Documente și comentarii

Planul de conturi contabile în sistemul bugetar a fost completat


În Monitorul Oficial de astăzi, 26 aprilie, Ministerul Finațelor a publicat Ordinul nr. 34 din 29 martie 2023 cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

 

În continuare oferim posibilitatea de a consulta integral documentul.

 

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, 
ORDON:

 

În Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 se operează următoarele modificări și completări:
1 . În anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, 

 

1.1. În capitolul I „PREVEDERI GENERALE”, 
 

1.1.1. Pct. 1.4.5.2. se completează cu următorul text: „La modificarea tarifelor indicate în Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr.1308/1997, autoritatea/instituţia bugetară urmează să efectueze reevaluarea terenurilor.” 
 

1.2. În capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
 

 1.2.1. Pct. 3.3.1. se completează cu următorul text: „Delimitarea bunurilor proprietate publică în funcție de apartenenţă şi pe domenii se efectuează conform prevederilor Legii privind delimitarea proprietăţii publice nr. 29/2018. Bunurile domeniului public pot fi transmise în gestiune economică întreprinderilor de stat/municipale, autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune sau pot fi transmise în gestiune delegată societăților comerciale. Bunurile domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale pot fi depuse în capitalul social al întreprinderilor de stat/municipale sau pot fi transmise cu drept de proprietate autorităților/instituțiilor publice la autogestiune.”. 
 

1.2.2. În pct. 3.3.131., textul „Hotărîrii Guvernului nr.134 din 22 februarie 2013 „Privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol” se substituie cu textul „Hotărârii Guvernului nr.116/2020 privind regimul juridic al cadourilor”. 
 

1.2.3. În grupa de conturi 434 Casa”, punctul 3.4.51. și 3.4.52. se modifică și se expune în următoarea redacție: „3.4.51. Grupa de conturi 434 „Casa” este destinată generalizării informaţiei privind intrările şi ieșirile mijloacelor băneşti în valută naţională şi valută străină în casieriile autorităţilor/instituţiilor bugetare. 

 

La perfectarea şi evidenţa operaţiilor de casă, autorităţile/instituţiile bugetare se conduc de prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.141/2019 „Cu privire la aplicarea echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor”. În autorităţi/instituţii bugetare, delegaţia privind retragerea numerarului în monedă naţională (Forma FD-006) se eliberează de regulă pe numele casierului sau altei persoane cu răspundere materială.

 

 În cazul în care autoritatea/instituţia bugetară nu are în state casier, încasările și plățile în numerar se efectuează prin intermediul persoanelor cu răspundere materială, numiţi prin ordinul conducătorului. Delegaţiile de retragere a numerarului de la contul curent se eliberează pe numele acestor persoane. Contabilitatea autorităţii/instituţiei bugetare utilizează f. nr. OC-1 „Dispoziție de încasare” şi f. nr.OC-2 „Dispoziție de plată”, cu ţinerea obligatorie a registrelor f. nr.OC-3 “Registru de evidenţă a dispoziţiilor de încasare şi de plată (în monedă naţională)” sau f. nr.OC-4 “Registru de evidenţă a dispoziţiilor de încasare şi de plată (în valută străină)”. 
Autoritatea/instituţia bugetară are dreptul să păstreze în casieriile lor numerar, pentru retribuirea muncii, plata prestațiilor de asistență socială, burselor, pensiilor, pentru cheltuieli operaţionale şi gospodăreşti, etc., numai pe un termen de cel mult 3 zile lucrătoare, inclusiv ziua de primire a mijloacelor băneşti de la instituţia bancară, cu excepția mijloacelor băneşti destinate utilizării în activitățile speciale de investigații și extrădării persoanelor. 

 

Termenul de 3 zile lucrătoare se aplică și în cazul veniturile colectate în numerar de către autorităţile/instituţiile bugetare. Soldul numerarului disponibil în casieriile autorităţilor/ instituţiilor, în ultima zi a lunii de gestiune, în mod obligatoriu, se depune la conturile bancare ale Trezoreriilor Regionale ale Ministerului Finanţelor deservente, cu excepția mijloacelor băneşti destinate utilizării în activitățile speciale de investigații și extrădării persoanelor. 

 

În autoritatea/instituţia bugetară cu mai multe subdiviziuni, plata salariilor şi indemnizaţiilor pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă, burselor, pensiilor, achitarea unor cheltuieli pentru necesităţile gospodăreşti etc., se poate efectua, conform ordinului în scris al conducătorului instituţiei, de către alte persoane, cu care se încheie contracte de răspundere materială. 

 

La eliberarea din casă a mijloacelor băneşti în numerar persoanelor cu răspundere materială, evidenţa acestor eliberări se ţine de către casier în f. nr.11 “Registru de evidenţă a banilor eliberaţi persoanelor autorizate pentru plata salariilor şi burselor”. Dacă subdiviziunile autoritatății/instituţiei bugetare se află la distanţă, plata salariilor trebuie să fie efectuată prin intermediul titularilor de avans, în baza f. nr.19 „Decont de avans”. 

 

În aceste cazuri suma necesară pentru plata salariilor se eliberează titularului de avans din casă conform f. nr.OC-2 „Dispoziție de plată” şi este reflectat la subcontul de nivelul II 419510 „Creanţe aferente decontărilor cu titularii de avans”. La eliberarea numerarului din casă în gestiunea mai multor persoane în schimbul dispoziției de plată individuale se 465 116 monitorul.gov.md Nr. 141-144 (8647-8650) PARTEA III 26 aprilie 2023 întocmeşte borderoul numerarului eliberat din casierie analogic f. nr.14 „Borderoul numerarului eliberat din casierie titularilor de avans”. 

 

Numerarul neutilizat, eliberat spre decontare, trebuie să fie restituit în casa autorităţii/instituţiei bugetare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare după expirarea termenului pentru care a fost eliberat. Decontările pentru mijloacele bănești primite în numerar pentru desfășurarea măsurilor speciale de investigații se efectuează în baza regulamentului comun, aprobat de către autoritățile care efectuează activitate specială de investigații şi Procuratura Generală. Contabilul-şef este obligat, până la finalizarea operaţiunilor de casă, să verifice legalitatea şi corectitudinea perfectării documentelor, precum şi faptul dacă cheltuielile corespund destinaţiilor potrivit bugetului aprobat. Documentele primare pentru eliberarea mijloacelor bănești, după verificare, trebuie să fie semnate de către conducătorul şi contabilul-şef al autorităţii/instituţiei bugetare.
 

 3.4.52. Evidenţa operaţiunilor de casă se ţine în f. nr.OC-5 ”Registru de casă (în monedă naţională)” sau f. nr.OC-6 “Registru de casă (în valută străină)”. Înscrierile în registrul de casă se execută de către casier în două exemplare cu stiloul, prin indigou, îndată ce mijloacele băneşti în numerar au fost primite sau eliberate în baza dispoziţiei de încasare, dispoziției de plată sau altui document primar. 

 

Corectările efectuate în registru de casă se legalizează prin semnăturile persoanei care ţine registrul de casă şi a contabilului-şef. Zilnic, la sfârşitul zilei de lucru, casierul face totalurile operaţiilor de casă pe parcursul zilei, deduce soldul mijloacelor băneşti în casă pentru ziua/data următoare şi transmite în contabilitate darea de seamă a casierului, care include a doua parte a f. nr.OC-5 ”Registru de casă (în monedă naţională)” sau f. nr.OC-6 “Registru de casă (în valută străină)”, deci copia înscrierilor din registrul de casă de pe parcursul zilei, împreună cu dispoziţiile de încasare, dispozițiile de plată și alte documente primare.

 

Prima parte a formularelor rămân în registru de casă nr.OC-5 ”Registru de casă (în monedă naţională)” și nr.OC-6 “Registru de casă (în valută străină)”. În cazul evidenței operațiunilor de casă pe suport electronic, registrul de casă f. nr.OC-5 și f. nr.OC-6 se perfectează în două exemplare, dintre care primul exemplar se arhivează într-o mapă separată cu denumirea ”Registru de casă”, iar al doilea exemplar se imprimă și se atașează la raportul zilnic al casierului, care împreună cu documentele primare se transmit în contabilitate. Eliberarea mijloacelor bănești din casă, neconfirmată de semnătura beneficiarului în f.nr.OC-2 „Dispoziție de plată”, se consideră lipsă de mijloace bănești în casierie şi se încasează de la persoana care a executat operaţiunile de casă. Mijloacele bănești în numerar, nejustificaţi prin f. nr.OC-1 „Dispoziție de încasare”, se consideră plus de mijloace bănești în casierie şi se trec în contul veniturilor bugetului respectiv (145111 „Alte venituri încasate în bugetul de stat”, 145141 „Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul II”, 145142 „Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I”). 

 

Mijloacele bănești în numerar şi alte valori se păstrează în safeuri sub responsabilitatea persoanelor cu funcţii de răspundere, de a căror competenţă este efectuarea operaţiilor de casă. Cheile de la safeu se află la casier sau persoana cu răspundere materială, iar duplicatele cheilor în pachete, casete etc., sigilate de către aceste persoane, se află la conducătorul autorităţii/instituţiei bugetare. Conducătorul autorităţii/instituţiei bugetare este obligat să asigure integritatea banilor în casă, precum şi transportarea, primirea, predarea lor în instituţia financiară. Darea de seamă a casei este verificată de către contabilitate şi în baza ei se face zilnic o înregistrare în nota de contabilitate nr.NC-1 „Borderou cumulativ privind operaţiunile de casă pe contul contabil” şi în alte registre de evidenţă analitică. 

 

La sfârşitul lunii conducătorul autorităţii/ instituţiei bugetare este obligat să verifice soldul mijloacelor băneşti în casă şi să semneze darea de seamă. La fiecare autoritate/instituție bugetară se efectuează verificări inopinate ale casei în termenele stabilite de conducători, dar nu mai rar decât trimestrial și la finele anului bugetar, numărând toate mijloacele bănești şi alte valori aflate în casierie. Pentru efectuarea verificării casei prin ordinul conducătorului se desemnează o comisie, care la sfârșitul verificării întocmește f. nr.OC-7 „Proces-verbal de inventariere a numerarului şi documentelor băneşti. În f. nr.OC-7 se reflectă lipsuri/plusuri de mijloace bănești în casierie stabilite în rezultatul verificării.”. 

 

 

2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.

Nr. 34. Chișinău, 29 martie 2023    MINISTRU Veronica SIREȚEANU 

Instituții:

Monitorul Oficial al RM | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1032 vizualizări

Data publicării:

26 Aprilie /2023 10:45

Domeniu:

Contabilitate

Etichete:

institutii bugetare | conturi contabile

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon