Persoane fizice

Impozitul pe bunurile imobiliare. Ce scutiri pot acorda APL persoanelor fizice-cetăţeni

Impozitul pe bunurile imobiliare este impozitul local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare. În cazul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător acest impozit se achită în funcție de data apariției dreptului de proprietate: în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent1.
 
 
Respectiv, subiecții impunerii deja primesc avizele de plată a acestui impozit. Menționăm că, până în anul 2020, Codul fiscal prevedea dreptul contribuabililor care achitau suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs până la 30 iunie a anului respectiv să beneficieze de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urma a fi achitat. Începând cu anul 2021, această prevedere a fost exclusă. 
 

 

În continuare vom reaminti contribuabililor unele prevederi ale Codului fiscal ce se referă la impunerea cu impozitul pe bunuri imobiliare a persoanelor fizice. Astfel, conform art. 277 din CF, subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunuri imobiliare sunt persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai RM:

– proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul RM;

– arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;

– deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul RM;

– arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

– locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;

– arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor RM, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.

Codul fiscal stabileşte pentru persoanele fizice și scutiri de plata impozitului pe bunuri imobiliare, acestea fiind expres prevăzute în art.283:

h) persoanele de vârstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

i) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei RM şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

j) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

k) familiile care au copii cu dizabilităţi în vârstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi;

l) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;

 

Categoriile de persoane indicate beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reşedinţa), în limita valorii (costului) stabilite de AAPL, precum şi pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale care sunt ocupate de locuinţe ce constituie domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reşedinţa), pentru loturile de pământ de pe lângă domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reşedinţa) (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pământ de pe lângă domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reşedinţa) şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan).

 

Prin derogare de la prevederile alin.(2) al art. 283, până la stabilirea de către autoritatea administraţiei publice locale a scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor indicate supra li se acordă această scutire în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia – reşedinţă), conform anexei2 la Titlul VI.

 

În cazul în care dreptul la scutire de impozitul pe bunurile imobiliare se naşte sau se stinge pe parcursul anului fiscal, recalcularea impozitului se efectuează începând cu luna din care persoana are sau nu are dreptul la această scutire.

 

De impozitul pe bunurile imobiliare (terenuri, loturi de pământ) sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pământ:

a) sunt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;

b) sunt destinate fondului silvic, în cazul în care nu sunt antrenate în activitatea de întreprinzător, cu excepţia întreprinderilor silvice la efectuarea tăierilor de reconstrucţie ecologică, a celor de conservare şi a celor secundare, la efectuarea amenajamentului silvic, a lucrărilor de cercetare şi de proiectare pentru necesităţile gospodăriei silvice, de lichidare a efectelor calamităţilor naturale, precum şi la efectuarea altor lucrări silvice legate de îngrijirea pădurilor;

b1) sunt destinate fondului apelor în cazul în care nu sunt antrenate în activitatea de întreprinzător;

c) sunt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;

d) sunt ocupate de plantaţii multianuale până la intrarea pe rod;

i) sunt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite – pe o perioadă de 5 ani;

j) sunt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri.

 

Totuşi, suplimentar la scutirile menţionate, autorităţile deliberative şi reprezentative ale APL sunt în drept să acorde persoanelor fizice şi juridice scutiri sau amânări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de:

a) calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabil;

b) atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurător. În acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativă a lucrărilor de construcţie;

c) boală îndelungată sau deces al proprietarului bunurilor imobiliare confirmate prin certificat medical sau, respectiv, prin certificat de deces.

 

Suplimentar, autorităţile deliberative şi reprezentative ale APL sunt în drept să acorde scutiri la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv persoanelor fizice deţinătoare de case de locuit sau de alte încăperi de locuit (folosite ca locuinţă de bază) în locaţiune din fondul public de locuinţe.

 

Decizia adoptată de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale privind acordarea de scutiri sau de amânări la plata impozitului pe bunurile imobiliare este remisă, în termen de 10 zile, subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat.

 

 Mărimea prejudiciilor cauzate de calamităţi naturale sau incendii se determină de către o comisie specială.

_______________________________________________________

1 Pentru cele existente şi/sau dobândite după data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiecţii impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului de gestiune.

 

2

Valoarea (costul) bunurilor imobiliare cu destinaţie
locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri
aferente acestor bunuri) din municipii, inclusiv din localităţile
aflate în componenţa acestora, din oraşe şi sate (comune),
valoare (cost) în limitele căreia se acordă scutire la plata
impozitului pe bunurile imobiliare conform art.283 alin.(21)
Nr.
crt.
Denumirea unităţilor administrativ-teritoriale*
Limita valorii bunurilor imobiliare scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, lei
1
2
3
1.
municipiul Chişinău, inclusiv localităţile din componenţa acestuia
380000
2.
municipiul Bălţi, inclusiv localităţile din componenţa acestuia
156000
3.
oraşul Anenii Noi
53000
4.
oraşul Basarabeasca
43000
5.
oraşul Briceni
71000
6.
oraşul Lipcani
51000
7.
oraşul Cahul
138000
8.
oraşul Cantemir
31000
9.
oraşul Călăraşi
32000
10.
oraşul Căuşeni
77000
11.
oraşul Căinari
14000
12.
oraşul Cimişlia
66000
13.
oraşul Criuleni
55000
14.
oraşul Donduşeni
40000
15.
oraşul Drochia
84000
16.
oraşul Edineţ
80000
17.
oraşul Cupcini
49000
18.
oraşul Făleşti
49000
19.
oraşul Floreşti
84000
20.
oraşul Ghindeşti
23000
21.
oraşul Mărculeşti
24000
22.
oraşul Glodeni
40000
23.
oraşul Hînceşti
145000
24.
oraşul Ialoveni
185000
25.
oraşul Leova
35000
26.
oraşul Iargara
14000
27.
oraşul Nisporeni
39000
28.
oraşul Ocniţa
17000
29.
oraşul Otaci
24000
30.
oraşul Frunză
14000
31.
oraşul Orhei
100000
32.
oraşul Rezina
49000
33.
oraşul Rîşcani
29000
34.
oraşul Costeşti
15000
35.
oraşul Sîngerei
33000
36.
oraşul Biruinţa
15000
37.
oraşul Soroca
82000
38.
oraşul Străşeni
116000
39.
oraşul Bucovăţ
27000
40.
oraşul Şoldăneşti
23000
41.
oraşul Ştefan Vodă
45000
42.
oraşul Taraclia
26000
43.
oraşul Teleneşti
29000
44.
oraşul Ungheni
87000
45.
oraşul Corneşti
49000
46.
municipiul Comrat
122000
47.
oraşul Ceadîr-Lunga
61000
48.
oraşul Vulcăneşti
32000
49.
satele (comunele) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi
30000

 

author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3783 vizualizări

Data publicării:

14 Iunie /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți | Impozitul pe bunurile imobiliare | Administrare fiscală

Etichete:

impozit imobiliar | scutire | aminare | APL | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon