Întrebări și răspunsuri

29.2.3.62 Are dreptul angajatorul să-i acorde angajatului scutire personală în temeiul art.33 alin.(2) din Codul fiscal, dacă acesta a prezentat adeverința eliberată de Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale, Fondul Social de Stat din stînga Nistrului (Transnistria) ?

Dreptul și mărimea scutirii personale, acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit de art. 33 al Codului fiscal.
    Potrivit рct. 9, 17, 30 și 32 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 și art.33 alin. (1) din Codul fiscal, în scopul determinării mărimii și categoriei scutirii personale care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte angajatorului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexând la ea documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova:
1) copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naștere al copilului, sau
2) copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;
3) Certificatul de rezidenţă – pentru cetăţenii străini.
     
În cazul solicitării acordării scutirii personale în temeiul art. 33 alin. (2) din Codul fiscal, concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:
a) pentru persoanele care au contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl - legitimația participantului la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și certificatul privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă eliberat de către Consiliul Naţional de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale;
b) pentru persoanele a căror dizabilitate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi survenite ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi la acţiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii și certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
c) pentru părintele sau soția (soțul) unui participant căzut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova sau în acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația care confirmă dreptul la înlesniri;
d) pentru pensionarii-victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitate - legitimația de pensionar și certificatul de reabilitare.
   
  Ținem să menționăm că, potrivit art.3 alin. (1)-(2) din Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor nr.173 din 22 iulie 2005, stabilește că în componenţa Republicii Moldova se va constitui unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria. Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii Moldova şi, în limita împuternicirilor stabilite de Constituţia şi alte legi ale Republicii Moldova, soluţionează problemele date în competenţa ei.
      Reieşind din prevederile menționate, adeverința eliberată de către Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale, Fondul Social de Stat din stînga Nistrului (Transnistria), care nu este structură teritoriale a Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, nu poate constitui documentul confirmativ, care ar permite acordarea persoanei în cauză a scutirii personale stabilite de art. 33 alin. (2) din Codul fiscal.
     Astfel, pentru a obține dreptul la scutirea personală în temeiul art.33 alin.(2) din Codul fiscal, angajatul urmează să se adreseze la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pentru deținerea certificatului menționat.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 , în vigoare din 01.01.2021].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

588 vizualizări

Data publicării:

04 Iunie /2021 07:48

Domeniu:

Impozitul pe venit | Persoana fizică | Scutiri personale

Etichete:

Transnistria | scutire personala | persoana fizică | impozit pe venit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon