestabil, statul de asemenea obţine avantaje în rezultatul aplicării noii legi. Punerea acesteea în aplicare va aduce economii de resurse financiare din contul eliberării CNAS de obligația de recepționare și procesare a rapoartelor, ele fiind procesate doar de SFS, cu furnizarea ulterioară a datelor procesate către CNAS pentru utilizare. Entităţile, care vor prezenta informația despre toate plățile calculate angajaților lor pe fiecare persoană aparte, cu divizarea pe tipuri de venit (salariu, indemnizații sociale și pentru concedii), inclusiv cu indicarea funcțiilor ocupate, vor oferi informația ce este utilizată, în prezent, pentru calcularea indemnizațiilor și pensiilor de către CNAS, care este responsabilă doar pentru verificarea corectitudinii de calculare a indemnizațiilor și pensiilor, conform stagiului de muncă pentru acordarea acestor indemnizații. Totodată, pentru verificarea corectitudinii calculării contribuțiilor sociale de către agenți economici sunt responsabile organele fiscale. Accesul lor la informația lunară privind salariile calculate separat pentru fiecare funcție/profesie și sector al economiei va permite crearea unor modele eficiente de estimare a nivelului mediu de salarii în cadrul întreprinderilor și evidențierea situațiilor de micșorare intenționată a sumelor declarate, precum și contracararea salariilor „în plic”, consideră vice-ministrul finanţelor Iurii Cicibaba. Cerințele impuse de legislația muncii pentru agenții economici vor fi simplificate semnificativ datorită eliminării obligației de prezentare a statelor de personal către Inspectoratul de Stat al Muncii și a carnetului de muncă. Această măsură, însă, nu va afecta drepturile angajaților și nici posibilitatea Inspectoratului de Stat al Muncii de a efectua controale și a asigura respectarea legislației muncii, avându-se în vedere că datele din carnetul de muncă se regăsesc în alte documente privind relațiile de muncă, cum ar fi contractul individual de muncă, ordine interne, formularul FSIC16. La necesitatea unificării rapoartelor, în vederea punerii în aplicare a Directivelor europene, care prevăd expres crearea în Republica Moldova a Registrului electronic şi Raportării electronice a situaţiilor financiare, armonizării legislaţiei naţionale cu cea comunitară, s-a referit Lidia Foalea, şef al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ din cadrul Ministerului Finanțelor. La momentul aprobării proiectului de lege în Guvern, prim-ministrul Pavel Filip a accentuat importanța unificării raportării, menționând că este o acțiune logică, care schimbă radical abordarea din partea statului în raport cu agenții economici. Punerea în aplicare a raportării unificate este preconizată pentru 1 ianuarie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.