01
03 2021
1265

CET18: determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit aferente anului 2020

Conform legislației în vigoare, contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2020 până la 30 aprilie inclusiv a anului curent.

 

Art.83 din Codul fiscal prevede că, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Însă obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:

- au obligații privind achitarea impozitului pe venit;

 • au utilizat scutirea personală stabilită de art.33 alin.(1) din CF şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901;
 • persoanele fizice nerezidente care obţin venituri de la alte persoane rezidente;

- direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;

- solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus;

- au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (casă, apartament, automobil etc.) din care nu a fost reținut pe deplin impozitul pe venit la sursa de plată și au obligații privind achitarea impozitului pe venit;

- îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară.

 

Considerăm necesar de a reaminti contribuabililor unele aspecte ce urmează a fi luate în considerare la completarea Declarației CET18.

 

 

Beneficierea de scutiri

 

Pentru anul 2020, la calcularea impozitului pe venit, fiecare contribuabil are dreptul, după caz, la următoarele scutiri:
Tipul scutirii
Suma scutirii, anuale pentru anul 2020
Scutire personală
24 000 lei *
Scutire majorată, se acordă celor care:
a) s-au îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată
30 000 lei
Scutirea pentru soţ (soţie) cu condiţia că soţul (soţia) nu beneficiază de scutire personală.
11 280 lei
sau o scutire în mărime de 18 000 lei aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal.
Scutire pentru persoană întreținută se acordă persoanelor care întrunesc condițiile de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 11280 lei anual. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate

3 000 lei pentru fiecare persoană întreținută

sau o scutire în mărime de 18 000 lei pentru fiecare persoană întreținută, cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate

* Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mare de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, nu are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an (art.33 alin.(1) din Codul fiscal).

 

Creșterea de capital

 

Suma creșterii de capital, determinată în scopul aprecierii obligațiilor la capitolul impozitul pe venit, în perioada fiscală 2020 este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei (art.40 alin.(7) din CF).

 

Pentru persoanele fizice, creşterea de capital definită la art.40 alin.(7) este sursă de venit impozabilă (art.18 lit.e).

 

Reiterăm că active de capital sunt:

a) acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;
b) proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător;
c) terenurile;
d) opţionul la procurarea sau vânzarea activelor de capital.

 

Mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor active. Baza valorică a activelor de capital reprezintă cheltuielile suportate pentru procurarea sau crearea activelor de capital. Este de remarcat că cheltuielile respective urmează a fi confirmate în modul stabilit de art.42 din CF și Ordinul nr.40/2018 al Ministerului Finanțelor.

 

Important: creșterea de capital nu este recunoscută în cazul:

1. Redistribuirii proprietății între soți sau între foștii soți;
2. Încheierii unui contract de donații între rude de gradul I, precum și între soți;
3. În cazul înstrăinării locuinței de bază – care este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puțin 3 ani și constituie domiciliul/reședința a acestuia în decursul ultimilor 3 ani până la momentul înstrăinării.

 

Prin urmare, la înstrăinarea activului de capital, persoana fizică urmează să calculeze  impozitul pe venit, luând în calcul suma impozabilă a creșterii de capital, și să o impoziteze conform prevederilor art.15 lit.a) din CF.

 

 

Desemnarea procentuală

 

Persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este aprobată anual de Agenția Servicii Publice. Pentru anul 2020 sunt stabiliți 942 beneficiari.

 

Desemnarea procentuală poate fi efectuată prin completarea codului fiscal al beneficiarului, în favoarea căruia se efectuează desemnarea procentuală (codul M1) din Declarația CET18.
 

Serviciul Fiscal de Stat validează desemnarea procentuală în următoarele cazuri:

 • declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă în termenul stabilit de legislaţia fiscală;
 • nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală;
 • a achitat impozitul pe venitul declarat din care s-a efectuat desemnarea procentuală;
 • a fost indicat doar un beneficiar în declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală;
 • beneficiarul desemnării procentuale este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor, publicată de către Agenția Servicii Publice.

 

 

Metodele de depunere a Declarației

 

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2020, persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a SFS, indiferent de locul de domiciliu sau reședință a acestora.

 

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

 • în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” utilizând modulul „Declaraţia precompletată”. Serviciu care permite previzualizarea, modificarea și transmiterea Declarației cu privire la impozitul pe venit, accesând portalul servicii.fisc.md.

 

„Declaraţia precompletată” este o aplicaţie accesibilă persoanelor fizice, care deţin semnătură mobilă, semnătura electronică eliberată de I.P. „CTIF” sau semnătură digitală eliberată de „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

Persoanele fizice au posibilitatea de a completa și prezenta „Declarația electronică”, utilizând și dispozitivele mobile prin aplicarea semnăturii mobile.

 

Procedura de depunere a declarației în format electronic este foarte simplă, persoana fizică urmează să parcurgă următorii pași:

 1. autentificarea prin MPASS pe portalul servicii.fisc.md.
 2. accesarea serviciului „Declarație electronică”;
 3. accesarea, validarea sau ajustarea Declarației precompletate, inclusiv Desemnarea procentuală în valoare de 2% către instituțiile care desfășoară activități de utilitate publică – asociații obștești, fundații, culte religioase și părți componente ale acestora;
 4. semnarea prin intermediul serviciului Msign;
 5. transmiterea și ulterior, la necesitate, achitare prin serviciul Mpay a impozitului pe venit.

 

 • pe suport de hârtie la direcțiile de deservire fiscală, solicitând versiunea Declarației precompletate în baza actului de identitate sau prin depunerea Declarației rapide. Persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședința acestora;

 

 • expediată prin intermediul oficiului poștal, printr-o scrisoare recomandată.

 

Declarația CET18 poate fi descărcată aici.

 Persoanele fizice pot achita impozitul pe venit prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay (mpay.gov.md).

 

Pentru informații suplimentare, contribuabilii:

 • pot accesa portalul sfs.md,
 • studia Baza generalizată a practicii fiscale,
 • se pot adresa la direcția de deservire fiscală la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.