19
12 2017
2438

Contabilitatea obligațiilor contingente, împrumuturilor acordate și a dobânzilor aferente

continuarea articolul Repere ale activității asociațiilor de economii și împrumut și sarcinile contabilității acestora

Contabilitatea obligațiilor contingente, împrumuturilor acordate și a dobânzilor aferente (partea a II)

Pentru evidența împrumuturilor acordate și dobânzilor aferente se utilizează „Fișa de evidență a împrumutului acordat și a dobânzilor aferente” – registru de evidență analitică, care se elaborează de sine stătător de către asociație, forma ei fiind stipulată în politicile contabile.

ASOCIAŢIA DE ECONOMII ŞI ÎMPRUMUT________________________________
FIŞA DE EVIDENŢĂ A ÎMPRUMUTULUI ACORDAT ŞI A DOBÂNZILOR AFERENTE
Numele _________________ Prenumele _____________________ Cod membru ____________


Document /
contract
Rata
dobânzii
%
Nr. de
luni /
zile
ÎmprumutDobândă
Rulajsoldinclusiv
restanțe
rulajsoldinclusiv
restanțe
Nr.DataDebitcreditdebitcredit-
normalăpenalizatoare--
12345678910111213

Evidența analitică a împrumuturilor acordate membrilor asociației se ține pe fiecare membru și contract separat, indicând suma acordată, data, luna, anul acordării și destinația acestor împrumuturi.


Informația privind soldurile și rulajele din „Fișa de evidență a împrumutului acordat și a dobânzilor aferente” servesc drept bază pentru înregistrarea în „Balanța de verificare” pentru fiecare cont sintetic și analitic.

În cadrul fiecărui subsubcont se specifică suma împrumutului acordat membrului respectiv al asociaţiei, data, luna, anul şi termenul contractual, indicând data la care împrumutul urmează a fi rambursat.

Această structurare a informațiilor aferente împrumuturilor acordate permite conducerii AEÎ să dețină și să monitorizeze informațiile privind termenul de rambursare, destinaţia împrumuturilor, beneficiarii și contractele de împrumut și pentru întocmirea rapoartelor speciale, în scopul supravegherii de către CNPF.

Eliberarea numerarului se înregistrează în Fișa de evidență a împrumutului acordat și a dobânzilor aferente în baza dispoziţiei de plată (dacă suma împrumutului este eliberată din casierie) sau ordinului de plată anexat la extrasul de cont bancar, când împrumutul solicitat este eliberat din conturile bancare. Încasarea numerarului din rambursarea împrumuturilor acordate se reflectă în baza dispoziţiei, bonului de încasare sau ordinului de plată anexat la extrasul de cont bancar, dacă numerarul este transferat la contul curent al asociaţiei.

Pentru a asigura evaluarea corectă și monitorizarea gradului de lichiditate a activelor, când termenul de scadență a împrumuturilor acordate membrilor asociaţiei devine egal cu un an, acestea urmează a fi transferate din componenţa împrumuturilor acordate pe termen lung în împrumuturi acordate curente. Astfel este generată înregistrarea contabilă:

Debit 251 „Investiţii financiare curente în părţi neafiliate” sau 252 „Investiţii financiare curente în părţi afiliate”;
Credit 141 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate” sau 142 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate”.

În bilanțul asociațiilor, împrumuturile pe termen lung şi cele curente se reflectă în rândul 040 „Împrumuturi acordate”, iar în scopul prezentării informaţiei necesare pentru aprecierea lichidităţii, AEÎ este obligată să prezinte, minimum, o analiză a activelor şi obligaţiilor conform grupării lor pe termenele de scadență, precum şi o descriere a tehnicilor de gestionare a riscului lichidităţii. Asemenea clasificare a activelor financiare este necesară pentru întocmirea raportului special „Expunerea la riscul de lichiditate” utilizat de către conducerea asociației pentru a menține echilibrul scadențelor și în scopul supravegherii prudențiale de către CNPF.

Suma dobânzii calculate privind împrumuturile acordate membrilor asociaţiei se reflectă în Registrul contului 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii”.

Nr. și
data
Numele
prenumele
Nr.
ctr.
Soldul
la începutul
perioadei
debit
231
credit 231credit
231
credit 231sold
la sfârșitul
perioadei
debit 231credit 231debit 231debit 231alte conturi
de evidență a
numerarului
debit 231
---------
---------

În Registrul contului 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii” se indică numele şi prenumele membrului asociaţiei, contractul de împrumut, suma dobânzii calculate (Debit 231, Credit 613) şi suma încasată din stingerea creanţei (Debit 241, 242 sau alt cont de evidență a numerarului şi Credit 231). La finele lunii se determină soldul în fiecare cont analitic aferent decontărilor cu fiecare membru al asociaţiei privind dobânda calculată. Soldul la finele lunii se determină în baza regulii de funcţionare a conturilor de activ: la soldul iniţial se adună dobânda calculată şi se scade dobânda achitată. Suma soldurilor tuturor conturilor analitice (tuturor membrilor asociaţiei) constituie soldul contului sintetic 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii” la finele perioadei de gestiune, care se reflectă în rândul 050 al bilanţului, cu includerea dobânzilor din alte împrumuturi acordate şi investiţii financiare efectuate de către asociaţie.

În Registrul contului sintetic 613 „Venituri din dobânzile aferente împrumuturilor acordate” se contabilizează suma venitului din dobânzi obținută din împrumuturi acordate pe termen lung și pe termen scurt – principala sursă de venit din activitatea operaţională a asociaţiei.

Evidenţa analitică a venitului provenit din dobânzi poate fi ţinută pe tipuri de împrumuturi acordate (membrilor asociaţiei, altor entități juridice, asociaţiei centrale sub formă de investiţii în fondul de lichidităţi etc.).

Vasile BUCUR — profesor universitar, doctor habilitat în economie, ASEM
Valeriu IAȘAN — membru al Consiliului de supraveghere al BNM* economist contabil


*Opiniile exprimate în acest articol sunt strict personale și nu reflectă poziția oficială a BNM

1 comentarii

Comentariu a fost șters
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.